Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

17-05-2016

LLO: Oversete tal og kontanthjælpsloft sætter endnu flere på gaden

LLO har fra starten advaret mod regeringens kontanthjælpsloft og påpeget, at det vil sætte et stigende antal lejere på gaden. Regeringen har afvist at beregne konsekvensen for lejerne ved brug af oplysninger om leveomkostningerne. Med andre ord: om der er nok tilbage til at betale rimelige udgifter til mad, telefon, transport, gaver og fritid vil ministeren ikke undersøge.  Man har alene villet beregne nedgangen i rådighedsbeløbet (det beløb, der er tilbage efter boligudgift og skat).

Nu viser det sig, at ministeriet derudover helt har overset noget væsentligt, skriver LLO’s cheføkonom i Vi Lejere. ”Ministeriets regneeksempler indeholder nemlig ikke fuldt ud det tab, der opstår, fordi lejeren ikke kan få særlig huslejestøtte. Det skyldes, at det er en kommunal beslutning, om den enkelte skal have en særlig huslejestøtte. Denne skal oftest begrundes med en særlig hustandsbegivenhed, der vælter familiens økonomi.

Det hele betyder, at endnu flere ikke kan betale huslejen, og at antallet af udsættelser vil stige yderligere. Det er dobbelt ærgerligt, fordi antallet af udsættelser netop var begyndt at falde. Udsættelse af lejligheden er en ulykke for familien. Men det rammer også de boligsøgende, fordi kommunernes udsatte - ofte enlige forsørgere - skal tilbydes en bolig med en lavere leje i den almene udlejningssektor. De opskrevne på venteliste bliver derfor snydt, når deres placering på ventelisten til et bestemt boligområde ustandseligt rykkes ned, fordi andre kommer foran.”

(Side 14-15)

Læs mere…
11-05-2016

OECD ønsker, at lejerne gennem udhuling af huslejereguleringen skal betale ejerboligmarkedets krise

OECD fastslår i sin nye rapport, maj 2016, at ejerboligmarkedet i Danmark risikerer at løbe ind i en ny bolig boble. Samtidigt skriver OECD økonomerne, at liberaliseringen af låneformerne og afdragsfrie lån i høj grad var årsag til boligboblen i Danmark i midten af 00'erne. For at hindre en kommende boble i ejerboligsektoren, tager OECD en gammel traver frem, nemlig liberalisering af lejeboligmarkedet.

OECD foreslår på side 61,

  1. at lejefastsættelsen i den private udlejningssektor åbnes for mere fleksibilitet, ved at lejen kan justeres efter en sammenligning med lejen for forskellige typer af kvalitet, og
  2. at det bliver nemmere at få en lejestigning til en mere markedskonform leje ved genudlejning, ved at sænke kravet til udlejers investering i forbedringer af lejligheden.

Forslag 1 vil betyde, at lejen for ældre lejligheder, der ikke er moderniseret, kan forlade det omkostningsbestemte lejefastsættelsessystem og stige i husleje, hvis beliggenheden eller kvaliteten er bedre end gennemsnittet for tilsvarende kvalitet.

Forslag 2 betyder, at udlejer ikke længere ved genudlejning i samme grad behøver at investere i forbedringer af lejligheden, for på den måde at få lov til at træde ud af det omkostningsbestemte lejefastsættelsessystem og leje ud til en friere mere markedsbestemt leje.

Begge forslag vil på sigt fjerne den omkostningsbestemte leje fra den privatejede udlejningssektor, og i stedet indføre frimarkedsleje i Danmark. Virkningerne af dette er:  

- At huslejeniveauet i privat udlejning i regulerede boliger vil stige voldsomt. Dreamgruppen (en forskergruppe under Realdania) beregnede 61,8 % i gennemsnit og en fordobling i København. Samfundets udgifter til individuel boligstøtte vil eksplodere.

- At de privatejede udlejningsboliger kun kan bebos af de bedre indkomster, med den følge at storbyerne gentrificeres og ensrettes beboermæssigt uheldigt.

- At den almene udlejningssektor bliver boligsocialt overbelastet, fordi den private udlejningssektor ikke længere tilvejebringer boliger, som lavindkomsterne kan betale.

- At lavindkomsterne kommer til at betale en relativ unfair høj pris for en lejebolig.

På det samfundsmæssige plan vil huslejestigningerne medfører, at boligefterspørgslen falder, boligforbruget falder, huspriserne falder og boligbyggeriet stagnerer. Det er på denne måde, at OECD vil dæmme op for truslen om stigende huspriser. 

Læs mere…
18-03-2016

Skimmelsvamp er stadig et problem

Skimmelsvamp er stadig et problem. LLO’s afdeling i Horsens har de første 2 måneder af 2016 rundet sager med skimmelsvamp i ca. 30 lejligheder. Men trods øget vejledning af kommunerne, er kommunerne stadig for sløve. LLO ønsker loven opstrammet.

Det bekymrer Lejernes LLO, at kommunerne er for længe om at tage sig seriøst af skimmelsvamp. Der er tre problemer:

  1. Lejerne bor for længe med skimmelsvamp
  2. Kommunerne inddrager ikke den rette ekspertise
  3. Lejerne efterlades i lang tid med en urimelig usikkerhed om, hvad der har forårsaget skimmelsvamp.

LLO’s afdelinger oplever gang på gang, at kommunerne er for længe om at tage sig af en sag om skimmelsvamp. Kommunen sløser, og lejerne bor for længe i boliger med skimmelsvamp.

I en sag med Hedensted kommune fik LLO Horsens efter flere rykkere at vide, at der kan forventes svar indenfor 4 uger. I februar måned 2016 besluttede LLO Horsens så at skrive til den øverste i Hedensted kommune, nemlig Borgmester Kirsten Terkilsen. Da der endelig kom et svar fra Borgmesteren stod der, at hun personlig ville gå ind i denne sag i løbet af en uge. Men det var i februar måned og indtil nu er intet sket.

I januar 2016 rundsendte Inger Støjberg, Minister for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, resultatet af en spørgeundersøgelse til kommunerne. Undersøgelsen skulle kortlægge problemer i sagsbehandlingen af skimmelsvamp. LLO blev spurgt, og vi stillede tre forslag. Men ministeren vil ikke ændre loven, kun forbedre vejledningen.

Det er ærgerligt, siger Helene Toxværd, formand for Lejernes LO, for det betyder, at vi gang på gang vil løbe panden mod en mur, når vi vil hjælpe lejerne. Konkret ønsker LLO tre lovændringer.

Kommunalbestyrelsen skal:

  • inden 8 dage orientere lejeren om, at kommunen behandler sagen, og at en medarbejder fra kommunen vil besigtige lejemålet.
  • antage en uafhængig rådgiver til at undersøge, om og i hvilket omfang, der er skimmelsvamp. På denne baggrund anmode embedslægen om at afgøre, om boligen er usund og såfremt dette er tilfældet, tilbyde lejeren en midlertidig erstatningsbolig.
  • afgive en foreløbig vurdering, der anslår årsagen til skimmelsvamp.

Med venlig hilsen

Helene Toxværd, formand for Lejernes LO

Læs mere…
16-02-2016

En giftig cocktail

”Ankomsten af mange tusind mennesker med ingen eller få økonomiske midler presser et i forvejen hårdt presset boligmarked – i den billige ende”, skriver landsformand i Lejernes LO, Helene Toxværd, i en leder i bladet Vi Lejere. ”Samtidig har et flertal i Folketinget bebudet, at nu skal der indføres kontanthjælpsloft og boligydelsen skal beskæres – måske for et milliardbeløb. Og nå ja, for resten, så laver vi lige planloven om, så kommunerne ikke længere har den nødvendige kompetence til at kræve flere almene boliger. Det er i sandhed en giftig cocktail”. LLO-formanden fortsætter: ”At man så samtidig har fastfrosset ejendomsskatterne for boligejerne men ikke for boliglejerne, har ikke gjort denne cocktail mere velsmagende. LLO har netop i en økonomisk analyse påvist, at beskæringerne i kontanthjælp og boligydelse tvinger en lang række borgere ud af deres boliger – der er ikke en gang tale om, at man ikke kan få en bolig, men at man bliver smidt ud af sin bolig. Det er i den grad sandhedens time for V-regeringen og blå blok i Folketinget. De kan stadig nå at besinde sig og lade seddelpressen rulle for hele samfundet og ikke kun for de velbjergede. Men det er i 11. time”.

Vi Lejere 01 2016 side 2

Link: vi lejere nr.1.2016

Læs mere…
16-02-2016

Almene boliger med egen strandeng

I 50 år lå FN-organisationen WHO’s europæiske hovedkontor på Scherfigsvej i København – afskærmet for nysgerrige blikke. Nu er verdenssundhedsorganisationen flyttet ind i den nye FN-by i Københavns Nordhavn og bygningerne på Scherfigsvej står nu tomme. På grunden vil Københavns Kommune nu bruge planloven og tillade en privat bygherre, at opføre 120-130 ejerboliger og 40-50 almene boliger, der er til at betale. Oven i købet med egen strandeng lige uden for entrédøren. Området er super eftertragtet med en beliggenhed lige ned til Svanemøllebugten og Svanemøllestranden, et stenkast fra det mondæne Tuborg Havn og klos op ad kommunegrænsen til Gentofte. ”Det bliver Københavns flotteste almene boliger”, siger en embedsmand i Københavns Kommune. ”Her ville jeg gerne selv bo”.

Og overborgmester Frank Jensen siger: ”Det er jeg stolt af. Det er sådan et København, jeg ønsker”.

WHO-grunden på Scherfigsvej er et godt eksempel på, at planredskaber giver mening for en kommune, der ønsker en blandet by. Men blå blok i Folketinget vil rulle planloven tilbage og afskaffe kommunalbestyrelsens mulighed for at fastsætte krav om op til 25 pct. almene boliger i forbindelse med lokalplanlægning for nye boligområder.

Vi Lejere side 7-8 og 6-7

Link: vi lejere nr.1.2016

Læs mere…
16-02-2016

Ejendomsforeningen Danmark vildleder

I et indlæg i udlejernes medlemsblad ”Huset”, oktober 2015, forsøger Ejendomsforeningen Danmark (ED), at overbevise offentligheden om, at planloven er ligegyldig, fordi almene boliger koster næsten det samme som private udlejningsboliger. Men ED sammenligner æbler og pærer, skriver LLO´s cheføkonom. ”Man sammenligner lejen i en nyopført almen lejebolig i hovedstaden i 2014 med gennemsnitlejen i 2014 i alle privatejede udlejningsboliger i hele landet og beregnet for alle boliger opført efter 1991. Dermed undervurderes lejen kraftigt i privat udlejning, og dermed vildledes politikerne. Det er lige en sag for Detektor”.

Vi Lejere 01 2016 side 7

Link: vi lejere nr.1.2016

Læs mere…
16-02-2016

10,6 mio. kr. til medlemmerne

Lejernes LO i Hovedstaden har i 2015 skaffet kr. 10.6 mio. kr. til sine medlemmer i sager af varierende karakter.

Se Vi Lejere 01 2016 side 20

Link: vi lejere nr.1.2016

 

Læs mere…
16-02-2016

Boligejerne får, men lejerne betaler selv

Politikerne har garanteret landets boligejere deres skattelettelser frem til 2020 i form af loft over ejendomsværdibeskatningen. Denne skattelettelse betales af alle skatteyderne. Lejerne får omvendt ingen økonomiske lettelser, når kapitalydelserne på finansieringen af deres lån i de almene boliger er betalt. Lejerne skal nemlig betale til støtten for nybyggeri og renovering af almene boliger gennem lån, der skal betales af lejerne selv via de fremtidige indbetalinger til Landsbyggefonden.

Se Vi Lejere 01 2016 side 10+11

Link: vi lejere nr.1.2016

Læs mere…
15-12-2015

Forringelse af boligydelsen

Lejernes LO opfordrer forligspartierne til at tage forringelsen af boligydelsen ud af finanslovsforslaget. Det er ikke rimeligt at spare på lejerne, når man rundhåndet uddeler milliardskattelettelser og tilskud til boligejerne, og når man passivt ser på, at huslejeniveauet stiger langt mere end prisniveauet i øvrigt.   

Regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservativ Folkeparti har indgået en aftale, hvor man sparer ca. 90 millioner kroner på boligydelsen næste år stigende til 480 millioner kroner i 2020. Besparelserne opnås ved:

– at reguleringen af beløbsgrænser for boligydelse forringes, således at den årlige regulering af beløbsgrænserne nedsættes, og det beregningstekniske tillæg til huslejen afskaffes gradvist. Begge disse tiltag betyder, at rådighedsbeløbet efter husleje og boligydelse for pensionisterne beskæres.

– at der for nyanviste personer til ældreboliger efter 2020 indføres loft over den støtteberettigede husleje i ældreboliger. Loftet betyder, at det vil blive meget vanskeligt for pensionister med de lav indkomst og uden formue at bo i nyere ældreboliger

– at kravet til egenbetaling gradvis lempes, for at sikre, at pensionister med de laveste indkomster kun i mindre omfang berøres af ovenstående ændrede boligydelsesregler.  

Regeringen har beregnet, at boligydelsesmodtagerne i gennemsnit vil miste 2.376 kr. om året.

Regeringen har oplyst, at de samlede udgifter til boligydelse realt er vokset med 13 procent siden 2001, og i samme periode er den gennemsnitlige udbetalte boligydelse vokset med 28 procent. Det er en stor stigning, men forklaringen på denne udvikling er flere og flere ældre og et kraftigt stigende huslejeniveau, først og fremmest på grund af mange moderniseringer og renoveringer, og et privat nybyggeri uden huslejekontrol.

Samtidigt med forringelserne i boligydelsen gennemfører forligspartierne skattelettelser i milliardklassen. Det skyldes stop for stigninger i grundskylden for boligejerne og stop for stigninger i ejendomsværdiskatten.

Allerede d. 29. september 2015 advarede Lejernes LO og Ældresagen i medierne Regeringen og Dansk Folkeparti. Drop ønsket om nedskæring af boligydelsen. Det vil man ikke. Nu kan de 282.000 pensionister, der sidste år modtog boligydelse, ikke opretholde et rådighedsbeløb, der følger med huslejen, og de svageste lejere vil fra 2020 ikke have råd til en ældrebolig. 

 

For yderligere information kontakt

Jesper Larsen, Cheføkonom, LLO

Tlf. direkte:   40312899

Læs mere…
14-12-2015

Lejerne snydes for lettelser i grundskatten

Lejernes LO protesterer mod den ensidige lettelse i beskatningen af boligejerne. 
Ejere af udlejningsejendomme er undtaget lovforslaget, og dermed får lejerne ingen lettelse i grundbeskatningen.  

Mange er tilsyneladende ikke er klar over, at udlejer over huslejen fuldt lovligt opkræver de grundskatter, som kommunen pålægger grundejeren. Det er også udlejeren, der suverænt bestemmer, om der skal klages over en vurdering, og det er også udlejeren, der suverænt får gevinsten, hvis ejendommens grundværdi øges. Hermed bliver lejerne endnu engang de store tabere.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har i forbindelse med aftalen om finansloven besluttet at  fastfryse beskatningsgrundlaget for grundskylden for ejerboliger fra 2015 til 2016.

Boligejere vil dermed som udgangspunkt betale det samme i grundskyld i 2016 i kroner og øre, som de gjorde i 2015. Der er afsat 570 mio. kr. i 2016 til formålet.

Ifølge det lovforslag, som regeringen netop har sendt i høring, nedsættes reguleringsprocenten for loftet over stigningen i grundskylden fra 6,6 pct. til 0 pct. for 2016, således at den afgiftspligtige grundværdi for 2015 videreføres til 2016.

Fastfrysningen vil omfatte ejerboliger, som efter vurderingsloven vurderes i ulige år. Det er bl.a. parcelhuse, rækkehuse, ejerlejligheder og sommerhuse, men den lavere grundskyld vil komme boligejerne til gode i forbindelse med opkrævningen af grundskylden for 2. halvår 2016.

I 2017 vil loftet over stigningen i grundskylden betyde, at grundskylden maksimalt kan stige med 3 til 7 pct. i forhold til 2015 og 2016. Boligejerne vil derfor også kunne opleve en besparelse i 2017 og efterfølgende år.

 

For yderligere information kontakt

Jesper Larsen, Cheføkonom, LLO

Tlf. direkte:   40312899

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser