Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

06-10-2016

Er regeringens boligudspil fair?

Regeringens udmeldinger for boligudspillet behandler alt overvejende skatterabatten til boligejerne. De fremtidige vilkår for de 40 procent af vælgerne, der lejer deres bolig er blot beskrevet i et appendiks til forslaget. Opbremsningen i grundskylden vil nedsætte huslejen - også på lejeområdet - men fra 2021 og frem vil den skatterabat som sikrer lejerne gradvist aftrappes.

Tryghed på lejeområdet?

Lejerne efterlyser, at trygheden på lejeområdet gives gennem en fastholdelse af huslejereguleringen. LLO arbejder hårdt for, at de garantier om bevaring af huslejereguleringen, som de fleste af Folketingets partier har givet LLO, også bliver indfriet ved de kommende lejelovsforhandlinger.

Huslejereguleringen gælder dog ikke for ejendomme bygget efter 1991. Her gælder markedslejen og den gives der ingen rabat. De 60.000 lejere, der bor i disse boliger med markedsleje savner en klar udmelding fra politikerne, der sikrer dem fremtidig tryghed i huslejen. Desuden er en lang række boligtilskudsordninger skåret kraftigt ned af regeringen, hvilket sammen med kontanthjælpsloftet nu sætter mange familier i en (bolig)økonomisk knibe.

 

Regeringen har lovet tryghed for boligejerne, men LLO savner klare udmeldinger, garantier og handling på lejeområdet.

Læs mere…
15-09-2016

LLO afdeling tilbage i Esbjerg

LLO oprettede ved en ekstraordinær generalforsamlig d. 5 september Lejerforening for Esbjerg og Omegn LLO. 

Med Marianne Petersen på formandsposten og dermed i spidsen for en ny bestyrelse, kan LLO igen tilbyde vores medlemmer juridisk rådgivning og medlemservice i Esbjerg og omegn. LLO Esbjerg kan kontaktes på mail: info@lloesbjerg.dk eller via vores hjemmeside: LLO/Esbjerg

 

Hilsen Landssekretariatet.

Læs mere…
13-09-2016

140 nye medlemmer til LLO Herning

140 nye medlemmer er tilgået LLO Herning

Næstformand i LLO og bestyrelsesmedlem i LLO Herning, Lars Dohn, har aldrig oplevet en så markant medlemsfremgang som lige nu.

Tilgangen kommer fra lejere i to store privat udlejede afdelinger, hvor udlejerne ønsker at hæve huslejen markant.

Ud over truslen om en stor lejeforhøjelse har flere beboere gennem LLO Herning opdaget, at de er blevet opkrævet ulovlige gebyrer og dermed har mange penge til gode.

Nu er LLO Herning på sagen, og da en af lejerne har engageret beboerne, som gennem en kollektiv indmeldelse opstarter en beboerrepræsentation, vil samtlige lejere fremover være medlemmer af LLO. 

Læs mere…
09-09-2016

Nyt fra LLO Djursland

LLO Djursland gør opmærksom på, at medlemmer til stadighed tilsendes opkrævninger og trækkes i kontingent på PBS aftaler, som ikke er LLO Djurslands men fra foreningen Danske Lejere, Lejernes NMS Kontingentindbetaling. Derfor opfordre vi vores medlemmer, til at tjekke betalingen for deres medlemskab.

Hvis der står Lejernes NMS, kontingentindbetaling Nørre alle eller Danske Lejere bør du IKKE betale opkrævningen og i stedet opsige din PBS aftale. For at være sikker på, at medlemskab af LLO Djursland er korrekt skal der stå Tage Hansens-Gade 27, Århus som afsender. Så er I sikre på, at jeres medlemskab er i orden og I kan modtage rådgivning i en evt. sag.

 

Læs mere…
05-09-2016

Nyhedsbrev LLO Horsens

Nyhedsbrev fra LLO Horsens, september 2016

Læs mere…
31-08-2016

Energisparepakken, paradoksproblemet og mytedannelser

Lejernes Landsorganisation (LLO) og Ejendomsforeningen Danmark (ED) er generelt uenige om mange boligrelaterede spørgsmål og problematikker, samt i hvilken retning vi lovgivningsmæssigt bør bevæge os. Dette er dog langt fra et paradoks, idet vi repræsenterer hhv. Lejere og udlejerne, som helt grundlæggende har meget modsatrettede behov i relation til lejeboligmarkedet.

Men vi er ikke kun uenige. I LLO er vi faktisk enige med John Frederiksen, Direktør i ED, i, at Energisparepakken ikke virker. Det kan vi konstatere, da meget få udlejere har brugt de muligheder, Folketinget har givet dem. Vi er også enige i, at bestemmelserne er bøvlede og virker mod hensigten pga. uklarheder.

Men her hører enigheden op

John Frederiksen taler om det såkaldte paradoksproblem link. Det er et begreb, det er lykkedes Ejendomsforeningen Danmark at få alle til at tale om, ved at gentage det i en uendelighed. Men det gør ikke en påstand til en sandhed, at man gentager noget igen og igen, kun til en myte, som så til gengæld fejres af de troende. Det er ren demagogi.

Vi i LLO har adskillige gange udfordret ED, til at dokumentere påstanden om, at det er udlejer, der betaler og lejer der nyder energiforbedringer. Disse opfordringer er blevet mødt med tavshed, eller med at det jo i sin tid var Concito, der lancerede begrebet.

Men dokumentation, bare et lille regnestykke, eller et eksempel fra virkeligheden er helt udeblevet. Heller ikke i LLO’s daglige drift er vi nogensinde stødt på projekter, hvor udlejer såede og lejer høstede. Tværtimod.

Almindelige energibesparelsesarbejder

De mest almindelige energibesparelser er for eksempel:

• Udskiftning af vinduer fra forsatsvinduer til termovinduer: Her er der stik- og hugfast retspraksis for at 2/3 af investeringen – alt inkl., selv byggelånsrenter og et honorar til udlejer for at forestå forbedringen – danner grundlag for en lejeforhøjelse på p.t. ca. 7 %. Resten af investeringen må trækkes på ejendommens vedligeholdelseskonti. Hvor meget lejer sparer på varmen er udlejer uvedkommende, men jeg kan fortælle, at den typiske varmebesparelse på at skifte fra forsats- til termovinduer er ca. 20-40 kr. pr. kvm. pr. år – mens huslejestigningen er ca. 100 kr. pr. kvm. pr. år.

• Isolering af klimaskærm: Praksis er, at 100% af investeringen til isolering trækker p.t. 7% i lejeforhøjelse.

• Forbedring af centralvarmeanlæg: Energisparepakken bestemmer, at udlejer kan få forrentet vedligeholdelse (som er betalt af lejerne på forhånd), hvis lejer sparer på varmen tilsvarende. Her er der tale om en højere forrentning end 7% fordi udlejer også får afkast af den lejerbetalte vedligeholdelse ud over forbedringsudgiften.

Udlejer har større afkast ved at modernisere

I LLO har vi en formodning om, at grunden til de manglende energirenoveringer ligger et helt andet sted end i en dårlig energilovgivning, nemlig i, at har man som udlejer likvid kapital, så får man et større afkast ved at modernisere enkelte boliger efter Boligreguleringslovens § 5, stk. 2. end ved at lave energiforbedringer. Og når vi taler København, så er lejen efterhånden så høj – blandt andet pga. BRL. § 5, stk. 2, at man simpelthen vil få udlejningsproblemer, hvis man lægger energirenoveringer oven i den høje leje for de moderniserede boliger. Altså er indtægten usikker.

Vi vil derfor gerne præsentere et alternativt paradoks, nemlig at det er lejerne der betaler varmeregningen, mens det suverænt er udlejerne, der bestemmer hvor høj den skal være!

Læs mere…
26-08-2016

Hans Andersen, formand for LLO Vestsjælland, ny suppleant i Huslejenævnet i Sorø Kommune

Sorø Kommune har et Huslejenævn, der arbejder med tvister i private lejemål.

For perioden 2014 til og med 2017 har byrådet efter indstilling fra LLO godkendt Svend Erik Pedersen som lejerrepræsentant for Huslejenævnet. Poul-Erik Jensen er godkendt som suppleant.

Men Svend Erik Pedersen har meddelt, at han ønsker at trække sig som medlem af Huslejenævnet.

Det bliver derfor frem til 2017 sådan, at Hans Andersen, formand for LLO Vestsjælland, bliver ny suppleant i nævnet, mens Poul-Erik Jensen bliver ny lejerrepræsentant.

Citeret fra Sjællandske 26. august 2016 Sektion 1.

Læs mere…
25-08-2016

Præcisering til Vi Lejere nr. 3 2016

I artiklen "Kig først på varmen" på side 18 af VL 3.2016 tales der om natsænkning af varmen. I den forbindelse bringer vi en præcisering: 

Der menes en sænkning af cirkulationen på det varme brugsvand og ikke en temperatursænkning i varmtvandsbeholderne.

Sænkning af cirkulationen betyder, at ventetiderne ved tappestedet (vandhanen) bliver længere, men man vurderer at det er acceptabelt kl. 02.00. om natten.

Hvis man derimod sænkede temperaturen i kedlerne vil det betyde en øget risiko for legionella-bakterier.

Læs mere…
18-08-2016

Tre stud. jur. søges til sagsbehandling i leje- og boligret i LLO Herning

Har du lyst til at få konkret erfaring med sagsbehandling omkring lejeret og boligret? Vil du gerne bruge dine juridiske kompetencer til at hjælpe lejere?

Så er dette frivillige job måske noget for dig.

I LLO-Herning har vi travlt. Vi søger derfor tre frivillige stud. jur. til vores konterer i både Herning og tildeles Aarhus.

Hvem er vi?

LLO Herning er en del Lejernes Landsorganisation. Vi arbejder for at sikre lejernes vilkår og består af 27 lokalafdelinger og har 50.300 hustande som medlemmer. På kontoret behandler og rådgiver vi hver mandag medlemmers sager. Vi yder konkret rådgivning og juridisk bistand for medlemmer, som har problemer med deres lejeforhold.

Vores kontor i Herning består af erfarne sagsbehandlere, tre frivillige jurastuderende og en tilknyttet jurist fra vores LLO kontor i Aarhus.  

Vi søger

Stud. jurer. som har interesse og viden om det leje- og boligretslige område. Du skal have gåpåmod til at servicere indkommende lejere og kunne give dem lejeretslig rådgivning. Det er yderligere vigtigt for os, at vores studenter er indforståede med LLO’s formål. Dette betyder, at du skal have et positivt socialt sindelag og have øje for samspillet mellem jura og menneskers livsvilkår.

Vi tilbyder

Et udfordrende frivilligt studiejob med faktiske juridiske problemstillinger og indgående indføring i sagsbehandling og leje- og boligret.

Du vil få ansvar for egne sager fra start til slut og rådgive medlemmer, som kommer til kontoret med lejeretslige spørgsmål. Du vil derudover skulle stå for sagskorrespondance mellem lejere, udlejere, advokater, fogedretten og beboerklagenævnet. Der kan senere blive tale om udredningsopgaver og oplæg i forhold til f. eks. afdelingens medlemmer, beboermøder o.l. Vi tilbyder, at du kan deltagelse i kurser og konferencer om lejeretsforhold, lejeret og sagsbehandling. Du vil derudover få, alt efter indsats, en anbefaling.

Arbejdstiden

Afklares efter aftale, men er på maks. 8 timer ugentligt. Du vil primært være ansat på kontoret i Herning på Østergade 14, gården, og du skal kunne dække over en vagtplan fra 16-18 alle mandage. Desuden vil du ofte skulle arbejde fra vores kontorer i Aarhus på Tage-Hansens Gade 27.

Der er tale om ulønnet arbejde. LLO Herning dækker transportudgifter m.m., så du ikke får udgifter i forbindelse med arbejdet i Herning. Hvis du vil vide mere om stillingen og organisationen, kan du læse mere på www.llo.dk, eller du kan kontakte bestyrelsesmedlem Lars Dohn på 31332603.

Ansøgningsfrist

Er du interesseret – så send en ansøgning til llodk@llodk.dk med CV samt kopi af relevante eksamenspapirer og skriv i emnefeltet på mailen ”Stud. jur. til LLO Herning”.

Ansøgningsfristen er søndag d. 04 september. Vi forventer at afholde samtaler i uge 36. Vi har travlt i afdelingen, så tiltrædelse vil blive hurtigst muligt efter ansættelsessamtale.

 

Vi glæder os til, at høre fra dig! 

 

Læs mere…
12-08-2016

Betaler du kontingent til LLO eller Danske Lejere?

Vi modtager en del henvendelser fra medlemmer, som klager over et af følgende scenarier:

Deres fungerende medlemskab af LLO er på uforklarlig vis blevet overført til Danske Lejere;

De har i god tro indmeldt sig hos LLO via en hjemmeside, men er i stedet blevet medlem hos Danske Lejere;

Eller de har modtaget et girokort med en kontingentopkrævning fra Danske Lejere og kan ikke forstå hvorfor?

Årsagen er desværre nok den, at bestyrelserne i en række jyske afdelinger uretmæssigt har forsøgt at løsrive sig fra LLO og har dannet en ny forening – Danske Lejere – som til stor forvirring for vores medlemmer udsender girokort og/eller udgiver sig som værende LLO ved onlineindmeldelse.

Ønsker du at vende tilbage til LLO kan LLO via denne Fuldmagt kræve kontingentet fra Danske Lejere tilbage?

 

Så skal du først og fremmest sørge for at kontakte din bank og afmelde din pbs-aftale med Danske Lejere, ellers fortsætter de med at trække kontingent.

Udfyld og returner fuldmagten, så hjælper vi i LLO dig med at tilbagekræve dit medlemskab og dit kontingent fra Danske Lejere, så du igen indgår som betalende medlem hos LLO.

Når du sender eller mailer os den underskrevne fuldmagt, så vedhæft dokumentation for den uretmæssige opkrævning og din indbetaling. 

LLO forsøger at få orden i forholdene, og vi forsøger at få gjort de relevante bestyrelser ansvarlige for den skade de har påført medlemmerne i LLO.

 

Spørgsmål kan rettes til:

Lejernes Landsorganisation

Reventlowsgade 14, 4

1651 København V

Tlf: 33860910

Mail: llodk@llodk.dk

Web: www.lejerneslo.dk

Læs mere…
12-08-2016

Fakta om konfliktens baggrund + fuldmagt

Konflikten baserer sig oprindeligt på, at en ekstern service-organisation kaldet NMS og den lokale LLO Skive afdeling nægter Aarhus og Djursland afdelingerne indsigt i egne medlemslister og regnskaber, som de mod betaling har varetaget administrationen af.

Dette får Aarhus og Djursland til at afbryde samarbejdet med NMS og kræve deres medlemslister udleveret og det økonomiske mellemværende afregnet, hvilket de fortsat bliver nægtet.

De to afdelinger involverer LLO’s landsforbund, der først søger den forsonende dialog, men modparten nægter fortsat at efterkomme dette. På den baggrund indhenter landsorganisationen juridisk bistand og truer med eksklusionssag, hvis LLO Skive fortsat handler imod LLO’s love og vedtægter.

Konflikten optrappes yderligere, da der afholdes to ekstraordinære generalforsamlinger, hvor man uden hensyntagen til LLO’s love opretter nye (ikke lovlige) bestyrelser i hhv. Aarhus og Djursland. Dette foregår den 30. november og 14. december 2015. Disse selvbestaltede bestyrelser gentegner herefter samarbejdsaftalerne med NMS på trods af, at de lovligt valgte bestyrelser havde opsagt kontrakterne.

Medlemmerne bliver tabere og LLO økonomisk fattigere

Da NMS har den fulde rådighed over konti, indestående og kontingentlister og lader disse oplysninger tilfalde de nye uretmæssige bestyrelser, forkrøbler NMS og Skive-afdelingen dermed LLO’s medlemsdemokrati og tager afdelinger og medlemmer som gidsler.

Desuden har disse uretmæssige bestyrelser udsendt kontingentindbetalinger i både december 2015 og januar 2016, og har således ladet mange medlemmer forudbetale LLO kontingent for en længere periode (op til 12 mdr.) Dette selvom man godt vidste, man ikke længere retmæssigt repræsenterede LLO og tilmed i det skjulte var ved at danne en hel ny lejerorganisation uden for LLO. Når LLO-medlemmet efterfølgende kontaktede NMS om den dobbelte kontingentbetaling, blev det fra NMS’en fortalt, at der var sket en beklagelig fejl, men at medlemmet nu blot havde betalt nogle mdr. forud.

Således har driftsfællesskabet omkring NMS uretmæssigt polstret sig økonomisk og frataget de godkendte bestyrelser i Aarhus og Djursland både indtægter og medlemmer.

Landsformand Helene Toxværd har i den forbindelse udtalt, at:

“Først kupper de bestyrelsen og foreningen, så kupper de pengekassen.”

NMS bliver til en ny forening

Konflikten er stadig uafsluttet og NMS-samarbejdet er nu omdannet til en ny lejerforening, der kalder sig noget helt andet. Denne forening servicerer fra februar 2016 nogle jyske afdelinger. Det sker uden at den nydannede forening skeler til LLO’s love eller lovformeligt har afbrudt samarbejdet med LLO. Disse afdelinger repræsenteres af ekskluderede LLO-medlemmer, som har trukket værdier og medlemmer med sig.

LLO forbeholder os vores ret til både medlemmer og kontingenter

Hvis man som medlem er blevet overflyttet til den ny lejerforening og ønsker at fastholde sit medlemskab af LLO, skal man udfylde en fuldmagt, som påbyder den nye lejerforening at tilbageføre medlemsskabet. Man skal desuden være opmærksom på, at hvis man har tegnet en PBS-aftale så vil kontingentet blive trukket indtil opsigelse af denne aftale. Kontakt din bank eller afmeld selv via netbank, så du ikke betaler for noget du måske ikke ønsker!

Denne fuldmagt ligger her: Fuldmagt 

Guide Efter at have trykket på ovenstående link: Tryk "click to read". Fuldmagten åbner i fuld skærm. I ser herfter en række ikoner i bunden af skærmen. Før musen ned til firkanten med pilen i og klik på ikonet. Vælg herefter "download". Fuldmagten åbner i pdf på jeres skærm og I kan skrive/printe den.

Læs mere…
10-08-2016

Jurist/sagsbehandler til Lejernes LO Horsens

Lejernes LO Horsens søger frivillig sagsbehandler/ jurist til hjælp til varetagelse af afdelingens

sagsbehandling og medlemsrådgivning.

Jobbet kan søges af stud. Jur. / fleksjobbere/ skånejobbere / efterlønnere / personister og frivillige personer der vil yde en indsats i en lejerorganisation.

Ansøgere med interesse for eller kendskab til lejeret og som brænder for at bistå lejere i deres tvister med udlejer foretrækkes. Men er ikke nogen betingelse.

Vores sagsbehandling omhandler indflytning, fraflytning, huslejens størrelse, indvendig vedligeholdelse, bytte, husorden, skimmelsvamp, byfornyelse, afdelingsmøder i almene afdelinger, stiftelse af beboerrepræsentaton, aftalt boligforbedring og meget, meget mere.

Vi giver vores medlemmer råd og vejledning om deres lejeboliger. Vi hjælper med at indgå forlig, hvis der opstår konflikter med udlejeren, herunder at føre vores medlemmers sager ved huslejenævn eller beboerklagenævn.

Der vil være rig mulighed for at få et indgribende indblik i lejeretten, herunder udvikle dine skriftlige kompetencer, idet du kommer til at sagsbehandle selvstændigt.

Lejernes LO tilbyder løbende opkvalificerende kurser i lejeret.

Hvis du synes det kunne være spændende at få et bedre kendskab til lejeretten eller i forvejen har erfaring inden for lejeretten og ønsker at udvikle denne, imødeser vi din ansøgning.

Arbejdstiden tilrettelægges efter vores fælles ønske, dog således at der min. skal lægges fra 3 til 6 timer om ugen.

 

Ansøgning sendes til:

James Arbøl

Formand LLO Horsens

Lejernes Landsorganisation

Afdeling Horsens

Mail: james@ llo-horsens.dk

Læs mere…
Se ældre nyheder >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser