Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

06-06-2023

Udlejer ville to gange fifle sig til lejeforhøjelser

En lejer i Skjern fik problemer, da hun fraflyttede sit lejemål i et hus i byen.

Udlejeren er såkaldt professionel udlejer. Alligevel havde han snydt sin lejer for 3.000 kr. i huslejeforhøjelse med en trappelejeklausul, der 6 - 7 år forinden var afskaffet ved lov. Da forhøjelsen blev afvist af LLO i fraflytningsregnskabet, prøvede han at skaffe sig en endnu større huslejestigning i henhold til nettoprisindekset, selvom en aftale herom ikke forelå.

Lejeren var gået til LLO Herning og fik hjælp. Hun har herefter modtaget både de 3.000 kr. og sit tilgodehavende på 11.525 kr. i restdepositum.

Uautoriseret blanket

Men det holdt hårdt, og LLO’s ledende jurist på servicekontoret i Aarhus, Rikke Jepsen, måtte både påpege, at der ikke var lavet indflytningsrapport, at fraflytningsrapporten var udarbejdet på et tidspunkt efter fraflytningssynet, og at lejeaftalen iøvrigt var indgået på en uautoriseret blanket.

Forsøgte sig med ikke aftalt lejestigning

Udlejer svarede LLO, at han havde talt med sine rådgivere hos Boligadvokaterne, som ganske rigtigt havde bekræftet, at huslejestigningen ikke var lovlig. I stedet mente han sig berettiget til at kræve lejestigninger i henhold til nettoprisindekset. Til brug herfor havde han lavet en lang udregning der viste, at lejen i virkeligheden skulle være steget med 10.502,40 kr. ialt i lejeperioden og ikke blot de 3.000 kr., han allerede havde opkrævet uretmæssigt. LLO’s servicekontor svarede ham, at det selvfølgelig indledningsvist kræver en aftale, hvis man som udlejer skal regulere lejen i henhold til nettoprisindekset. Og en sådan aftale forelå ikke. Han fik også at vide, at de manglende rapporter betød, at han ikke kan kræve nogen betaling for istandsættelse for lejers regning. Han hævdede, at der ved både indflytning og fraflytning var taget en række billeder, og at han iøvrigt havde været ”storsindet”.

Sagen lukket

Lejeren modtog sit tilgodehavende i marts, og LLO lukkede dermed sagen. Da udlejeren fik denne besked, meddelte han tilbage, at han ikke anser beløbet for ”skyldigt”, og at han ”forbeholder sig retten til at forfølge sagen, når hans helbred tillader det”.

Bundlejen er, at lejeren har fået sine penge og god valuta for sit kontingent til LLO.

 

Læs mere…
06-06-2023

Gratis webinar: Når du skal flytte

Torsdag den 8. juni kan du deltage i vores gratis webinar "Når du skal fraflytte din lejebolig".

Kurset vil forsøge at give svar på fem spørgsmål:

1. Hvad må udlejer kræve når jeg fraflytter?

2. Hvordan kan jeg begrænse fraflytningsregningen inden jeg flytter?

3. Hvordan ved jeg, hvad der gælder for netop min bolig?

4. Bør jeg skrive under på fraflytningsrapporten?

5.Kan jeg klage, hvis jeg er uenig med udlejer, og hvordan foregår det?

 

Målgruppen er tiltænkt lejere i privat udlejningsbyggeri, men alle er velkomne.

 

Undervisere:

Anders Svendsen, chefjurist LLO i Danmark.

Thomas Sørensen, Bygningskonstruktør, LLO Hovedstaden.

 

Læs mere…
02-06-2023

Ministersvar: Nedrivninger i parallelsamfundspakken udleder 24-32.000 tons co2

Social- og boligminister, Pernille Rosenkrantz-Theil svarer Folketingets boligudvalg, på spørgsmål om klimaeffekten af parallelsamfundspakken. Spørgsmålet er stillet efter ønske af Pelle Dragsted.

Ministeriet har indhentet bistand fra Social- og boligstyrelsen. Som ikke har lavet en præcis beregning, men udtaler at:

[Det er] styrelsens vurdering, at nedrivning af en gennemsnitlig etagebolig (75-80m2) medfører en udledning på omkring 6-8 ton CO2. Styrelsen skal understrege, at denne vurdering er behæftet med betydelig usikkerhed, hvilket særligt følger af, at det er baseret på meget få og usikre datakilder.

Derudover dækker opgørelsen ikke de variationer af bygningstyper og anvendelse af forskellige materialer, der finder sted i de konkrete nedrivninger. Endeligt omfatter beregningerne ikke omfanget af klimapåvirkninger i forbindelse med eventuelt nybyggeri.”

På nuværende tidspunkt er der planlagt eller gennemført nedrivning af 4.029 boliger.

En samlet klimaeffekt på nedrivningerne isoleret set udgør derfor ca. 24-32.000 tons CO2.

Link: Folketingets Boligudvalgs svar.

Svaret er et mere præcist svar på næsten det samme spørgsmål fra april måned.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
01-06-2023

Top-revisorer kræver lån tilbagebetalt af skandale-udlejer

DR bragte i går, den 31. maj historien om at PWC kræver et lån tilbagebetalt som var givet til DBO Real Estate Denmark.

I dag kan DR oplyse at en tidligere partner i advokatfirmaet DLA Piper har mistet jobbet på baggrund af DLA Pipers samarbejde med den udskældte ejendomskoncern.

Manglende selvregulering

LLO finder det positivt at visse aktører i branchen er klar til at handle på baggrund af DR’s afsløringer. Det står dog samtidigt klart, at der ikke har været tilstrækkelig selvregulering inden DR’s afsløringer.

For LLO er det afgørende, at lejerne kan være trygge i deres hjem, uanset om deres udlejer kommer i pressen eller ej.

Samtidigt er der en risiko for at uefterrettelige udlejere søger finansiering ved andre - mere lyssky - långivere, der ikke ser et problem i at lejerne får en dårlig behandling.

Selvregulering blandt udlejerne og deres långivere og rådgivere kan ikke stå alene - sådan som det gør i dag. Der bør stilles højere krav til udlejerne - evt. i form af en autorisationsordning - et ”udlejerkørekort”- som vi fx kender det fra advokatbranchen.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
31-05-2023

Mindeord: Mr. Byfornyelse er her ikke mere

Mindeord af adm. direktør Jesper Nygård, Realdania – bl.a. forh. formand for Byfornyelse Danmark

Niels Andersen er efter længere tids sygdom afgået ved døden. Niels blev 76 år gammel.

Boligpolitik, levevilkår og byfornyelse gennem renovering var gennem et langt liv Niels’ store fokus. Han kæmpede mod den traditionelle sanering og havde fokus på at bevare bygningshistoriske værdier, samtidig med at de nyrenoverede boliger skulle kunne betales af mennesker med almindelige indkomster.

Det første – det med at være mod sanering – førte til betydelig uenighed og mange diskussioner mellem Niels og forh. overborgmester Egon Weidekamp. Det andet – fokus på renovering og istandsættelse – førte til mange diskussioner med boligministeriet, kommunerne og offentlige om omkostninger ved byfornyelsen.

Men Niels kæmpede en brav kamp i mange år for at styrke livskvaliteten gennem en højere boligkvalitet. Tusindvis af familier og boliger centralvarme fremfor petroleum og fik toilet og bad i boligen fremfor i kælderen eller i gården. Fx Vesterbro i København og Christiansfeld i det sønderjyske samt boliger i bymidterne i hele Danmark har i den grad fået nyt liv som følge af byfornyelsen.

Niels blev uddannet som cand.polit. i starten af 1970’erne og blev ansat i det daværende boligministerium – og blev få år senere kontorchef. Med fagligt fokus på byfornyelsen. Og han fik ansvaret for og var hovedarkitekten bag den meget ambitiøse og enestående byfornyelseslovgivning, der erstattede saneringslovgivningen.

I 1985 blev han ansat som adm. direktør i Byfornyelse Danmark, der som den største aktør på det marked stod for at implementere Byfornyelseslovgivningen i virkeligheden sammen med kommunerne, bygningsejere, rådgivere og entreprenører. Her var han adm. direktør i mere end 20 år, indtil fusionen med Kuben i slutningen af 2000’erne medførte en ny selskabskonstruktion.

Byfornyelsen har altid givet meget debat. Skal man rive ned eller bevare. Skal man genhuse eller bliver under renovering. Skal byens kvaliteter udvikles eller skal udskiftes. Skal beboerne kunne blive eller skulle også de udskiftes. Niels var håndfast og dedikeret for at få det hele til at gå op. Og han stillede altid op til diskussioner og debatter. Niels var stædig, vedholdende og jeg tror, at man i overført betydning kan se hans tandsæt i mange mødeborde – fordi han bed sig fast og ikke sådan lige gav sig.

Sammen med forh. departementschef Ole Zacchi og forh. adm. direktør i Boligselskabernes Landsforening Gert Nielsen er Niels Andersen en af de mest betydningsfulde enkeltpersoner i dansk boligpolitik i en hel generation fra midten af 1980’erne.

Niels havde et stort og varmt socialt hjerte, der også betød et betydeligt engagement i bl.a. Askovgårdens arbejde, hvor man i flere år var formand, Mændenes Hjem, hvor han i en årrække var næstformand, og i det grønlandske boligselskab INI. Niels’ engagement og røde hjerte kom næppe ud af det blå – han var nemlig søn af forh. folketingsmedlem K.B. Andersen.

Niels efterlader sig to voksne døtre, deres familier og børnebørn.

Æret være Niels’ minde.

Læs mere…
31-05-2023

Et kørekort for udlejere?

LLO´s chefjurist, Anders Svendsen, spørger om det ikke er tid til at indføre et kørekort for udlejere?

Baggrunden er de mange sager, som har fyldt medierne gennem den seneste tid.
Senest bragte DR Kontant programmet "Kolde og kyniske boligspekulanter", hvori det med største tydelighed fremgår, i hvor høj grad kyniske boligspekulanter udnytter systemet og deres lejere, for efterfølgende at se stort på huslejenævnsafgørelser og desuden forsøge at true lejerne til tavshed.
 
LLO foreslår i forbindelse med dokumentaren en autorisationsordning for udlejere. Dette har vi også gjort tidligere bl.a. i 2019, da det blev afsløret at 360 North (nu Kereby) havde en urimelig behandling af deres lejere. Den urimelige behandling fandt sted i forbindelse med kapitalfonden Blackstones opkøb af danske udlejningsejendomme, som medførte en lovpakke i 2020, den såkaldte ”Blackstone-pakke”.
 
Lovpakken indeholdt dog ikke en autorisationsordning.
 
 
Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.
Læs mere…
26-05-2023

To af finanskrisens spekulanter er igen involveret i investeringer i udlejningsejendomme - til stor gene og uro for deres lejere

- Ikke bare én, men to af finanskrisens dømte ejendomsspekulanter er igen på arbejde i branchen. Denne gang i koncernen DBO Real Estate Denmark, som har en lang række utilfredse lejere og flere afgørelser og domme om brud på lejeloven imod sig.

Det skriver DR i en artikel, som en opfølgning på DR programmet "Kontant", som torsdag aften viste en udsendelse om "Kolde og kyniske boligspekulanter".

LLO: Reglerne bør stammes, så lejerne beskyttes bedre

- Der bør laves en autorisationsordning, så lejerne er bedre beskyttede, mener Claus Sahl Højte, som er direktør i Lejernes Landsorganisation i hovedstaden. Dermed skal udlejere, der ikke opfører sig efter reglerne, kunne miste retten til at administrere lejeboliger.

- Lejer du to, tre eller fire lejligheder ud, så er vi ved at være der, hvor man kan sige, at det har en erhvervsmæssig karakter - og så skal du enten selv uddanne dig, eller du skal overlade det til nogen som har autorisationen. Det er vores forslag, siger han til DR.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
26-05-2023

Præcisering: Indbringelse af huslejenævnssag kan ikke medføre opsigelse

I en artikel i LLO´s seneste medlemsblad, Vi Lejere, fremgår det, at en lejer blev forsøgt opsagt af udlejer med 12 mdrs. varsel, fordi lejer gennem LLO havde klaget over udlejers manglende vedligeholdelse af det lejede og indbragte sagen for huslejenævnet.

Efterfølgende har vi haft henvendelser fra nervøse medlemmer, som ville sikre sig at de ikke selv kunne ende i en lignende situation.

Det fremgår af artiklen at lejeren selv flyttede inden opsigelsesvarslets udløb.

Dette skal dog ikke forstås sådan, at udlejer havde ret til at opsige en lejer fordi lejeren indbringer en huslejenævnssag.

Det er ikke i sig selv en gyldig opsigelsesgrund.

Opsigelsesbeskyttelsen er som hovedregel stærk i Danmark, dog kan visse lejemål opsiges uden begrundelse.

Du kan læse mere om disse regler her, eller kontakte din lokale LLO-afdeling, hvis du er i tvivl om hvad der gælder for din bolig.

Læs mere…
25-05-2023

Lejere lades i stikken af boligspekulanter

DR Kontant sender torsdag den 25. maj programmet "Kolde og kyniske boligspekulanter", om en række meget risikovillige investorer, som forsøger at presse lejerne ud af deres boliger, så de kan tjene flest muligt penge.

Direktør i LLO Hovedstaden, Claus Sahl Højte, har for DR vurderet sagsforløbet, og udtaler sig i programmet om den kynisme investorerne repræsenterer, og om de horrible forhold lejerne udsættes for.

Han siger bl.a.:

"Man forsøger at presse folk ud af deres boliger, for at score den gevinst, der ligger i boligen".

Se programmet på DR 1 klokken 21.25 eller på dr.dk

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
23-05-2023

Politisk fejl: Glemte nettoprisindeksering i lejelovgivning

Ved indførelsen af den nye lejelov (gældende fra 1. juli 2022), så glemte det daværende indenrigs- og boligministerium ved en fejl at skrive muligheden for at regulere huslejen med nettoprisindekset for visse boliger.

Det drejer sig om private lejeboliger, der er gennemgribende moderniserede (også kaldet 5,2-moderniserde eller 19,2-moderniserede), hvor kontrakten er indgået d. 1. juli 2022 eller senere.

Konsekvensen ved denne fejl er endnu ikke helt klar, og vi mangler praksis på området, men umiddelbart kan man ikke støtte ret på en lovregel, der ikke længere eksisterer - også selvom den blev skrevet ud ved en fejl.

Læs mere her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser