Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

Meninger og mål

Lejernes Landsorganisation arbejder for, at alle sikres en tidssvarende bolig til en leje, som er baseret på boligens omkostninger. Det er vores holdning, at det er en offentlig opgave at sikre tilstrækkeligt med ordentlige boliger til alle.

Privat udlejningsbyggeri
Den private udlejningsbolig giver en fleksibilitet, som er nødvendig i et moderne samfund med stor geografisk og beskæftigelsesmæssig mobilitet.

Den private udlejningssektor har kun en eksistensberettigelse, hvis den kan tilbyde billige og velholdte boliger. En boligform, som er baseret på at udnytte de økonomisk svage borgere, har ingen berettigelse i et velfærdssamfund. En privat udlejningssektor, som kun kan tilbyde boliger til samme omkostninger som ejerboliger har heller ingen berettigelse, og vil kun kunne eksistere, så længe der mangler boliger.

Den private udlejningssektor skal tilbyde sine lejere de samme demokratiske rettigheder, som man ser i det øvrige samfund. Det drejer sig om retten til at bestemme over egen bolig og retten til, i fællesskab med de øvrige beboere, at have indflydelse på den ejendom, man bor i.

Lejelovgivningen bør desuden beskytte lejere i langt højere grad, end det er tilfældet i dag. Selv om loven teoretisk set yder lejerne en udstrakt beskyttelse, er der mange muligheder for at chikanere og genere lejere, som kræver deres ret. Det bør derfor være lettere at fradømme personer eller selskaber retten til at administrere andres boliger.

Den private udlejningssektor er i dag kun delvist reguleret. Dels er ejendomme opført efter 1991 ikke underlagt nogen form for huslejeregulering, og dels giver lejelovgivningen mulighed for at øge prisen for lejeboliger med reguleret leje til en leje, som ligger lige under markedslejen - via moderniseringer ved genudlejninger.

Det er LLO’s holdning at disse forhold straks bør ændres. I modsat fald vil størstedelen af den private udlejningssektor inden få år være uden for regulering. Hermed vil den private udlejningssektor være uden berettigelse.

 

Den almene lejeboligsektor
Den almene lejebolig er en god boligform med mange kvaliteter både for den enkelte og for samfundet.

Sektorens udstrakte beboerdemokrati og viljen til at løse boligsociale problemer gør den til en uundværlig del af det danske boligmarked. Derfor bør de almene boliger ikke sælges under nogen form.

Beboerdemokratiet kan i visse situationer have trange vilkår. Især kan beboerne have svært ved at slå igennem overfor de professionelt administrerende selskaber. LLO vil derfor styrke indsatsen for, at lejerne i den almene sektor opnår deres fulde demokratiske rettigheder.

Det er vores holdning, at den enkelte beboer skal have størst mulig indflydelse på sin bolig og sit boligområde. Begrænsninger i lejerens rådighed bør som hovedregel kun accepteres, hvis de er nødvendige af hensyn til andre beboere eller til det omgivende samfund.

Vi mener, at:
Ved nybyggeri af almene boliger skal der lægges vægt på at bygge mange forskellige typer lejligheder indenfor den samme bebyggelse, således at man også i fremtiden kan tiltrække forskellige typer mennesker.
Ved større renoveringer skal der i langt højere grad lægges vægt på lejernes ønsker. Beboerindflydelsen skal ikke blot omfatte valg af fliser og køkkenlåger, men også mere grundlæggende forhold som størrelse og ruminddeling.
 

Andelsboligsektoren
Den private andelsbolig er en god boligform, i det omfang den indgår i et varieret boligmarked. Boligformen tilbyder som den almene bolig såvel at dække den enkeltes behov som at lade fællesskaber skabe gode livsbetingelser.

LLO lægger vægt på andelsboligformens muligheder for at skabe livskvalitet via et fællesskab. Andelsboligformen bør derfor ikke få karakter af at være en ejerbolig. Derfor bør man fastholde en regulering af andelsværdien på den indre værdi ved salg af andelsboligen, og det bør ikke tillades at foretage individuel belåning af den enkelte andelsbolig. En individuel belåning via realkreditinstitutterne vil desuden give et pres for at afregulere fastsættelsen af den enkelte boligs salgsværdi.

LLO mener, at andelsboligforeningen bør være den eneste, som kan gøre udlæg i en andelsbolig.

Adgangen til en andelsbolig er i dag bestemt af den enkelte andelsforenings vedtægter.

LLO mener, at der bør åbnes op for, at større dele af befolkningen får mulighed for at købe en andelsbolig. Det kan f.eks. ske ved andelsforeningerne får pligt til at have ventelister. Under en sådan lovgivning mener vi, at andelsboligforeningen fortsat bør have vetoret i forhold til nye andelshavere.
 

 

 

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser