Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

14-08-2017

Reception og indvielse af nye lokaler i Risskov

Indvielsen af nye lokaler på Arresøvej 6, 8240 Risskov onsdag den 30. august 2017 kl. 14.00-17.00.

Læs mere…
08-08-2017

Nyhedsbrev fra LLO Horsens

Hvad skal lejerne stille op med en håbløs kommune?

Læs mere…
04-08-2017

Husk at give din afdeling besked ved flytning

Læs mere…
22-06-2017

Plan over ferielukningen i LLO's lokalafdelinger

Her finder du en samlet plan over afdelingernes åbne/lukketider i ferien. De forskellige åbningstider finder du også under den enkelte afdeling.

Læs mere…
22-06-2017

Ja! Boligmarkedet er en lukket fest

Igen i år var Lejernes LO synlige og med i debatterne på Folkemødet i Allinge, Bornholm. Dels ved et panel-debatmøde på Den sociale Scene, dels i mand-til-mand-samtaler i Det kriminalpræventive Råds telt og ikke mindst ved debatmøder rundt om i hele byen, hvor boligemner var på dagsordenen.

LLO-holdet bestod af landsformand Helene Toxværd, juridisk chef i LLO Hovedstaden, Jakob Møldrup-Lakjer og HB-medlem Peter Andersen. De benyttede også de tre døgn til at netværke og knytte kontakter på kryds og tværs med politikere, organisationsfolk og menigmand.

I Det kriminalpræventive Råds telt kunne man også møde LLO’s hold på Folkemødet. Her handlede snakken om tryghed i boligen.

32 pct’s stigning på fire år

På Den sociale Scene hed debatemnet: ”Er boligmarkedet en lukket fest? ” Helene Toxværd var her i debat med Palle Adamsen (formand i BL), Curt Liliegreen (direktør i Boligøkonomisk Videncenter) og Peter Damgaard (adm. Direktør i PKA.)

Tilhørerne i teltet var ikke i tvivl. Alle minus tre rakte fingeren i vejret som tegn på JA – boligmarkedet er blevet en lukket fest.

Temaet var alvorligt nok, men der var også plads til en munter bemærkning.

Og Helene Toxværd satte mange flere ord på synspunktet. Hun sagde bl.a., at lav-og mellemindkomstgrupperne nu har sværere ved at komme ind på boligmarkedet og som altid er det især mennesker med de laveste indkomster, der har det sværest. LLO-formanden oplyste, at kvadratmeterprisen på udbudsprisen til udlejede ejerlejligheder, andelsboliger og værelser i københavnsområdet gennemsnitligt er steget med 32 procent fra 2012 til 2016. Og gav et eksempel på udlejning af en køjeseng til 3.300 kr. pr. måned.

”Flere og flere boliger bliver uopnåelige for almindelige mennesker. De såkaldte paragraf 5.stk 2-moderniseringer, hvor køkken og bad moderniseres ved fraflytning, hvorefter huslejen forhøjes markant, gør det ikke bedre. I dag har mange af pensionskassernes medlemmer ikke selv råd til at bo i en bolig ejet af deres egen pensionskasse. På Nørrebro f.eks. er 48 pct. af boligerne ejet af folk udenfor København – typisk gennem forældrekøb. Det er nu, vi skal tage stilling til, om vi vil have boligpolitik som en del af velfærdspolitikken”, sagde Helene Toxværd.

Vi Lejere bringer i næste blad et fyldigere referat af debatten og de løsningsmuligheder, der blev peget på.

 

KjH                                                                            

Læs mere…
21-06-2017

Syg af skimmelsvamp i boligen

En kedelig sag om skimmelsvamp med et alt for langt klageforløb. I LLO oplever vi ofte medlemshenvendelser med baggrund i eller mistanke om skimmel i boligen. Men kampen er ofte hård for lejer, hvor udlejer og boligselskaber mangler elementær indsigt i årsager og korrekt behandling af skimmelen. Ofte kræver det juridisk rådgivning før man som lejer bliver hørt og får hjælp.

Link til indslag og artikel i TV2Lorry

Læs mere…
09-06-2017

Ny aftale om digital post i boligsektoren

Et enigt Folketing har indgået ny aftale om digital post i boligsektoren. LLO er tilfredse med at sikkerheden for lejerne er bibeholdt, hvor man også fremadrettet skal modtage opsigelser og rykkere (påkrav) via brevpost og ikke kun mail, som der ellers var lagt op til fra udlejersiden. Dette sikrer lejerne, så vigtig information ikke blot ender i spamfilteret.

Link til artikel i Altinget

Læs mere…
09-06-2017

Indslag om penge under bordet i den private udlejning

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har produceret denne lille film om ulovlige dusører - penge under bordet - ved privat udlejning. 
En væsentlig pointe er, at det ikke er ulovligt at betale penge til udlejer - kun at kræve og modtage dem. Og at man som lejer kan kræve det ulovlige beløb retur efter overtagelse af lejemålet. Det er udlejeren der gør noget strafbart ikke lejer.

Link til indslaget

Læs mere…
08-06-2017

Et lejeboligmarked under pres

Flere danskere end tidligere bor i dag til leje - hele 42 procent svarende til 2,4 millioner mennesker. Samtidig er kvadratmeterprisen på udbudsprisen til udlejede ejerlejligheder, andelsboliger og værelser i københavnsområdet gennemsnitligt steget med 32 procent fra 2012 til 2016.

I samme periode steg den gennemsnitlige udbudspris pr. kvadratmeter med 15 procent i Aarhus og med 16 procent i Odense og Aalborg.

Boligmangel og lejestigninger sætter boligmarkedet under et kæmpe pres og rammer specielt borgere med mellem- og lavindkomster, som ikke har økonomi til at investere i egen bolig. De er tvunget til at kæmpe om alt for få boligtilbud i et ophedet lejeboligmarked.

I LLO har vi beregnet, at der på nuværende er et underskud på 243.000 boliger Link for at kunne opfylde boligdækningsgraden. Et tal, som kun vil stige såfremt der ikke investeres massivt i betaleligt nybyggeri, ellers vil boligdækningsgraden i de kommende 15 år falde, så der mangler flere og flere boliger.

Fortsætter vi med kun at opføre mellem 12-14.000 boliger om året, som der har været gjort siden 2010, vil der i 2030 mangle 316.000 boliger, dvs  73.000 flere end i dag. Og det endda med en forudsætning om, at der bygges 25.000 boliger om året.

Magasinet Penge omhandlede d. 7 juni netop problemet omkring et ophedet boligmarked, hvor efterspørgslen på betalelige lejeboliger klart overskrider udbudet. 

Se indlaget via linket her: Magasinet Penge: Styr på huslejen?

Læs mere…
08-06-2017

Boligmanglen vil vokse voldsomt i de kommende år. Det årlige boligbyggeri skal fordobles

Boligdækningsgraden vil i de kommende 15 år falde, så der mangler flere og flere boliger.I dag mangler vi 243.000 boliger.  I 2030 vil vi mangle 316.000 boliger, dvs  73.000 flere end i dag. Og det endda med en forudsætning om, at der bygges 25.000 boliger om året. Det viser, hvor vigtigt det er, at der sættes mere gang i boligbyggeriet. Siden 2010 har vi kun bygget 12 – 14.000 boliger om året. 

Læs mere…
06-06-2017

Betaler du kontingent til LLO eller Danske Lejere?

Vi modtager en del henvendelser fra medlemmer, som klager over et af følgende scenarier:

Deres fungerende medlemskab af LLO er på uforklarlig vis blevet overført til Danske Lejere;

De har i god tro indmeldt sig hos LLO via en hjemmeside, men er i stedet blevet medlem hos Danske Lejere;

Eller de har modtaget et girokort med en kontingentopkrævning fra Danske Lejere og kan ikke forstå hvorfor?

Årsagen er desværre nok den, at bestyrelserne i en række jyske afdelinger uretmæssigt har forsøgt at løsrive sig fra LLO og har dannet en ny forening – Danske Lejere – som til stor forvirring for vores medlemmer udsender girokort og/eller udgiver sig som værende LLO ved onlineindmeldelse.

Ønsker du at vende tilbage til LLO kan LLO via denne Fuldmagt kræve kontingentet fra Danske Lejere tilbage?

 

Så skal du først og fremmest sørge for at kontakte din bank og afmelde din pbs-aftale med Danske Lejere, ellers fortsætter de med at trække kontingent.

Udfyld og returner fuldmagten, så hjælper vi i LLO dig med at tilbagekræve dit medlemskab og dit kontingent fra Danske Lejere, så du igen indgår som betalende medlem hos LLO.

Når du sender eller mailer os den underskrevne fuldmagt, så vedhæft dokumentation for den uretmæssige opkrævning og din indbetaling. 

LLO forsøger at få orden i forholdene, og vi forsøger at få gjort de relevante bestyrelser ansvarlige for den skade de har påført medlemmerne i LLO.

 

Spørgsmål kan rettes til:

Lejernes Landsorganisation

Reventlowsgade 14, 4

1651 København V

Tlf: 33860910

Mail: llodk@llodk.dk

Web: www.lejerneslo.dk

Læs mere…
06-06-2017

Fakta om konfliktens baggrund + fuldmagt

Konflikten baserer sig oprindeligt på, at en ekstern service-organisation kaldet NMS og den lokale LLO Skive afdeling nægter Aarhus og Djursland afdelingerne indsigt i egne medlemslister og regnskaber, som de mod betaling har varetaget administrationen af.

Dette får Aarhus og Djursland til at afbryde samarbejdet med NMS og kræve deres medlemslister udleveret og det økonomiske mellemværende afregnet, hvilket de fortsat bliver nægtet.

De to afdelinger involverer LLO’s landsforbund, der først søger den forsonende dialog, men modparten nægter fortsat at efterkomme dette. På den baggrund indhenter landsorganisationen juridisk bistand og truer med eksklusionssag, hvis LLO Skive fortsat handler imod LLO’s love og vedtægter.

Konflikten optrappes yderligere, da der afholdes to ekstraordinære generalforsamlinger, hvor man uden hensyntagen til LLO’s love opretter nye (ikke lovlige) bestyrelser i hhv. Aarhus og Djursland. Dette foregår den 30. november og 14. december 2015. Disse selvbestaltede bestyrelser gentegner herefter samarbejdsaftalerne med NMS på trods af, at de lovligt valgte bestyrelser havde opsagt kontrakterne.

Medlemmerne bliver tabere og LLO økonomisk fattigere

Da NMS har den fulde rådighed over konti, indestående og kontingentlister og lader disse oplysninger tilfalde de nye uretmæssige bestyrelser, forkrøbler NMS og Skive-afdelingen dermed LLO’s medlemsdemokrati og tager afdelinger og medlemmer som gidsler.

Desuden har disse uretmæssige bestyrelser udsendt kontingentindbetalinger i både december 2015 og januar 2016, og har således ladet mange medlemmer forudbetale LLO kontingent for en længere periode (op til 12 mdr.) Dette selvom man godt vidste, man ikke længere retmæssigt repræsenterede LLO og tilmed i det skjulte var ved at danne en hel ny lejerorganisation uden for LLO. Når LLO-medlemmet efterfølgende kontaktede NMS om den dobbelte kontingentbetaling, blev det fra NMS’en fortalt, at der var sket en beklagelig fejl, men at medlemmet nu blot havde betalt nogle mdr. forud.

Således har driftsfællesskabet omkring NMS uretmæssigt polstret sig økonomisk og frataget de godkendte bestyrelser i Aarhus og Djursland både indtægter og medlemmer.

Landsformand Helene Toxværd har i den forbindelse udtalt, at:

“Først kupper de bestyrelsen og foreningen, så kupper de pengekassen.”

NMS bliver til en ny forening

Konflikten er stadig uafsluttet og NMS-samarbejdet er nu omdannet til en ny lejerforening, der kalder sig noget helt andet. Denne forening servicerer fra februar 2016 nogle jyske afdelinger. Det sker uden at den nydannede forening skeler til LLO’s love eller lovformeligt har afbrudt samarbejdet med LLO. Disse afdelinger repræsenteres af ekskluderede LLO-medlemmer, som har trukket værdier og medlemmer med sig.

LLO forbeholder os vores ret til både medlemmer og kontingenter

Hvis man som medlem er blevet overflyttet til den ny lejerforening og ønsker at fastholde sit medlemskab af LLO, skal man udfylde en fuldmagt, som påbyder den nye lejerforening at tilbageføre medlemsskabet. Man skal desuden være opmærksom på, at hvis man har tegnet en PBS-aftale så vil kontingentet blive trukket indtil opsigelse af denne aftale. Kontakt din bank eller afmeld selv via netbank, så du ikke betaler for noget du måske ikke ønsker!

Denne fuldmagt ligger her: Fuldmagt 

Guide Efter at have trykket på ovenstående link: Tryk "click to read". Fuldmagten åbner i fuld skærm. I ser herfter en række ikoner i bunden af skærmen. Før musen ned til firkanten med pilen i og klik på ikonet. Vælg herefter "download". Fuldmagten åbner i pdf på jeres skærm og I kan skrive/printe den.

Læs mere…
Se ældre nyheder >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser