Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

23-03-2023

Har huslejenævnet en handlepligt?

Skal huslejenævnet reagere, hvis de ser noget ulovligt?

LLO´s chefjurist Anders Svendsen har spurgt ministeriet. Læs hans artikel og ministeriets svar.

Problemstillingen er, at en offentlig myndighed fra tid til anden bliver opmærksom på ulovlige forhold. Sådan er det også i huslejenævnet, som blandt andet tager på besigtigelse i folks hjem og ser ejendomme i alle stadier af forfald.

Spørgsmålet er dog nogle gange om huslejenævnet har en handlepligt, hvis man bliver opmærksom på at loven overtrædes. Det kan fx være at boligen ikke er egnet til menneskebolig fx pga. sundhedsfare, eller at det lejede måske slet ikke er godkendt til beboelse.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
22-03-2023

Vidste du det? - om det almene boligområde

En ud af seks danskere bor alment, men på trods af dette, er kendskabet til det almene område relativt lille. Det vil vi gøre noget ved, ved jævnligt at bringe lidt statistik fra området.

Antal boliger

Der er i alt 589.419 boliger i den almene boligsektor pr. 1. januar 2022. Den almene boligsektor udgør hele 21 procent af den samlede boligmasse på landsplan, hvilket svarer til hver femte bolig i Danmark.

På landsplan er der desuden 7.108 boligafdelinger og i alt 511 boligorganisationer pr. 1. januar 2022

Gennemsnitlig størrelse

De seneste tal fra 2021 viser, at en gennemsnitlig almen bolig er på 75,6 m2, og har 2,7 værelser.

Det gennemsnitlige udeareal pr. almen bolig er 180 m2. Udearealerne er størst i Region Syddanmark og mindst i Region Hovedstaden.

Familieboliger er den mest udbredte boligtype og disse boliger er både større og opført tidligere end ældre- og ungdomsboligerne er.

Hvis du ønsker at vide mere, kan du se mere statistik almenedata eller på lbf.dk

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
21-03-2023

LLO Høringssvar: Tilskud til midlertidig huslejenedsættelse i visse almene boligafdelinger

LLO har afgivet høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Tilskud til midlertidig huslejenedsættelse i visse almene boligafdelinger).

Det er overordnet set positivt, at der arbejdes for at støtte de almene lejere, der gennemsnitligt har de laveste indkomster blandt samtlige boligtyper i danmark.

 

Til trods for de gode intentioner, så mener LLO at finansieringen er kritisabel, da finansieringen sker via Landsbyggefondens midler. Det er alene de almene lejere, der finansierer tiltaget. Der er ingen skattefinansieret hjælp i forslaget.

Dette har vi tidligere gjort opmærksom på, bl.a i TV2News, da regeringen fremlagde inflationspakken den 10. februar 2023.

LLO mener, at finansieringen bør være en samfundsopgave, og ikke noget lejerne selv betaler via deres fælles opsparing i landsbyggefonden. LLO mener endvidere, at også de udsætningstruede lejere i den private sektor bør have mulighed for økonomisk hjælp.

 

Læs mere…
20-03-2023

I LLO mener vi ikke at uvildige tilsyn ved fraflytninger af lejemål er løsningen

- Det, LLO ønsker, er at der tilføres Huslejenævnene nogle flere ressourcer, så sagsbehandlingstiden bliver kortere, siger Helene Toxværd, landsformand for Lejernes Landsorganisation til Nordjyske Medier.

Helene Toxværd er bekymret for, at en ordning med uvildige tilsyn bliver for dyrt.

- Der er rigtig mange fraflytninger på årsplan i Danmark, og det lyder som et meget stort apparat at sætte i gang for det.

Landsformanden henviser til, at der i Huslejenævnet er en uvildig instans, der netop tager sig af tvister mellem lejere og udlejere.

- Jeg er egentlig meget glad for Huslejenævnet i den her sammenhæng. Dog oplever vi flere gange, at sagsbehandlingstiden er alt for lang. Folk venter alt for lang tid.

Læs artiklen her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
17-03-2023

Justitsministeriets Tryghedsundersøgelse for 2021

Trygheden er mindre i de udsatte almene boligområder end i resten af landet, det fremgår af Justitsministeriets tryghedsundersøgelse 2021.

Generelt i samfundet føler 88 procent af befolkningen sig trygge, mens kun tilsvarende 71 procent føler sig trygge i de udsatte boligområder, hvor kriminalitet, misbrug, bande- og rockergrupperinger og psykisk sygdom dog er med til at skabe øget utryghed.

Se Justitsministeriets Tryghedsundersøgelse for 2021

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
16-03-2023

Listen over nybyggede udlejningsejendomme, der har alvorlige mangler, er lang

Som TV Kosmopol har vist det, har fx Emiliehaven i Vallensbæk vand i kælderen, ulovlige el-installationer, ulovlige trapper og en meget lang række af andre mangler.

I Kaktus-tårnene (Ved Fisketorvet) må lejerne i de øverste etager leve med at have spande hængende i loftet, i indtil videre fire måneder, fordi det regner ind gennem taget. Elevatorerne stopper, vinduerne sidder løst, faldstammerne stopper til osv. osv.

Samtidig er lejen helt ekstremt høj. I Kaktustårnene betaler man op til 13.000 kr. om måneden for en lejlighed på ét værelse med et nettoareal på 15 kvadratmeter – og spande i loftet.

I LLO mener vi, at der skal være et strammere tilsyn med byggeriet og at huslejenævnene hurtigt behandler sagerne og kommer med påbud til de udlejere, der ikke kan eller vil finde ud af at bygge og udleje boliger. Og så må vi have et loft på lejen. I Danmark bygger vi boliger, for at danskerne skal bo godt – ikke for at give store afkast til udenlandske kapitalfonde.

TV Kosmopol har sat fokus på sagen og på Christiansborg har flere boligordførere taget sagen op. Nu venter vi bare på, at regeringen også tager sagen alvorligt

Her kan du se, hvordan et værelse til 13.000 kr. om måneden ser ud. Fin udsigt og en spand til at tage det vand, der ellers ville lande i lejerens seng.

 

Læs mere…
16-03-2023

Din fraflytning begynder allerede ved indflytningssynet!

Ifølge LLO´s chefjurist Anders Svendsen, er der mange lejere, der ikke påpeger fejl og mangler ved indflytningen, hvilket kan koste dem dyrt.

Sørger man for at orientere udlejer om fejl og mangler i lejligheden, plejer man at kunne spare mange penge ved fraflytning.

Læs LLO´s råd i artiklen.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
15-03-2023

Lejere oplever massive problemer, når de flytter i nybyggeri

I bebyggelsen Emiliehaven i Vallensbæk, med 95 lejligheder opført i 2022, er der så mange fejl og mangler, at flere beboere har måtte flytte ud igen. De føler sig fanget i et boligmareridt, et problem som TV2 Kosmopol har afdækket.

Mængden af fejl i lejlighederne og på fællesarealer er mange, og består af dårligt udført håndværk og ufærdige løsninger, elevatorer der strejker, el og varme, som fungerer dårligt, oversvømmede kældre mm.

Som Claus Højte, direktør i LLO hovedstaden forklarer i indslaget, så er eksemplet er af de værre, men at der generelt ses en stigende tendens med dårligt og ufærdigt byggeri, som udlejes før fejl og mangler er ordentligt udbedret.

LLO: Husk fejl og mangler

Hvis man indflytter i byggeri med fejl og mangler, kan det blive lejerne der står med regningen, når de engang fraflytter.

For at undgå en kedelig fraflytningsregning, skal lejer sørge for skriftligt at indberette alle fejl og mangler til udlejer. Dette gøre ved at udfærdige en mangelliste og supplere med fotos af alt hvad der er galt. Dokumentatioen skal afleveres til udlejer inden 14 dage fra indflytningen.

Se indslaget her

Læs mere om boligselskabet bag

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
15-03-2023

Klageportalen for manglende udbetaling af varmecheck er åbnet

Som bebudet sidste år, har Energistyrelsen nu åbnet klageportalen for manglende udbetaling af varmecheck. Hvis du derfor mener, du er berettiget til varmechecken og ikke fik den i første omgang kan du oprette en sag via dette link:

Varmechecken

Udover, at du ikke må have modtaget den i forvejen, skal du opfylde disse betingelser før du bør søge:

Din varmekilde skal have været en af følgende:

  • Naturgas
  • Fjernvarme fra udvalgte fjernvarmenet med høj gas- og/eller elandel
  • Elektricitet (+1.500 kWh i december 2021)
  • Fjernvarme/blokvarme, hvor den primære opvarmningsform i december 2021 var gas, fjernvarme fra et af de udvalgte fjernvarmenet eller elektricitet med et elforbrug på over 1.500 kWh i december 2021.

Din husstands samlede indkomst i 2020 må ikke være over 650.000 kr. (706.000 kr. før arbejdsmarkedsbidrag).

Ordet ”husstand” defineres i lovens §1, nr 2.  som ” De personer, der den 1. januar 2022 var registreret på den samme adresse i Det Centrale Personregister, jf. § 6, stk. 1 eller 2, i lov om Det Centrale Personregister, ifølge data i Det Centrale Personregister den 1. april 2022.” Definitionen omfatter derfor også eventuelle fremlejetagere, som du har lejet værelser ud til.
Loven kan læses i sin fulde længde her:

Lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022 (retsinformation.dk)

Grunden til, at du ikke har fået engangstilskudet, vil typisk være, at varmekilden har været forkert registreret i BBR. Da det er udlejer, der har pligt til at holde BBR-registeret ajour, har du som lejer ikke selv kunne afværge fejlen, hvorfor du er omfattet af lovens §5, som giver mulighed for udbetaling, hvis fejlen i BBR ikke kan henføres til husstanden.
Det er vigtigt, at du i din ansøgning dokumenter, hvad den korrekte varmekilde er, fx med kvitteringer på betalt varme eller lignende. De nærmere betingelser for dokumentation fremgår på portalen, efter du har logget ind.

Klageportalen har åbent 55 dage endnu fra i dag

 

Læs mere…
14-03-2023

Husleje sat ned pga. lighedsreglen - En kommentar til ankenævnsafgørelse af 24.2.2023

Lejer får i ankenævnet nedsat sin husleje pga. lighedsreglen.

Ankenævnet bestemte, at udlejeren skal tilbagebetale den for meget opkrævede husleje til lejeren med tre års tilbagevirkende kraft fra indbringelsestidspunktet.

Pointen er, at lighedsreglen skal sikre, at vilkårene for en enkelt lejer ikke er mere byrdefulde end de vilkår, der er gældende for andre lejere i en ejendom.

I den aktuelle sag fandt ankenævnet, at lejeren betalte for meget i husleje sammenlignet med flertallet af de øvrige lejere i ejendommen.

Læs hele artiklen her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser