Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

06-07-2023

Medlem fik 29.332 kroner retur fra storudlejer

Et medlem fik 29.332 kroner retur efter langvarig fraflytningssag mod storudlejer!

En lejer og LLO-medlem opsagde sit lejemål hos et af de store udlejningsfirmaer i Odense, hvorefter udlejer indkaldte lejer til fraflytningssyn kl. 11.30 en sommerdag i 2021.

Synsmanden valgte dog at påbegynde synet allerede kl. 10.30 den pågældende dag, uden lejers vidne.

Medlemmet fik Servicekontoret i Aarhus til at rådgive om sagen. Servicekontoret indgav sagen for Huslejenævnet, hvor nævnet efterfølgende fandt at udlejer ikke havde overholdt formalia, og at udlejers istandsættelseskrav derfor var bortfaldet efter lejelovens § 187, stk. 5.

Oprindeligt havde udlejer krævet istandsættelse for 29.000 kr., og i flytteopgørelsen var udlejer derfor kommet frem til, at lejer kun skulle have 5820 kr. retur.

Den reviderede flytteopgørelse efter afgørelsen i nævnet viser, at lejer i stedet skal have 29.332 kr. retur, hvilket hun nu har fået.

(i begge flytteopgørelser indgår en række mindre beløb, der primært vedrører forbrugsafregninger, som er fratrukket totalbeløbet)

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
03-07-2023

Nyt lovforslag efterlader stort hul i tilbudspligten

Af Anders Svendsen, chefjurist i LLO Danmark

Mange ejendomshandler sker ved at bruge den såkaldte "dobbelt-holding-metode".

Ejers fordel ved det er, at denne model ikke udløser tilbudspligt efter lejelovens nuværende regler. Lejerne skal derfor ikke have den tilbudt som andelsbolig.

"Dobbelt-holding-metoden" vil kort sagt sige, at ejendommens ejer indsætter flere selskaber i opadgående linje i ejendommens ejerstruktur. Når ejendommen herefter handles, sælger man teknisk set ikke ejendommen eller ejendommens ejerfirma, men derimod et firma længere oppe i fødekæden. På denne måde skifter ejendommen teknisk set ikke ejer, og det udløser derfor ikke tilbudspligt. Denne metode har Højesteret godkendt tilbage i 1993. (U.1993.868H).

Det skal understreges, at det udløser tilbudspligt første gang man indfører dobbelt holding strukturen, men for fremtiden vil man altså kunne nøjes med at sælge et selskab højere oppe i fødekæden.

Der var i den politiske aftale om det såkaldte Blackstone-indgreb fra 2020 lagt op til at lukke dette hul "parterne [er] enige om at ændre lejelovens regler om tilbudspligt, så det ikke er muligt at omgå reglerne om tilbudspligt ved at placere ejendommen i et selskab." (Aftalens s. 8).

Der var fremlagt en langt mere virksom styrkelse af tilbudspligten i 2022 som nåede at komme i førhøring hos høringsparterne på lejelovsområdet, men lovforslaget blev ikke gennemført efter heftig kritik fra bl.a. udlejerne.

Hvis muligheden for "dobbelt-holding-metoden" efterlades intakt, så har den foreslåede stramning af tilbudspligten næsten ingen reel virkning, da ejere i givet fald vil kunne falde tilbage på den.

 

Læs mere…
30-06-2023

Antallet af hjemmeboende unge stiger

Af Anders Svendsen, chefjurist i LLO Danmark.

Antallet af hjemmeboende unge stiger i Danmark og de flytter senere hjemmefra, viser en analyse foretaget af Danmarks Statistik. Samme tendens viser sig også internationalt.

Der er flere end én årsag til det, men man kan ikke undervurdere det faktum at det er blevet så dyrt at flytte i sin første lejlighed.

Tit er et af argumenterne, imod politiske indgreb som huslejeloftet eller Blackstone-pakken, at det går ud over folks pensionsopsparing.

Dette er normalt et forholdsvis overdrevet argument, som ikke rigtigt dokumenteres eller mærkes af pensionsopsparene. Selv kunne min egen pensionskasse melde om store overskud året efter vedtagelsen af Blackstonepakken.

Husk at nogen betaler prisen for at boligerne gøres ubetalelige. Og det er særligt de unge, som mødes af et mere presset boligmarked end tidligere generationer gjorde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik: Danmarks Statistik

 

Læs mere…
29-06-2023

Ny højesteretsdom begrænser lejerbeskyttelsen i mindre ejendomme

Af Anders Svendsen, chefjurist i LLO.

Den 28. juni 2023 afsagde Højesteret en dom om udlejers mulighed for at varsle lejeforhøjelse i mindre ejendomme.

Sagen angik, at en udlejer varslede lejeforhøjelse over for to lejere. I varslingsbrevene henviste udlejer til reglerne om det lejedes værdi og anførte, at lejeforhøjelserne var begrundet i forbedringsarbejder på ejendommen og i deres beboelseslejemål.

For Højesteret angik sagen, om udlejer var berettiget til at varsle lejeforhøjelse efter reglerne om det lejedes værdi (i overensstemmelse med dagældende boligreguleringslovs § 29 c), eller om udlejer skulle have anvendt de særlige regler om varsling af forbedringsforhøjelse efter lovens §§ 23-26, jf. § 4, stk. 5, 2. pkt. (altså reglerne for forbedringsarbejder i omkostningsbestemte lejemål), som gjaldt for lejeforhold i en småejendom med fire eller flere beboelseslejligheder.

En enig Højesteret kom frem til, at udlejer havde ret til at bruge den generelle regel for at kræve lejeforhøjelse, altså at kræve en lejeforhøjelse efter det lejedes ”regulerede” værdi. Sagen blev på den baggrund hjemvist til boligretten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Højesterets begrundelse

Højesteret udtalte:

”Der er ikke i lejelovgivningens ordlyd eller forarbejder klare holdepunkter for, at boligreguleringslovens § 4, stk. 5, 2. pkt., afskærer en udlejer, der har udført forbedringsarbejder på en småejendom med fire eller flere beboelseslejligheder, fra at varsle lejeforhøjelse efter lejelovens regler om det lejedes værdi i overensstemmelse med boligreguleringslovens § 29 c.

Højesteret finder, at [Udlejer] derfor var berettiget til over for [lejerne] at varsle lejeforhøjelse efter reglerne om det lejedes værdi”

Kommentar

Sagen kan få alvorlig betydning for lejere i mindre beboelsesejendomme med imellem 4-6 beboelseslejligheder.

De beskyttelsesværn fra 2004 (jf. nuværende lejelovs § 7, stk. 3 -tidl. Boligreguleringslovens § 4, stk. 5, 2. pkt ), som gælder for forbedringsarbejder i store ejendomme, herunder ret til erstatningsbolig ved store stigninger, kan udlejer med dagens dom reelt vælge at se bort fra ved at vælge en anden varslingsregel.

Højesteret afskærer ikke muligheden for, at der kan varsles efter de "blide" regler, som giver en større lejerbeskyttelse, men understreger at udlejer også kan lade være og bruge de ”hårde” regler i stedet.

Med andre ord kan udlejer frit vælge imellem (1) et regelsæt som kræver særlige varslinger, særlige høringer og som i visse tilfælde udløser erstatningsbolig, eller (2) at sætte huslejen op med henvisning til en stigning i det lejedes værdi.

Med Højesterets afgørelse kan man med nogen ret spørge hvilken gavn lejerne har af de særlige regler for forbedringer. Hvorfor overhovedet have reglen, hvis udlejer frit kan varsle efter andre regler?

Det er også værd at bemærke, at retten i denne sag ikke forsøger at indføre en indbyrdes logik i samspillet med andre regler. Som eksempel på det modsatte er U.2018.1142H. Den dom handler om den såkaldte ”lighedsregel”, altså om lejelovens forbud imod at aftale leje eller lejevilkår, der efter en samlet bedømmelse er mere byrdefulde for lejeren end for andre lejere i ejendommen.

I den sag valgte Højesteret at fortolke ”andre lejere i ejendommen” som kun særlige lejere i ejendommen, nemlig de lejere med gennemgribende moderniserede lejemål, hvilket er vanskeligt at forene med ordlyden af bestemmelsen, men nok nemmere at forene med en formålsfortolkning.

Retspolitisk - set fra lejernes side af bordet - må Folketinget tilbage til tegnebrættet, hvis man rent faktisk ønsker at lejerne skal få den beskyttelse som man forsøgte at indføre i 2004.

Højesteret har med dagens dom understreget, at beskyttelsen er reelt er værdiløs, da man ikke klart nok har afskåret udlejers mulighed for at lave store pludselige huslejestigninger med henvisning til det lejedes værdi.

Selve dommen kan læses her

 

Læs mere…
29-06-2023

Indstil dit projekt til Blandet By Prisen

Landsbyggefonden kårer sammen med nyhedsmediet Byrummonitor vinderen af Blandet By Prisen – og du kan indstille et vellykket projekt nu.

- Denne nye byudviklingspris tildeles et transformeret eller nyt boligområde, der er lykkedes med at skabe en attraktiv, blandet by med et aktivt fællesskab på tværs af beboerne. Med prisen ønsker Landsbyggefonden at hylde de gode projekter og skabe inspiration fremadrettet, skriver Landsbyggefonden på deres hjemmeside.

Det er andet år, at Blandet By Prisen uddeles.

Vinderen kåres til november 2023, men der er allerede nu åbent for indstillinger.

Projekter kan indstilles til prisen her: www.byrummonitor.dk/blandetby

 

 

 

 

 

 

Læs mere…
28-06-2023

Inflationshjælp til lejerne endnu ikke udbetalt!

Aftalen om inflationshjælp til lejerne fra februar i år er endnu ikke kommet ud til lejerne i den almene sektor.

Aftalen gik ud på at Landsbyggefondens midler skulle gå til midlertidige huslejenedsættelser.

Loven om dette er dog først blevet vedtaget for nylig (d. 1. Juni) og er trådt i kraft umiddelbart herefter.

Der er tale om en ramme på 350 mio.

Under lovforslagets behandling kom det dog frem at en betydelig del af disse midler modregnes i lejernes boligstøtte. Det betyder at stat og kommuner sparer ca. 80 mio. kr.

Lejernes penge fra landsbyggefonden ender derfor reelt med at spare det offentlige for udgifter til boligstøtte.

Det virker helt skævt. Det var jo meningen at lejerne skulle have en økonomisk håndsrækning - ikke staten eller kommunerne.

Læs mere her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
27-06-2023

Sensor sladrer om toilettet løber, sparer millioner af liter vand

Boligselskabet Sjælland har haft så gode erfaringer med at teste en sensor, som kan måle om beboernes toiletter løber, at alle afdelingens boliger nu skal udstyres med en, det skriver Fagbladet Boligen.

Sensoren kan via en algoritme kende forskel på toiletskyl og et løbende toilet, ved at holde øje med temperatursving i vandet. Løber toilettet, vil det udløse en alarm i boligen.

Boligselskabet Sjælland har været med til at udvikle sensoren sammen med virksomheden Aguardio, og det forventes at sensoren vil kunne spare afdelingens 3600 boliger for 30 millioner liter vand om året - eller 2 millioner kroner.

Læs mere her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
09-06-2023

500 tilmeldte til LLO webinar om fraflytning

500 tilmeldte var der til vores webinar "Når du skal fraflytte din lejebolig", som LLO - Lejernes Landsorganisation Danmark afviklede torsdag eftermiddag.

Alle 500 har modtaget en optagelse af selve webinaret samt de slides vi anvendte - og vi håber de er blevet meget klogere på deres rettigheder ved fraflytning.

Vi går på sommerferie med vores kurser, men vender stærkt tilbage til august. Efterårets kurer er endnu ikke online, men bliver løbende lagt på https://www.vi-lejere.dk/kurser/

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
08-06-2023

Lejernes Landsorganisation: Op mod 10.000 lejekontrakter kan være ulovlige

Lejekontrakter fra sommeren 2022 kan have et ulovligt vilkår skrevet ind i kontrakten. Regeringen har tidligere fremsat et lovforslag for et rette fejlen, men på grund af Folketingsvalget samler det nu støv. Det kan koste lejerne dyrt, skriver Chefjurist i LLO - Lejernes Landsorganisation Danmark, Anders Svendsen i Altinget.

Som led i den kommende lovpakke vil udlejernes organisation, EjendomDanmark, kræve mulighed for huslejestigninger med tilbagevirkende kraft.

Uhørt og ulovlig forvaltningspraksis

- Hvis Folketinget vælger at følge udlejernes opfordring, så loven får tilbagevirkende kraft, belønnes de udlejere, som har brudt loven, med en mulighed for lejestigninger, som de lovlydige udlejere ikke kan få. Der er nemlig ikke mulighed for ensidigt at indføje dette vilkår i kontrakten efterfølgende, siger Anders Svendsen til Altinget.dk.

Læs artiklen her (kræver abonnement).

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
07-06-2023

Gratis webinar: Nyheder i Lejeretten

Fredag den 9. juni kan du deltage i vores gratis webinar "Nyheder i Lejeretten".

LLO’s Chefjurist Anders Svendsen og juridisk chef i LLO Hovedstaden Katrine Sparrewath Nielsen gennemgår ny praksis på det lejeretlige område og analyserer dens betydning for vores rådgivning, afgørelser mv.

Kurserne indeholder typisk gennemgang af 3 aktuelle domme, og en generel orientering om ny lovgivning, ny litteratur eller andet med relevans for lejeretten.

Du tilmelder dig her.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser