Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

06-02-2018

Almene afdelingsbestyrelser: Mere indflydelse tak!

Danmark har 600.000 almene udlejningsboliger. LLO har i en pilotundersøgelse spurgt bestyrelsesformændene i en række almene boligafdelinger om deres samarbejde med udlejeren – altså de almene boligorganisationer. En stor del af afdelingsformændene angiver, at afdelingsbestyrelsen ikke har haft reel indflydelse på brugen af anvisningsretten i bebyggelsen, ligesom en stor del af afdelingsformændene angiver, at man ingen eller kun ringe reel indflydelse har på ansættelse/afskedigelser af vicevært mv. Der er stor tilslutning til selv at vælge administrator i den almene familie. Endvidere at boligorganisationen som en pligt viser sammenlignelige udgifter ved fremlæggelse af budget. Ifølge undersøgelsen skal den også have pligt til at godkende sekretariatsaftaler med LLO, når de er vedtaget på et afdelingsmøde og ved urafstem-ning. Afdelingsbestyrelsernes svar viser også et ønske om, at beboerklagenævnet skal kunne nedsætte lejen ved mangler samt mulighed for, at boligsøgende kan se deres plads på ventelisten. Udgifter som følge af fejl i administrationen skal kunne pålægges alle afdelinger, siger de.
                                                                                                         

Vi Lejere side 3 og 4

Læs mere…
06-02-2018

Hvor er embedslægen for lejerne?

LLO’s Region Syd har bedt alle regionens kommuner om at redegøre for deres praksis, når borgere anmelder skimmelsvamp i deres bolig. Det har Hedensted, Horsens, Vejle, Sønderborg og senest Esbjerg og Kolding Kommuner beredvilligt svaret på. Derimod ikke Åbenrå og Haderslev, som blev spurgt første gang i september 2017. LLO konkluderer, at de to kommuner ikke ønsker at dele deres praksis med offentligheden.
Sammenfattende siger formanden for LLO, Horsens, James Arbøl, om svarene fra de seks kommuner: ”Det er ikke betryggende, at der i de fleste tilfælde bliver truffet en afgørelse, hvor det udelukkende er en bygningssagkyndig, som tager stilling til, om lejemålet er sundhedsfarligt. Og hvor er embedslægen i sådanne sager? I to af kommunerne (Hedensted og Sønderborg) viser tallene, at der er tale om stigninger i antallet af sager om skimmelsvamp. Hvor er kommunerne henne, når der ikke sker opfølgning på sagerne. Vi ved jo, at der ofte sker det, at nye lejere flytter ind og ”overtager” skimmelsvampen. For kommunerne tager ikke stilling til, hvad ejendommen fejler og udlejer bliver som regel heller ikke pålagt noget herefter. Vi oplever, at der - trods gode viljer i svarene - går år og dag inden der sker noget med lejemålet efterfølgende. Som regel får lejerne (eller os som deres repræsentant) heller ingen tilbagemelding. Vi føler simpelthen, at lejerne bliver svigtet”, siger James Arbøl.
                                                                                                                 

Vi Lejere side 7

Læs mere…
06-02-2018

LLO: Nedrivning i sig selv løser ingen problemer

LLO’s landsformand, Helene Toxværd, forholder sig i en ledende artikel i bladet Vi Lejere til regeringens planer om at rive såkaldte ghettobebyggelser ned og tvangssprede beboerne i de almene boliger.
”Men hvad skal vi gøre ved vores opsplittede samfund? ”, spørger Helene Toxværd?
”Allerførst må både regeringen og meningsdannere erkende, at der i de områder, der nu er udpeget som ”ghettoer”, ganske rigtigt findes rigtig mange beboere, som dels er belastede af deres sociale forhold, men faktisk er endnu mere belastede af at høre på, hvor forfærdelige deres boliger og boligområder er. Det hjælper ikke, ligesom det altså ikke hjælper at fortælle folk, der står op hver morgen og går på arbejde, betaler skat og er aktive i de lokale sportsklubber, at de nu må tåle, at nogen taler om at forbyde deres børn at gå på gaden om aftenen.
Det graver helt unødige grøfter og sætter skel for en stor gruppe mennesker, der på denne måde fordømmes, bare fordi de bor et sted, hvor de har råd til at bo. Lad os i stedet gøre en indsats for at få folk i arbejde og for at få dem i gang med en uddannelse. Lad os få områderne renoveret og integreret fuldt i de omliggende boligkvarterer. Og jo, nedrivning kan være en del af en sådan proces, men nedrivning i sig selv løser ingen problemer - ud over altså at få et folketing og en statsminister til at se handlekraftig ud”.
Landsformanden hylder samtidig et Danmark, hvor der også i fremtidens storbyer er plads til alle under de røde tage: Lejere, andelshavere og ejere.
                                                                                                                 

Vi Lejere side 2

Læs mere…
27-01-2018

Hvorfor skal lejerne være gidsler?

Flere jyske kommuner har fra 1. januar 2018 valgt at sætte Beboer og Huslejenævnene ud af kraft.

Der skulle efter kommunalvalget være udpeget nye nævnsmedlemmer for en ny periode og det er endnu ikke sket, siger James Arbøl formand for Lejernes LO Horsens.

Der ligger sager, som ikke kan slutbehandles og mange lejere står således i den kedelige situation, at deres sag ikke kan afsluttes.

Vi har sager som ligger i Sønderborg, Hedensted og Horsens, hvor de først kan behandles, når de nye nævnsmedlemmer er kommet på plads og det kan først ske i marts måned 2018, siger James Arbøl.

Hvorfor lejerne skal være gidsler ved ikke få deres igangværende sager behandlet virker os ubegribreligt. Den manglende nævnsbehandling kan få økonomiske konsekvenser, det kan vi se af de sager som ligger og venter, siger James Arbøl.

Lejernes LO Horsens ved ikke om der er andre steder i Danmark, hvor denne lemfældige sagsbehandling praktiseres? Men vi ønsker at gøre opmærksom på, at sådanne forhold kan man som kommune ikke være bekendt at byde borgerne og vores medlemmer.

Hvad årsagen kan være vides ikke, men der er tale om at kommunerne ikke lever op til, at der skal være et Beboer- og Huslejenævn.

 

Lejernes LO Horsens afdeling

Hulvej 21 Horsens

Telefon 75 62 66 00

Læs mere…
27-11-2017

Realkreditinstitutterne vinder i ny andelspakke - De tidligere andelshavere skal straffes

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale har indgået en aftale om nye regler for andelsboligforeningers drift. Reglerne er blevet til på baggrund af et hurtigarbejdende udvalgs anbefalinger. Udvalget bestod ud over regeringen af Finans Danmark og Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation.

Mange af tiltagene er fornuftige, da de skærper kravene til økonomien ved stiftelse af andelsboligforeninger og værdiansættelsen af disse. Dette forhindrer forhåbentlig at andelsboligforeninger, der aldrig har kunnet køre rundt, bliver stiftet. Det er positivt.

Der er desværre en stor torn i forslaget.

”Tornen” er, at andelshaverne i konkursramte andelsboligforeninger ikke længere må blive lejere på samme vilkår som andre lejere, men de skal i stedet betale en husleje, der er fastsat på en helt særlig måde. Lejen skal svare til et gennemsnit af den boligafgift, der er betalt de sidste fire år. Da boligafgiften lige før en konkurs typisk er meget høj, vil huslejen blive meget højere end normalt. Straflejen skal betales i seks år, hvorefter der skal betales husleje efter lejelovens almindelige regler. Men flytter den tidligere andelshaver inden, så skal huslejen fastsættes efter de almindelige regler. Den høje husleje skal altså kun betales af den tidligere andelshaver – han eller hun skal straffes. Vi ved ikke hvorfor, men måske mener forligspartierne, at andelshaverne selv har været skyld i konkurserne?

Men de tidligere andelshavere har typisk ofte tabt store pengebeløb, fordi de har mistet hele værdien af deres andele. De har ikke brug for seks års strafleje og de fortjener den heller ikke.

Dette tiltag rykker derfor både negativt på andelshavernes sikkerhed og på magtforholdet imellem långiver og andelsboligforeningen i eksisterende aftaleforhold.  Og det endda som den politiske konsekvens af, at realkreditinstitutionerne i en årrække har udlånt penge uden den fornødne sikkerhed og i helt uigennemskuelige iklædninger, fx SWAP-lån. I grunden helt utroligt.

Mange andre forhold, er der ikke taget stilling til i aftalen, men må vente på lovforslagets formulering, herunder hvordan andelshaverbetalte forbedringer påvirker huslejen (skal andelshaveren betale to gange?). Det er LLO’s forhåbning, at flere af disse velkendte problematikker kan blive afgjort i det nye lovforslag.

Læs mere…
27-10-2017

Statslån skal komme de almene lejere til gode

Socialdemokratiet har offentliggjort følgende og sikre billigere almene boliger

Lejernes LO er glade for, at Socialdemokratiet har fremsat 10 forslag, der styrker den almene udlejningssektor.  Særligt er det godt, at Socialdemokratiet garanterer, at ingen lejere må stige i husleje som følge af den omlægning af almene lån til statslån, som regeringen har foreslået.

I forbindelse med regeringens forslag til finanslov den 31. august foreslog regeringen, at en privat aktør (bank, realkreditinstitut eller pensionskasse) fremover kun skal stå 10 procent af lånene og staten for de restende 90 procent af lånene. Ordningen vil betyde en besparelse for staten på 300 millioner allerede i 2018 – stigende til 1,4 milliarder i 2025.

LLO har krævet, at omlægning af lånene ikke må føre til huslejeforhøjelser, og at besparelser skal komme lejerne til gode gennem lejenedsættelse. Det har Socialdemokraterne lyttet til.

Men Socialdemokratiet (SD) ønsker ifølge forslaget kun at anvende en del af provenuet fra en omlægning af finansieringen til huslejenedsættelser. LLO ønsker, at hele provenuet anvendes til huslejenedsættelser.

SD’s forslag om flere mindre boliger, mulighed for at almene boligselskaber skal kunne overtage private udlejningsejendomme ved salg og styrkelse af bopælspligten er gode forslag, som vil styrke den almene udlejningssektor og som vil efterkomme det ændrede boligbehov.

LLO ser forslagene som et skridt på vejen for at styrke den almene udlejningssektor. Men det er ikke nok til at løse boligmarkedets krise, og det er heller ikke nok til at sikre, at den almene boligsektor vil vinde bred opbakning i befolkningen som en almen boligform.

 

Eventuelle henvendelser:

Lars Dohn, næstformand Lejernes LO, tlf. 31332603

Læs mere…
28-09-2017

LLO tilbudt forlig i 11. time!

Delforlig med Danske Lejere om kontingenter

Mindre end en uge før en ny retssag i Aalborg, anlagt af LLO, indløb der et forligstilbud fra Danske Lejere, der på vegne af flere forskellige parter tilbød at afslutte flere verserende sager med et millionbeløb. En intens forhandlingsuge endte herefter med, at LLO’s hovedbestyrelse, lørdag den 23. september 2017, accepterede et delforlig på ca. 250.000 kr., vedr. et enkelt af de omhandlende udeståender.

Forligstilbuddet omfattede en række af de sager, der er opstået efter at nogle jyske afdelinger brød med LLO i 2016 og efterfølgende stiftede Danske Lejere. Første domsafgørelse i hele dette omfattende sagskompleks, faldt ved Københavns Byret i august 2017. I denne sag fik LLO medhold i, at organisationen er berettiget til 670.000 kr. i opsparet formue og kontingenter, som det tidligere LLO Skive (nu en del af Danske Lejere) har opkrævet hos LLO’s medlemmer og i LLO’s navn. Denne sag er anket til Landsretten og fortsætter som et mellemværende mellem LLO Randers/Djursland og LLO Aarhus på den ene side og Skive/Morsø lejerforening (under Danske Lejere) på den anden side.

Delforliget fra den 23. september 2017, omfatter kun en anden og begrænset del af konflikterne, nemlig betaling af skyldigt landskontingent fra tre jyske LLO-afdelinger til LLO i 2016, et kontingent LLO var berettiget til, da ingen af afdelingerne havde fulgt udmeldelsesprocedurerne i henhold til egne love, men blot ændret navne.

Lørdag den 23. september 2017, tiltrådte LLO’s hovedbestyrelse delforliget med alle stemmer mod fire. Det skete på et ekstraordinært og hasteindkaldt møde.

Landsformand Helene Toxværd, indrømmer, at det ikke var et nemt forlig at indgå, selv om det kun var et delforlig, men siger også: ” Konflikter af denne karakter er meget lidt konstruktive. Nu er der trukket en streg i sandet og LLO har fået sine kontingentpenge. Det er jeg tilfreds med.”

Læs mere…
09-08-2017

Beboerdemokrati presses

Formanden, næstformanden og kassereren i bestyrelsen for en af beboerforeningerne i Frederiksholm Karréerne i Københavns Sydhavn, beretter i LLO’s blad, Vi Lejere, at deres samarbejde med LLO ikke altid falder i god jord hos de store almene boligselskaber AKB og KAB. AKB København skriver således til bestyrelsen, at man godt kan revurdere sine udgifter til ekstern sparring og fortsætter: ”Afdelingen har høje faste udgifter til LLO og ekstern byggerådgivning. Det anbefales, at afdelingen revurderer, om udgifterne er nødvendige”. Næstformanden svarer i bladet, at ”henvendelsen nærmer sig organisationsforfølgelse”.

I en leder (se ovenfor) tager LLO’s landsformand, Helene Toxværd, stærkt afstand fra denne modarbejdelse af beboerdemokratiet og det, hun kalder dobbeltmoralen. Hun henviser til, at f.eks. KAB selv er medlem af den store udlejerorganisation, Ejendomsforeningen Danmark.

 

Side 17-19

Læs mere…
09-08-2017

Dobbeltmoral i almene boligselskaber

Dobbeltmoral i almene boligselskaber

LLO’s landsformand, Helene Toxværd, går i en leder i bladet Vi Lejere kraftigt i rette med nogle af de store almene boligselskaber for nærmest at modarbejde beboerdemokratiet. ”Det er galt, når administrationsselskaber og boligorganisationer i skåltaler og flotte pamfletter lovpriser den danske model med aktive beboere og demokrati, mens de i realiteten nærmest modarbejder beboernes mulighed for at træffe egne beslutninger, herunder hente kvalificeret sparring, råd og dåd hos lejerforeninger som LLO. Hvorfor kan store selskaber som f.eks. KAB og Lejerbo være tilsluttet udlejerforeningen ”Ejendomsforeningen Danmark” (som også tæller de danske godsejere blandt deres medlemmer) og så og samtidig på lokalt niveau anbefale, at de lokale beboere ”revurderer” deres tilslutning til beboernes forening - LLO? Det hænger ikke sammen, og det styrker ikke den lige adgang til deltagelse og indflydelse, og det styrker ikke beboerdemokratiet. Enten har man demokrati, eller også har man ikke. Blandt de store selskaber og organisationer i den almene sektor bør man overveje, om man vil eller ikke vil beboerdemokratiet. Vil man det, må man droppe dobbeltmoralen og holde sig på den demokratiske vej”, skriver LLO-formanden i sin leder. 

 

Side 2

Læs mere…
09-08-2017

Holstebro og Herning: Reguler huslejen tak!

Den afskaffede regulering af huslejen i Holstebro og Herning Kommune er et dominerende tema for LLO’s lokale afdelinger i de kommende måneder op til kommunalvalget d. 21. november. Begge kommuner har afskaffet lejereguleringen, der ellers stiller lejerne bedre på en række punkter. I Holstebro har LLO sendt en opfordring til politikerne på rådhuset med en kraftig opfordring til, at boligreguleringen (gen)indføres snarest. I en udtalelse siger LLO’s generalforsamling bl.a., at et huslejeniveau på 1200 kr. pr. kvm. p.a. i visse områder af Holstebro by gør det ”bydende nødvendigt, at byrådet – ved netop at regulere kommunen – sikrer tilvejebringelsen af betalelige boliger, også for familier med beskedne indkomster”.

I Herning vil LLO spørge partierne hver for sig, om de vil arbejde for en genindførelse af boligreguleringsloven. 19 af landets 98 kommuner har besluttet, at boligreguleringsloven ikke gælder hos dem – kun lejeloven.

Side 4, samt 10, 11 og 12

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser