Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

15-02-2017

Indvandring og asyl presser den almene boligsektor

En aktiv indvandringspolitik skal følges op af en aktiv boligpolitik, fastslår LLO’s cheføkonom i medlemsbladet Vi Lejere nr. 1/2017.

Jesper Larsen konstaterer med bekymring, at indvandring og asyl presser den almene boligsektor og at situationen er uholdbar. ”Mere end hver fjerde beboer i den almene boligsektor er indvandrer eller efterkommer. I den øvrige boligsektor er det kun 8 pct. Samtidig bor mere end halvdelen af alle efterkommere fra ikke-vestlige lande i den almene boligsektor. Men det er uholdbart på længere sigt, at det fortrinsvis er den almene udlejningssektor, der skal løse problemet med boliger til indvandrerne. Dermed ensrettes beboersammensætningen i den almene sektor. Det hæmmer integration og den berømte ”sammenhængskraft”.

Det er ikke hensigtsmæssigt, at befolkningen bor i enklaver, og på den måde aldrig kommer til at kende de forskellige befolkningsgrupper kendetegn og adfærd. Hermed fremmes intolerance og egoisme.

Derfor bør de øvrige boligformer også bidrage til at løsningen af indvandrernes og efterkommernes boligbehov”, skriver LLO’s cheføkonom.

Side 20-21 i Vi Lejere 1 2017

Læs mere…
29-11-2016

Lejernes LO byder den nye boligminister, Ole Birk Olesen, velkommen.

LLO håber, at boligområdet vil få meget større bevågenhed via den nye sammensætning af ressortområder, siger Helene Toxværd, formand for Lejernes LO.

Regeringsgrundlaget siger ikke meget om boligområdet, men der åbnes dog for to vigtige initiativer. Regeringen vil lave en handlingsplan for færre hjemløse og regeringen vil tilvejebringe flere små, billige boliger.

”Det er to gode initiativer, som Lejernes LO støtter”, siger Helene Toxværd. ”Hjemløsheden stiger, og det bliver sværere og sværere for almindelige indkomster at finde en betalelig bolig i storbyerne. LLO’s rolle bliver at holde regeringen fast på, at der ikke skal opføres fattigboliger for at dække det store behov, men at fokus i stedet bliver at alle borgere – ikke kun boligejerne - skal bo ordentligt.”   

Den nye boligminister, Ole Birk Olesen, kender boligområdet fra flere års medlemskab af boligudvalget og som boligordfører. Det er en klar fordel for ministeren og for boligområdet.

Ole Birk Olesen kommer fra Liberal Alliance. LLO er spændt på at se, om ministeren vil søge brede flertal eller holde den liberale fane meget højt. For eksempel når det gælder overvejelserne om udstykning af andelsboliger og privatejede udlejningsboliger i ejerlejligheder, eller når det gælder liberaliseringen af lejelovgivningen for erhvervslejerne.

”Her venter vi spændt”, siger Helene Toxværd. ”LLO brugte valgkampen i 2015 til at fastholde statsministeren på hans valggaranti om ikke at røre ved huslejereguleringen, men de andre områder har vælgerne ikke haft en chance for at kunne tage stilling til.” siger Helene Toxværd, formand for Lejernes LO.

Helene Toxværd ser frem til at møde den nye minister; ”Vi glæder os til at møde den nye minister, høre om hans planer og fortælle ham om den virkelighed, vi færdes i”.

Læs mere…
10-11-2016

Aftale tromler 7.000 almene afdelingsbestyrelser

7.000 bestyrelser i de almene boligafdelinger køres ud på et sidespor, når der skal spares 1,5 mia. kr. i deres respektive boligorganisationer. Det skriver Lejernes LO’s blad, Vi Lejere. Baggrunden er den aftale, som regeringen 1. juli 2016 indgik med Danmarks Almene Boliger (BL) og med Kom-munernes Landsforening (KL). Aftalen indeholder en målsætning om effektivisering af den almene udlejningssektor, således at man skal spare 1½ milliard kroner i 2020 set i forhold til regnskaberne for 2014. Denne hensigt kan LLO støtte. Men LLO beklager, at aftalen følges op med forslag, der kører 7.196 afdelingsbestyrelser i de enkelte lokale bebyggelser ud på et sidespor. LLO frygter, at beboerdemokratiet dermed undergraves.

Side 12 i Vi Lejere nr. 4, november 2016.

Læs mere…
10-11-2016

Nyt udvalg kan få store konsekvenser for lejerne

Nyt udvalg kan få store konsekvenser for lejerne, skriver Lejernes LO’s blad, Vi Lejere. Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har nedsat et udvalg, som skal gøre ejerlejlighedsloven ”tidssvarende”. Udvalget vil blandt andet kigge på muligheden for at lade andelsboliger blive omdannet til ejerlejligheder og muligheden for at lade flere ejendomme opdele i ejerlejligheder, end det er muligt i dag.

Side 11 i Vi Lejere nr. 4, november 2016.

Læs mere…
10-11-2016

LLO’s landsformand: ”Drop skåltalerne”

”Når Danmark forhåbentlig inden længe får en anden regering, så skal der rettes op på V-rege-ringens helt forfejlede nedprioritering af boligpolitikken”, skriver LLO’s landsformand Helene Toxværd i en leder i Vi Lejere under overskriften ”Drop skåltalerne”.  Hun ønsker det nedlagte Boligministerium genoprettet, og fokus rettet mod ”den helt skæve udvikling i boligformerne og en prisudvikling på lejemarkedet, der kvartal for kvartal kobler en større og større del af middel-klassen af.  Især i storbyerne oplever vi en stadig større skævhed i mulighederne mellem dem, der har råd og dem, der ikke længere har råd til at bo i storbyen”. Helene Toxværd fortsætter: ”Aller-først skal vi afskaffe den vanvittige bestemmelse i boligreguleringsloven om fri huslejefastsæt-telse ved modernisering og efter fraflytning i selv gamle privatejede ejendomme (§5, stk. 2), blot de (spekulations)moderniseres for et bestemt beløb pr. kvadratmeter. ”

Side 2 i Vi Lejere nr. 4, november 2016.

Læs mere…
10-11-2016

Horsens: Ny skimmelsvamp-strategi

I maj pålagde Datatilsynet Lejernes LO i Horsens at fjerne en liste fra afdelingens hjemmeside med en række ejendomme, som er ramt eller har været ramt af skimmelsvamp og hvor der er givet påbud fra kommunens side. Det var ikke en afgørelse, man var enig i hos LLO Horsens. Men den blev taget til efterretning og listen fjernet. ”Men LLO Horsens fortsætter kampen mod de skimmelramte ejendomme og et svigt, lejerne udsættes for fra alle sider, når de konstaterer skimmelsvamp i deres lejemål”, siger James Arbøl, der er formand for LLO Horsens.

Han har nu ændret strategi. I stedet for at bringe en egentlig liste på hjemmesiden, så skriver LLO Horsens nu om hver enkelt sag i telegramstil, sådan som den er blevet behandlet med LLO som part. Udlejeren nævnes ikke ved navn. Kun adressen på lejemålet. ”Så kan vores medlem straks se, om der har været problemer på adressen, før hun lejer sig ind. Er hun derudover i tvivl, kan hun jo henvende sig til os og få yderligere information”, siger Arbøl.

Side 5 i Vi Lejere nr. 4, november 2016

Læs mere…
10-11-2016

Herning: Store udlejere snyder deres lejere

Flere hundrede lejere hos private udlejere i Herning kan se frem til nye og bedre lejevilkår efter at LLO er kommet ind i billedet og nu kæmper deres sag. Lejerne i Hernings største private boligbyg-geri, Holmparken, er iblandt dem. Her vil LLO forhindre eller begrænse store, varslede lejestig-ninger. Endvidere stop for eller tilbagebetaling af trappevask og betalingsgebyr samt dokumen-tation for antennebidragsomkostninger. LLO mener, at udlejeren, Jacobsen Group, bruger en helt fejlagtig begrundelse for lejestigningerne, nemlig at bebyggelsen har fået nye vinduer og dermed lavere varmeudgifter. Men udlejeren har hævet 350.000 kr. i Grundejernes Investerings-fond til vinduesudskiftning. Det er penge, som er opsparet over huslejen til forbedringer i ejendommen. For at bruge disse penge er det en forudsætning, at lejerne er orienteret om hævningen, så de ved, at det er lejernes indbetalinger, der er brugt til forbedringen. Altså bruges en forbedring betalt af lejerne til at begrunde en huslejestigning! 

”Det er både ulovligt og stærkt umoralsk”, siger bestyrelsesmedlem i Lejernes LO i Herning, Lars Dohn. I Golfparken (ligeledes Jacobsen Group) er der varslet voldsomme lejestigninger på mellem 13 og 38 pct., der ikke er baggrund for, mener LLO. Man vil også tage fat på et ulovligt betalings-gebyr og kræve tilbagebetaling for tre år.

100 lejere på Gl. Skolevej, Paghs Allé og Gormsvej forventer at få penge tilbage fra en anden ud-lejer for ulovligt opkrævede beløb for trappevask og ”GI”. Kun en mindre gruppe klagende lejere har fået penge tilbage indtil nu. I Nørreparken har udlejeren meddelt, at ulovlige opkrævninger af trappevask ophørte pr. 1. oktober 2016.  LLO vil foreslå beboerrepræsentationen, at der stilles krav om tre års tilbagebetaling af ulovligt opkrævede betalingsgebyr udover huslejen. Endvidere tilbagebetaling af noget, der kaldes ”diverse”.

Side 15 i Vi Lejere nr. 4, november 2016.

Læs mere…
29-10-2016

LLO Aarhus anmelder danske lejere for bedrageri og overtrædelse af persondataloven

Oktober 2016 / pressemeddelelse

DET ER EN MEGET ALVORLIG SAG, AT EN SERVICEUDBYDER OG DATABEHANDLER IKKE TILBAGELEVERE MEDLEMSOPLYSNINGER VED AFTALEOPHØR, OG SAMTIDIG SYSTEMATISK ANVENDER MEDLEMMERS BETALINGSOPLYSNINGER TIL AT HÆVE PENGE PÅ MEDLEMMERNES KONTI.

Lejernes landsorganisation Aarhus har politianmeldt Danske Lejere for at overtræde persondataloven, ved at misbruge og anvende   medlemskartoteker og LLO medlemmers betalingsoplysninger.

LLO Aarhus indgik i 2013 aftale med en ekstern serviceudbyder om at denne skulle forestå medlemsopkrævning og sagsbehandling for afdelingen. Aftalen var opsagt til udløbet pr. 31.12.2015, hvorefter denne serviceudbyder ændre navn og nu kalder sig (Danske Lejere).

Efter aftalens ophør blev ingen sager overleveret - alene ufuldstændige og misledende medlemslister blev sendt efter gentagne anmodninger og sanktioner fra  Landsorganisationen.

Siden samarbejdets ophør har Danske Lejere nægtet at frigive betalingsoplysninger på LLO Aarhus’ medlemmer.
LLO Aarhus har kæmpet for at få den tidligere serviceudbyder til at tilbagelevere hvad der er LLO Aarhus’ retmæssige ejendom.

Der er efter LLO Aarhus´ mening sket en forsætlig vildledning af LLO’s medlemmer, eftersom den tidligere serviceudbyder Nu (Danske Lejere) ikke længere har en serviceaftale med LLO Aarhus, og derfor for længst burde have frigivet alle medlemsoplysninger og slettet medlemmernes betalingsoplysninger fra deres systemer.

Den tidligere serviceudbyder, fortsætter ufortrødent med at trække penge på LLO Aarhus medlemmernes konti, via PBS og udsende girokort, trods LLO Aarhus’ gentagne forsøg på at standse denne ulovlige færden.

Danske Lejere har ikke blot  beholdt men også anvendt  medlemskartoteker og medlemmers betalingsoplysninger, og på denne baggrund efter LLO Aarhus´ overbevisning har  begået bedrageri overfor LLO Aarhus medlemmer, idet  de med en betydelig økonomisk vinding for øje  har anvendt disse oplysninger for egen  virksomhed der intet har med LLO Aarhus  og deres medlemmer at gøre.

Det er med baggrund i ovenstående, at LLO Aarhus på vegne af medlemmerne i dag udsender denne pressemeddelelse i forbindelse med politianmeldelsen af Danske Lejere.

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst

Nini Kristensen, Bestyrelsesformand LLO Aarhus

Mail: bestyrelse@lloaarhus.dk

 

 

 

Læs mere…
10-08-2016

Ny på boligmarkedet? Sådan undgår du at blive snydt

Lejernes LO’s blad, Vi Lejere, giver i det seneste nummer en række gode råd om, hvad man skal gøre og ikke gøre, hvis man er på vej ud på boligmarkedet.

Rådene advarer mod fupannoncer og bedrageri, råder til rettidig betaling og kommer med gode råd, hvis flere flytter sammen i en større bolig. Her skal man være opmærksom på, hvem og hvor mange, der står på kontrakten, endvidere problemer, der kan opstå, hvis én ønsker at flytte og endelig spørgsmål om, hvor mange der under givne omstændigheder må bo i en lejlighed.

Læs mere…
10-08-2016

Snydte Carlsberg-lejere vil gå til domstolene

75 lejemål på C.F. Richs Vej på Frederiksberg har søgt og fået økonomisk støtte af Lejernes LO til at søge fri proces til en retssag mod Carlsbergfondet. Beboerne og LLO mener, at Carlsbergfondet snød lejerne i seks ejendomme for pligten til at tilbyde lejerne at overtage ejendommen som andelsboligforening, da fondet solgte de 6 ejendomme i en milliardhandel. Forinden havde fondet skabt en række sindrige selskabskonstruktioner og solgt til et konsortium af tre pensionskasser.

Beboerne på Frederiksberg mener, at sagen har betydning for hele ejendomsmarkedet og andelsboligmarkedet fremover. ”Lige nu er de store investorer i fuld gang med at udnytte denne tvivlsomme fremgangsmåde. Hvis de lykkes med det, vil det underminere hele andelsboligformen og skævvride hele prisfastsættelsen på boligmarkedet.”

LLO’s landsformand, Helene Toxværd, skriver i en leder, at ”tilbudspligten er udhulet” og at politikerne nu må vedstå sig den tilbudspligt, de selv har nedfældet i loven. Hun føjer til: ”Sagen siger noget om Carlsbergfondet og disse pensionskassers moralkodeks, men den siger først og fremmest noget om, hvor mange penge der er på spil”.

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser