Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

23-02-2024l

Ny Højesteretsdom: Sælgere ansvarlige for mangler ved badeværelse

Tirsdag d. 20 februar har Højesteret afsagt dom i en sag mellem
sælgerne A og B og køberen C af en andelsbolig.

I april 2021 solgte A og B deres andelsbolig til C, hvor køberen
betalte 1.465.108,14 kr. inklusive 21.904 kr. for forbedringer af badeværelset, som sælgerne selv havde udført.

Efterfølgende blev det konstateret, at renoveringen af
badeværelset ikke var udført håndværksmæssigt korrekt, hvilket ville kræve udbedring til en (af skønsmand) anslået omkostning på 47.140 kr.

Konkret var manglerne, at der ifølge skønserklæringerne er konstateret skrukke, hule og løse gulv- og badeværelsesfliser samt utilstrækkeligt fald mod gulvafløb.

Tvisten handlede om, hvorvidt sælgerne var erstatningsansvarlige
for disse omkostninger.

Højesteret fastslog, at der var mangler ved badeværelset, og at
sælgerne havde handlet ansvarspådragende ved ikke at udføre renoveringen korrekt. Derfor blev de dømt til at betale køberen erstatning på det af skønsmanden anslåede udbedringsomkostninger på 47.140 kr.

Retten til erstatning for det fulde tab sker efter almindelige køberetlige principper, og begrænses ikke af at køber ”kun” havde givet 21.904 kr. for forbedringerne, eller at andelshaver efterfølgende vil kunne sælge andelen for en højere pris som følge af de udførte forbedringer.

Endeligt fandt Højesteret at skønserklæringerne ikke gav grundlag for at foretage fradrag efter princippet om ”nyt-for-gammelt”.

Der var tale om mangler som køberen ikke kendte eller burde have kendt. Overdragelsesaftalens krav om at reklamere inden 14 dage, fandtes ikke at kunne udstrækkes til denne type mangler.

Dommen kan læses her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
23-02-2024l

Tag blæste af - nu kæmper beboerne mod skimmel og manglende udbedring

For fire måneder siden blæste taget af en ejendom på Østerbro. Siden da har beboerne kæmpet for at få skaden udbedret – en vanskelig kamp, da udlejer nægter at reagere på div. henvendelser.

I slutningen af januar bragte TV2 Kosmopol et indslag om den skadede og skimmelramte bygning, da der tre måneder efter skaden fortsat ikke var iværksat udbedringsarbejder. I indslaget medvirkede Thomas B. Sørensen, bygningssagkyndig fra LLO Hovedstaden.

Om skimmelsvampen under loftet sagde han til TV2 Kosmopol:

- Jeg vil vove at påstå, at hvis det her skal bringes tilbage til en faglig sundhedsmæssig standard, så skal der laves en ny etageadskillelse, og der skal et nyt tag på. For det her, det er smækfuld af skimmelsvamp.

- Det er respektløst overfor bygningen, og det er total mangel på rettidig omhu. Alle ved, at når det regner ind gennem taget, så lukker man hullet. Det er det første, man gør. Altså jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige...

Der har længe været vedligeholdelsesmangler i ejendommen

Problemet med manglende vedligeholdelse begyndte dog længe før taget blæste af. LLO i Hovedstaden har indbragt flere sager for Huslejenævnet og har gennem længere tid forsøgt at komme i kontakt med udlejer på vegne af flere beboere, da ejendommens beboere er kollektive medlemmer af LLO.

Det konkrete problem med det skadede tag og skimmelsvamp er heller ikke løst, og rådgiver hos LLO i Hovedstaden har været i kontakt med flere lejere, i forbindelse med de skader stormen i oktober forårsagede. 

Specielt de to lejere, som bor under loftet, er hårdt ramt af skaden. På trods af flere skriftlige henvendelser til udlejer om de store problemer er denne ikke vendt tilbage. 

Sagerne for den ene af de to lejere er efter tag-skaden indbragt for kommunen og for Huslejenævnet. Denne lejer har også fået en midlertidig genhusningsbolig gennem sit forsikringsselskab.

Den anden lejer har fået rådgivning om de muligheder, der er om udbedring af manglerne, herunder skimmelsvamp, samt evt. kompensation og er i gang med at blive genhuset. 

Derudover har LLO´s rådgiver været i kontakt med lejerne vedr. opmagasinering og tømning af loftet, hvor det er lykkedes at finde en løsning både fra lejers og udlejers side, så udbedringsarbejdet snart endelig kan gå i gang.

Man kan læse mere om skimmelsvamp på skimmel.dk og søge rådgivning hos LLO, hvis man oplever problemer omkring manglende vedligeholdelse, skimmel og lign.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
20-02-2024l

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LLO Brøndby

Lejernes Landsorganisation, Brøndby Afdeling kontakt@service-llosj.dk 

Aflysning og genindkaldelse til: Ordinær Generalforsamling 

Herved genindkaldes til ordinær generalforsamling i Lejernes Landsorganisation, Brøndby Afdeling, i henhold til vedtægternes § 7, stk. 2, til afholdelse 

Torsdag d. 21. marts, kl. 18.00, Kulturhuset Brønden, Mødelokale 2 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste generalforsamling 

3. Godkendelse af regnskab for 2023 

4. Fastsættelse af kontingent for 2025.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet hæves til kr. 125 pr år for kollektive medlemmer og kr. 300 pr år for enkeltmedlemmer 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse

a. Formand for 2 år på valg er Erik Andersen 

b. Kasserer for 1 år på valg er Alexander Bruhn Skjøth 

c. 3 medlemmer – 1 for 2 år og 2 for 1 år på valg er Jannie Gøth, Ina Thanning og Mette Kunckel 

d. Valg af suppleanter for 1 år på valg er Kim Hansen, Per Thanning og Anette Lykke 

7. Valg af revisor for 2 år på valg er Kurt Damsted 

8. Eventuelt 

Forslag til behandling skal fremsættes skriftligt, senest 10 dage før generalforsamlingen, altså senest mandag d. 11. marts, til bestyrelsen. Eventuelt indkomne forslag vil blive udsendt herefter. 

 

Pva Bestyrelsen

Kasserer Alexander Bruhn Skjøth

llobkas@einhorn.dk 

 

Læs mere…
19-02-2024l

Indkaldelse til generalforsamling i LLO Herning

Mandag den 25. marts kl. 18.00 i Frivilligcenterets kantine, Fredensgade 14, 7400 Herning indkaldes der til generalforsamling.

Da der kl. 18.00 er spisning er tilmelding nødvendig senest mandag den 18. marts 2024 på tilmelding@lloherning.dk eller sms med navn og adresse på 29106215.

Det er også muligt at deltage uden spisning, da starter generalforsamlingen kl. 19.00.

Kom og hør om huslejestigninger, huslejeloftet, skimmelsager, store fraflytningssager

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Peter Nowark

 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Sarah Eriksen

 3. Bestyrelsen/formands beretning

 4. Regnskab. Kasserer Jette Skov fremlægger regnskabet

 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Kontingent satser: Indmeldelse 990 kr. derefter 390 kr. pr. halvår. Hertil også frimeldingsordning for medlemmer med lav indkomst.

 6. Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest den 18. marts på info@lloherning.dk

 7. Valg

  • Valg af formand:

På valg er Lars Dohn (modtager genvalg)

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er Jette Skov (modtager genvalg)
Bestyrelsen udgøres øvrigt af Hans Agerup, Sarah Eriksen og Bente Schibsbye

 • Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Michael Thomsen

 • Valg af revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår Peter Mikkelsen

 • Valg af suppleanter

På valg er Mille Skov (modtager genvalg)

 1. Eventuelt

                                                                    

Med venlig hilsen

Bestyrelsen LLO Herning

 

Læs mere…
13-02-2024l

LLO ønsker tilsyn med altaner

Fire unge vil nu søge erstatning fra den enes udlejer, efter en altan styrtede sammen under dem en sommeraften i 2020. Udlejeren er nemlig gjort ansvarlig for ulykken i landsretten.

Landsretten påpeger, at ulykken kunne være undgået, hvis udlejer havde sørget for tilsyn og vedligeholdelse.

På den baggrund så LLO - Lejernes Landsorganisation Danmark gerne, at der blev indført et systematisk tilsyn med altaner, som der for eksempel er med elevatorer og brandsikring - også selvom det ville betyde dyrere husleje for lejerne.

- Vi synes, at det vil være fornuftigt med sådan et tilsyn, så man kan undgå tragedier som den her i fremtiden, siger chefjurist Anders Svendsen, til TVSyd.

Vi har tidligere skrevet om uheldet og situationen dengang.

Læs mere…
12-02-2024l

Servicekontoret i Aarhus vinterferielukket

LLO´s Servicekontor holder vinterferielukket fra den 12. februar og til den 19. februar. Begge dage inklusiv.

Kontakt i perioden kan ske på mail: servicekontoret@llo.dk

Læs mere…
07-02-2024l

Beboerne har ret til genhusning

Ingen tvivl hos LLO - Lejernes Landsorganisation Danmark - det er Boliggårdens ansvar.

LLO´s chefjurist, Anders Svendsen, har om den ulykkelige situation i Stævnen i Snekkersten, hvor 65 boliger er blevet evakueret pga. akut nedstyrtningsfare, udtalt til TV2 Kosmopol:

"På det almene område er der ikke den store tvivl. Det er udlejer, der skal stå for genhusning.

- Det er udlejer, som ikke leverer det, som lejerne har betalt for: En bolig, de kan bo i, siger chefjurist hos LLO Danmark, Anders Svendsen, til TV 2 Kosmopol.

Efter interviewet har boligselskabet Boliggården meddelt beboerne, at de foreløbigt sørger for midlertidig genhusning og mulig psykologhjælp til beboerne.

I forhold til selve genhusningen og arbejdet med at finde ledige boliger, siger Heidi Rasmussen, der er sagsbehandler hos Lejernes Landsorganisations afdeling i Nordsjælland, til Helsingør Dagblad, at man hos LLO ser et samarbejde om genhusning mellem de forskellige boligorganisatioener i området som eneste mulighed:

- Jeg mener, at Boliggården skal gøre, som de har gjort ved tidligere genhusninger og samarbejde med andre boligselskaber, hvor deres beboere kan få en forlomme til lejligheder.

 

Læs mere…
01-02-2024l

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LLO Aalborg

Der indkaldes hermed til generalforsamling 28. februar 2023 kl. 18 på LLO Aalborgs adresse: Østerport 2 (Baghuset), 9000 Aalborg. Mødelokalet er på 1. sal. Der forefindes trappelift til dem, der har behov for dette 

I år vil vi gerne invitere alle medlemmer til at spise før generalforsamling. Vi bestiller tapas, og vi sørger for at der er et varieret udbud, så der er noget til alle. 

Spisning starter kl. 18. Generalforsamlingen starter, når vi er færdige med at spise – dog senest kl. 19 

Af hensyn til madbestillingen bedes du tilmelde dig på mail til smh@llo.dk eller på tlf. 73702524 senest den 20. februar.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget 

4. Indkomne forslag

a. Fastsættelse af kontingent 

5. Valg:

a. Formand for 2 år - Sigrun Mønnike-Hald genopstiller 

b. 1 Bestyrelsesmedlem for 2 år – Cecilie Nielsen genopstiller 

6. Suppleanter for 1 år 

7. 1 Revisor for 2 år 

8. 2 revisorsuppleanter for 1 år 

9. Kongresdelegerede 

10. Afslutning 

 

Vi håber at se rigtigt mange medlemmer, som ønsker at bakke op om LLO Aalborg. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til formanden Sigrun Mønnike-Hald på mailadressen smh@lloaalborg.dk senest 10 dage før generalforsamlingen eller med brev til konto-ret. 

Adgang til generalforsamlingen har individuelle medlemmer og repræsentanter for de tilsluttede foreninger, som senest har indbetalt kontingentet på indkaldelsestidspunktet, samt repræsentanter fra Landsorganisationen. 

 

Med Venlig Hilsen LLO Aalborg 

Sigrun Mønnike-Hald Formand.

 

Læs mere…
31-01-2024l

ROD I VENTELISTE-REGLERNE

LLO´s chefjurist, Anders Svendsen, er blevet interviewet i TV2 Østjylland, om en fejlfortolkning af ventelistereglerne i den almene sektor. (Indslaget starter omkring 13:10)

Fejlfortolkningen har betydet, at nogle lejere ikke har kunnet flytte ved brug af den interne venteliste, hvis de ikke har lavet op til såkaldte "fleksible kriterier" (fx. beskæftigelsesgrad).

Der er nu enighed imellem både Bolig og byggeri | Social- og Boligstyrelsen i Danmark og BL - Danmarks Almene Boliger om at det er op til boligorganisationerne at beslutte om også interne flytninger skal være omfattet af særlige kriterier.

Det er derfor ikke obligatorisk, selvom nogle boligorganisationer har forstået det sådan.

Fejlfortolkningen har haft konsekvenser for mennesker, som har siddet fast i en bolig, som måske har været for stor eller for lille ift. deres boligbehov.

Indslaget kan også ses som artikel.

Læs mere…
24-01-2024l

LLO: Ministers bog er fuld af fordomme om lejere. Lad det være et afsluttet kapitel, når han nu skal lovgive

Lejere passer også på deres boliger og indgår i frivillige fælleskaber. Det bør minister for byer og landdistrikter, Morten Dahlin, indse inden regeringens kommende boligudspil, skriver LLO Hovedstadens direktør, Claus Højte i et debatindlæg i Altinget.

Baggrunden er, at Morten Dahlin er en af de fem yngre venstrefolk, der har skrevet bogen 'Må jeg være fri: Fem venstrefolk gør op med systemstaten', hvor de fem har stærke holdninger til boliger og boligformer. De mener, at ejerboligformen er den bedste, og at den bør fremmes på bekostning af lejeboligsektoren - en holdning vi i LLO langt fra er enige i.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
17-01-2024l

LLO: Husk det nu - tag fotos!

En af LLO’s veteraner i ”marken”, Peer Marfelt, gentager det igen og igen: Husk nu at tage fotos ved ind-og udflytning og især at sørge for, at dine billeder er forsynet med dato. Det kan blive tusindvis af kroner værd!

Peer Marfelt er tidligere formand for LLO i Kolding, bor nu på Sydsjælland og er lægdommer ved boligretten i Nykøbing F. Han er oprevet over, hvad han ind imellem ser og hører om forglemmelser og dårlig forberedelse før en boligretssag – også fra lejeradvokater! Begge forhold har han oplevet kostede lejere dyrt i sager, de ellers kunne have vundet, siger han.

Noget af det, som Peer ser, er sager, hvor der ikke er datomærkning på fotodokumentation, og han fortæller, at det kan være et problem af bevismæssige årsager. ”Det er tudetosset og kan give helt forkert afgørelser”, siger Peer Marfelt, især fordi man let kan finde en række gode vejledninger og programmer på nettet, der er lige til at bruge. Så husk det nu – tag foto med dato!

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
15-01-2024l

LLO-kongres i oktober 2024

Lejernes Landsorganisation har fastsat tidspunktet for sin næste kongres. Det bliver i weekend’en 5. og 6. oktober 2024.

Stedet er endnu ikke besluttet, men det bliver enten på Fyn eller i Hovedstadsområdet. Antallet af kongresdeltagere afhænger af de enkelte afdelingers medlemstal, men der regnes med et antal på ca. 75.

Kongressen er landsorganisationens øverste myndighed og holdes hvert tredie år. Den vedtager LLO’s love og vedtægter, arbejdsprogram m.v. og vælger formand, næstformand og derudover fem medlemmer til forretningsudvalget plus fem suppleanter.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
Se ældre nyheder >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser