Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

05-10-2023

Gratis webinar: Nyheder i Lejeretten 6.10. kl. 09

Deltag i LLO´s webinar "Nyheder i Lejeretten" fredag den 6. oktober, hvor chefjurist i LLO Danmark Anders Svendsen og juridisk chef i LLO Hovedstaden Katrine Sparrewath Nielsen gennemgår ny praksis på det lejeretlige område og analyserer dens betydning for vores rådgivning, afgørelser mv.

Vores populære webinar "Nyheder i Lejeretten" fortsætter hver måned gennem efterår og vinter - helt frem til og med december 2023.

Du tilmelder dig her 

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
28-09-2023

Når udlejer ikke betaler til tiden

Hvad kan man gøre, hvis udlejer ikke vil betale i henhold til en afgørelse fra huslejenævnet?

Du har fået en afgørelse fra huslejenævnet, hvor nævnet har afgjort, at udlejer skal betale nogle penge tilbage til dig. Men udlejer betaler aldrig og betalingsfristen, som står i afgørelsen, er overskredet – hvad kan man så gøre?

Det kan du læse mere om her, hvor cand.jur Magnus Andresen, LLO Hovedstaden forklarer de forskellige muligheder.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
27-09-2023

En sag om fraflytning i Ringkøbing-Skjern Kommune

Lejer havde boet i lejemålet i cirka 4 år, da lejer valgte at opsige lejemålet.

Der var tale om en såkaldt professionel udlejer, som havde flere boliger udlejet, og udlejer havde alene foretaget mundtlig reklamation over en række forhold over for lejer. Der var endvidere ikke udarbejdet nogen indflytningsrapport.

Udlejer havde heller ikke henvendt sig med en fraflytningsopgørelse.

Da Juristen fra Servicekontoret i Aarhus kontaktede udlejer, redegjorde udlejer efterfølgende for en lang række skader, som denne mente lejer var ansvarlig for, og fortalte at udgiften til istandsættelse langt ville overstige det indbetalte depositum på 14.100 kr.

Efterfølgende indbragte Servicekontoret sagen for huslejenævnet, og efter at nævnet havde påbegyndt sagsbehandlingen, modtog Servicekontoret en besked fra nævnet om, at udlejer havde besluttet at tilbagebetale hele lejers depositum.

Det gjorde udlejer dog først mere end en måned senere – 6 dage før sagen skulle behandles på nævnets møde.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
26-09-2023

Om sagsomkostninger ved andelshavers eksklusion

Af Anders Svendsen, chefjurist i LLO Danmark

Højesteret har netop afgjort beregningen af sagsomkostninger ved andelshavers eksklusion. Dette skete ved en kendelse af 1. september 2023.

En andelshaver blev forsøgt ekskluderet af sin andelsboligforening. Han blev frikendt i boligretten og hans modpart skulle betale sagens omkostninger.

Spørgsmålet var derefter, hvordan man skal beregne andelshaverens omkostninger.

Boligretten havde taget udgangspunkt i et års boligafgift og fastsat andelshavers sagsomkostninger til 35.000 kr.

Andelshaver kærede sagsomkostningerne med påstand om, at det var værdien af andelsboligerne på 1.953.400 kr. (sagen vedrørte bl.a. sammenlægning af to andele).

Højesteret endte med at fastslå opgørelsesmetoden anderledes end både boligretten og andelshavers påstand.

Sagens værdi skulle opgøres som nettoværdien af påstanden. Det vil sige, at selvom to andelsboliger har en værdi på ca. 1.950.000 kr. Så ville andelshaveren jo modtage dette beløb ved et tvangssalg ifm. andelshavers eventuelle eksklusion. Udgangspunktet var derfor en sagsgenstand på 0 kr.

Sagens karakter, det opnåede resultat, parternes interesse i sagen og advokatarbejdets omfang tillægges dog betydning. Desuden tillægges andelenes værdi på 1,9 mio ”en vis betydning” Beløbet endte alligevel med at blive sat op til 75.000 kr. (inkl. Moms)

Højesterets begrundelse:

Ved fastsættelse af sagsomkostninger skal der i almindelighed tages udgangspunkt i sagens værdi og karakter, men samtidig tages hensyn til det opnåede resultat, betydningen heraf og advokatarbejdets omfang. Det er herved i lovforarbejderne forudsat, at der skal anvendes samme sagsværdi ved sagsomkostningsfastsættelsen som ved beregning af retsafgift. Det er dog samtidig forudsat, at der skal være et rimeligt forhold mellem de sagsomkostninger, der tilkendes til dækning af advokatsalær, og de advokatsalærer, der faktisk betales, jf. Højesterets dom af 7. maj 2008 (UfR 2008.1848).

Efter retsafgiftslovens § 3, stk. 1, 1. pkt., bestemmes sagens værdi efter påstanden i stævningen. Det fremgår af bestemmelsens forarbejder (Folketingstidende 2004-05, 1. samling, tillæg A, lovforslag nr. L 110, s. 3042-3043), at hvis påstanden er betinget af en modydelse, skal værdien af modydelsen fratrækkes, således at sagens værdi opgøres til nettoværdien af påstanden.


Som medlem af andelsboligforeningen ejer A en andel af foreningens formue, hvortil der er knyttet en eksklusiv brugsret til bolig i foreningen. Medlemskabet indebærer herudover bl.a. ret til at udøve indflydelse i foreningen og pligt til at betale boligafgift. Ved en eksklusion ville A skulle fraflytte og afstå sine andele i foreningen, men han ville samtidig modtage værdien af de afståede andele, som hans brugsret knytter sig til.

Højesteret finder på denne baggrund, at værdien af andelsboligforeningens påstand om eksklusion af A må anses for 0 kr.

Sagsomkostningerne i denne sag må herefter fastsættes med udgangspunkt i det opnåede resultat og den økonomiske betydning heraf samt advokatarbejdets omfang. Andelsværdien skal tillægges en vis betydning, idet denne værdi i almindelighed vil være af betydning for parternes interesse i sagen, advokatarbejdets omfang og det med sagsførelsen forbundne ansvar.

Højesteret finder, at sagsomkostningerne for byretten til dækning af udgiften til advokatbistand passende kan fastsættes til 75.000 kr. (inkl. moms). Der er herved lagt vægt på sagens karakter, det opnåede resultat, parternes interesse i sagen og advokatarbejdets omfang. Værdien af andelene på i alt ca. 1,9 mio. kr. er endvidere tillagt en vis betydning.

Kommentar:

Kendelsen har stor relevans for alle retssager om andelshavers eksklusion.

I mange eksklusionssager retterne blot lagt sagsværdien (andelsboligens pris) uden modydelse til grund når der skal beregnes salæromkostninger.

Selvom Højesteret skriver, at man tager udgangspunkt i en sagsværdi på 0 kr. så ender man alligevel på et resultat svarende til en sagsværdi på mindst 230.001 kr.

Derfor kan man konkludere, at bl.a. advokatens arbejde alligevel tillægges væsentligt større værdi end landsretternes vejledende satser for advokatbistand.

Det kan overvejes om kendelsen medfører, at eksklussionssager som udgangspunkt er småssager, da sagsværdien er 0 kr. og dermed under 50.000 kr. jf. RPL § 400, stk. 1 nr. 1.

Småsagsbehandling vil ikke være formålstjenesteligt og vil formentligt kunne undgås med henvisning til RPL § 402, stk. 1 nr. 1-2, da sagerne både kan være komplicerede og have stor betydning for den part, som risikerer at miste sin bolig.

Endeligt fastslår kendelsen indirekte at sager om andelshavers eksklusion ikke kan afgøres efter RPL § 401, stk. 3, som vedrører lejers opsigelse eller ophævelse.

 

Læs mere…
22-09-2023

Har jeg pligt til fremvisning ved fraflytning?

Hej LLO,
Jeg er navne- og adressebeskyttet, men alligevel har min udlejer lagt mine oplysninger offentligt på nettet uden mit samtykke. Dette er sket i forbindelse med fraflytning.

Jeg har desuden haft travlt med vores nye bolig, og derved ikke tid til at tage mig af fremvisninger. Min udlejer truede mig med at forlænge vores opsigelsesperiode, hvis jeg ikke selv kunne holde fremvisninger. Det står der ikke noget om i kontrakten.

Hvad skal jeg gøre herfra?

Med venlig hilsen
Lejer


LLO’s svar:

Kære Lejer,
Som lejer har man pligt til at give adgang for fremvisninger, når man har opsagt sit lejemål. Det følger af lejelovens § 186, stk. 1, at det skal være mindst 2 timer hver anden hverdag, og lejer har ret til at fastsætte tiden herfor, så længe det er et tidspunkt, der er bekvemt for en besigtigelse.

I har ikke pligt til at forestå fremvisningen. Dette er udlejer pligt. Dog kan det være irriterende at have udlejere rendende hele tiden, hvorfor det ofte er nemmere, at i selv åbner døren.

Udlejer må ikke lægge jeres kontaktoplysninger ud på nettet. Det er ikke jer, som skal have korrespondancen med en potentiel ny lejer. I kan meddele udlejer, at jeres navn skal tages ned, og ellers kan I meddele udlejer, at I vil klage til datatilsynet.

Hvis I har flere spørgsmål, hører jeg gerne fra jer.

Venlig hilsen

Eva S. Jensen
Juridisk rådgiver, LLOH

 

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

 

Læs mere…
21-09-2023

Udlejer: giv adgang til din bolig - eller bliv smidt ud!

Hvornår må man true en lejer med ophævelse?

Claus Højte fra LLO Hovedstaden har fundet dette grænseoverskridende eksempel!

Udlejers advokat: Hvis du, kære lejer, ikke hjælper med at sætte lejen op for en anden lejer, så bliver du smidt ud af din bolig.

Dette truer et af de større advokathuse i København med, hvis en lejer ikke vil vise sin lejlighed frem for boligretten, som et led i at fastholde en høj leje i en anden lejebolig.

I det pågældende tilfælde har advokatfirmaet af udlejeren fået lov til at true en lejer med ophævelse, fordi advokaten skal bruge en sammenligning i en sag for en helt anden udlejer et helt andet sted i byen.

I LLO mener vi, at fremgangsmåden er på kant med de advokatetiske regler og vil få den testet ved advokatnævnet.

Derfor vil LLO:

    • Sikre at lejerne får større ret til selvbestemmelse - det skal være lejeren, der bestemmer, hvem hun lukker ind i sit hjem.
    • Sikre at lejerne får krav på ordentlige frister for at give adgang, så lejer ikke skal leve sit liv efter udlejers kalender.
    • Kræve at det får konsekvenser for udlejere, som uberettiget truer lejere på deres hjem.

 

 

Læs mere…
21-09-2023

Regningen på 3,5 milliarder, der aldrig kom

For et år siden deltog Anders Svendsen og Claus Højte i en eksperthøring i Folketinget om huslejeloftet. Her på årsdagen deler vi Anders Svendsens oprids af sagen.

Høringen havde blandt andet til formål at belyse hvorvidt det påtænkte huslejeloft udgjorde ekspropriation.

Anders og Claus deltog med et partsindlæg på vegne af Lejernes Landsorganisation Danmark.

På denne høring afviste flere uafhængige eksperter udlejernes påstand om at et huslejeloft skulle udgøre ekspropriation i almindelighed. Justitsministeriet var nået til samme konklusion.

Nærmest samtidigt med høringen kom nedenstående opslag fra Linkedin dog frem, som ufortrødent fortsatte de samme påstande som de uafhængige eksperter havde skudt ned. Det nævner ikke, at det notat, der henvises til, er betalt af udlejernes organisation EjendomDanmark.

Læs mere…
19-09-2023

Ny analyse: Stor udskiftning i almene boliger

Nye tal fra BL - Danmarks Almene Boliger viser, at andelen af eksterne tilflyttere til almene boliger er større, end tidligere antaget. Dette ændrer desværre ikke på, at der er for få betalelige boliger til rådighed.

”Tallene viser, at rygtet om, at folk holder fast i de billige almene boliger i København, ikke er helt sandt. Efterspørgslen efter de billige familieboliger i storbyen er dog meget høj. Der er et generelt behov for betalelige boliger i storbyen,” siger chefanalytiker i BL – Danmarks Almene Boliger, Kristine Vasiljeva.

Læs nyheden fra BL her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
19-09-2023

400 tilmeldte til LLO webinar: Betaler jeg for meget i husleje?

Der var 400 tilmeldte til torsdagens webinar "Betaler jeg for meget i husleje?", som LLO - Lejernes Landsorganisation Danmark stod for at afvikle.

Alle 400 har modtaget en optagelse af selve webinaret samt de slides vi anvendte - og vi håber de er blevet meget klogere på deres rettigheder omkring huslejens størrelse.

Efterårets kurser lægges løbende på vores kursusside, som kan ses her https://www.vi-lejere.dk/kurser/

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser