Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

09-06-2017

Indslag om penge under bordet i den private udlejning

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har produceret denne lille film om ulovlige dusører - penge under bordet - ved privat udlejning. 
En væsentlig pointe er, at det ikke er ulovligt at betale penge til udlejer - kun at kræve og modtage dem. Og at man som lejer kan kræve det ulovlige beløb retur efter overtagelse af lejemålet. Det er udlejeren der gør noget strafbart ikke lejer.

Link til indslaget

Læs mere…
08-06-2017

Et lejeboligmarked under pres

Flere danskere end tidligere bor i dag til leje - hele 42 procent svarende til 2,4 millioner mennesker. Samtidig er kvadratmeterprisen på udbudsprisen til udlejede ejerlejligheder, andelsboliger og værelser i københavnsområdet gennemsnitligt steget med 32 procent fra 2012 til 2016.

I samme periode steg den gennemsnitlige udbudspris pr. kvadratmeter med 15 procent i Aarhus og med 16 procent i Odense og Aalborg.

Boligmangel og lejestigninger sætter boligmarkedet under et kæmpe pres og rammer specielt borgere med mellem- og lavindkomster, som ikke har økonomi til at investere i egen bolig. De er tvunget til at kæmpe om alt for få boligtilbud i et ophedet lejeboligmarked.

I LLO har vi beregnet, at der på nuværende er et underskud på 243.000 boliger Link for at kunne opfylde boligdækningsgraden. Et tal, som kun vil stige såfremt der ikke investeres massivt i betaleligt nybyggeri, ellers vil boligdækningsgraden i de kommende 15 år falde, så der mangler flere og flere boliger.

Fortsætter vi med kun at opføre mellem 12-14.000 boliger om året, som der har været gjort siden 2010, vil der i 2030 mangle 316.000 boliger, dvs  73.000 flere end i dag. Og det endda med en forudsætning om, at der bygges 25.000 boliger om året.

Magasinet Penge omhandlede d. 7 juni netop problemet omkring et ophedet boligmarked, hvor efterspørgslen på betalelige lejeboliger klart overskrider udbudet. 

Se indlaget via linket her: Magasinet Penge: Styr på huslejen?

Læs mere…
06-06-2017

Fakta om konfliktens baggrund

Konflikten baserer sig oprindeligt på, at en ekstern service-organisation kaldet NMS og den lokale LLO Skive afdeling nægter Aarhus og Djursland afdelingerne indsigt i egne medlemslister og regnskaber, som de mod betaling har varetaget administrationen af.

Dette får Aarhus og Djursland til at afbryde samarbejdet med NMS og kræve deres medlemslister udleveret og det økonomiske mellemværende afregnet, hvilket de fortsat bliver nægtet.

De to afdelinger involverer LLO’s landsforbund, der først søger den forsonende dialog, men modparten nægter fortsat at efterkomme dette. På den baggrund indhenter landsorganisationen juridisk bistand og truer med eksklusionssag, hvis LLO Skive fortsat handler imod LLO’s love og vedtægter.

Konflikten optrappes yderligere, da der afholdes to ekstraordinære generalforsamlinger, hvor man uden hensyntagen til LLO’s love opretter nye (ikke lovlige) bestyrelser i hhv. Aarhus og Djursland. Dette foregår den 30. november og 14. december 2015. Disse selvbestaltede bestyrelser gentegner herefter samarbejdsaftalerne med NMS på trods af, at de lovligt valgte bestyrelser havde opsagt kontrakterne.

Medlemmerne bliver tabere og LLO økonomisk fattigere

Da NMS har den fulde rådighed over konti, indestående og kontingentlister og lader disse oplysninger tilfalde de nye uretmæssige bestyrelser, forkrøbler NMS og Skive-afdelingen dermed LLO’s medlemsdemokrati og tager afdelinger og medlemmer som gidsler.

Desuden har disse uretmæssige bestyrelser udsendt kontingentindbetalinger i både december 2015 og januar 2016, og har således ladet mange medlemmer forudbetale LLO kontingent for en længere periode (op til 12 mdr.) Dette selvom man godt vidste, man ikke længere retmæssigt repræsenterede LLO og tilmed i det skjulte var ved at danne en hel ny lejerorganisation uden for LLO. Når LLO-medlemmet efterfølgende kontaktede NMS om den dobbelte kontingentbetaling, blev det fra NMS’en fortalt, at der var sket en beklagelig fejl, men at medlemmet nu blot havde betalt nogle mdr. forud.

Således har driftsfællesskabet omkring NMS uretmæssigt polstret sig økonomisk og frataget de godkendte bestyrelser i Aarhus og Djursland både indtægter og medlemmer.

Landsformand Helene Toxværd har i den forbindelse udtalt, at:

“Først kupper de bestyrelsen og foreningen, så kupper de pengekassen.”

NMS bliver til en ny forening

Konflikten er stadig uafsluttet og NMS-samarbejdet er nu omdannet til en ny lejerforening, der kalder sig noget helt andet. Denne forening servicerer fra februar 2016 nogle jyske afdelinger. Det sker uden at den nydannede forening skeler til LLO’s love eller lovformeligt har afbrudt samarbejdet med LLO. Disse afdelinger repræsenteres af ekskluderede LLO-medlemmer, som har trukket værdier og medlemmer med sig.

LLO forbeholder os vores ret til både medlemmer og kontingenter

Nogle lejere tror derfor, at de stadigvæk er medlem af LLO, men er reelt medlem af en helt anden forening i stedet.

Det er derfor vigtigt, at man kigger sin PBS-aftale eller kontingentopkrævninger igennem, og ser om der stadigvæk overføres kontingent til LLO og ikke til en anden forening.

Kontakt LLO Landssekretariatet for nærmere info.

Læs mere…
23-05-2017

Domænerne lloaalborg.dk og llom.dk vundet tilbage til LLO

LLO vinder sager i Domæneklagenævnet

Efter længere tids ufrivilligt fravær kan vi i LLO glædeligt konstatere, at to domæner til brug i det midt- og nordjyske atter er i vores varetægt. Det drejer sig om domænerne llom.dk og lloaalborg.dk, der igen kan komme vores lokalafdelinger og medlemmer til gode efter at LLO har vundet rettigheden til dem i Domæneklagenævnet d. 11 maj 2017.

At domænerne for en tid har peget andetsteds har dannet grundlag for en del forvirring blandt medlemmer og kommende medlemmer. Når de søgte efter LLO i området endte de med medlemskab i en konkurrerende lejerforening. Ikke just en ønskværdig situation!

Men det er ændret nu - og til LLO’s fordel. Efter en rundtur i Domæneklagenævnet, hvor vi fik nævnets ord for at vi har ejerskabet, er begge domæner fjernet fra konkurrentens hjemmeside og overdraget til LLO. Man kan læse om afgørelserne her: Aalborg og llom.

I afgørelsen slog Domæneklagenævnet fast, at vores konkurrent ”ved den pågældende brug af domænenavnet […] har handlet illoyalt over for klageren og dermed i strid med god domænenavnsskik”. Det er således en skarp kritik af Danske Lejeres handlinger.

Brud på etik og juridiske spilleregler

Baggrunden for klagesagen har en lang og kompliceret historie, der helt overordnet kan forklares ved, at tillidsrepræsentanter i LLO uretmæssigt bryder ud af organisationen og tager medlemmer og midler med sig over i det der nu kaldes Danske Lejere. Link til baggrundsskriv

De to domæner flyttes med og indgår i den nye organisation uden at ordlyden, der direkte indikerer slægtskab med LLO, fjernes. På den måde misbruges vores brand og immaterielle rettigheder til at skaffe kunder i en butik, som fungerer som direkte konkurrent til LLO.

Danske Lejere har således snyltet på LLO’s navn og renommé ved at misbruge den høje kendskabsgrad, der er til LLO, til at skaffe medlemmer til en nystartet forening.

Hvis man inden klagesagen surfede ind på lloaalborg.dk kom man ind på Nordjyske lejeres hjemmeside. Hvis man derefter ville indmelde sig blev man ledt videre til Danske Lejere, hvilket vi desværre har haft mange henvendelser og klager omkring. Indmelderen lagde simpelt hen ikke mærke til navneændringerne og indmeldte sig i den tro, at det var LLO. Senere fjernedes mellemledet (Nordjyske lejere) så man via lloaalborg.dk kom direkte ind på Danske Lejeres hjemmeside.

Det er utvivlsomt, at LLO har lidt et økonomisk tab som følge af Danske Lejeres uretmæssige brug af LLO's brand, hvor navneforvirringen har vildledt lejere, der ønskede at være medlem af LLO. Det overvejes derfor nu, om vi skal rejse et erstatningskrav efter Domæneklagenævnets afgørelse.

Læs mere…
16-05-2017

Lejernes LO: For mange milliarder til boligejerne

Tillykke til boligejerne samt et samfundstab på 14 milliarder årligt!

Selv skatteministeren kender den neutrale ejendomsværdiskat. I et svar til skatteudvalget på spm. nr. 11 d. 13. november 2013 oplyser ministeren, at den neutrale ejendomsværdiskat skal være 1,2 procent. En ejendomsværdiskatteprocent nedsat til 0,55 betyder, at samfundet taber cirka 14 milliarder kroner årligt i skatteindtægter. Lidt mindre i dag på grund af af et lavere renteniveau. Det er uoplyst, hvor meget dette beløb er efter tilbageløb.

Læs hele artiklen på nedenstående link.

Link til artikel i Altinget

Læs mere…
08-05-2017

Fem stud. jur. søges til sagsbehandling i leje- og boligret i LLO Herning

Har du lyst til at få konkret erfaring med sagsbehandling omkring lejeret og boligret? Vil du gerne bruge dine juridiske kompetencer til at hjælpe lejere?

Så er dette frivillige job måske noget for dig.

I LLO-Herning har vi travlt. Vi søger derfor fem frivillige stud. jur. til vores konterer i både Herning og tildeles Aarhus.

Hvem er vi?

LLO Herning er en del Lejernes Landsorganisation. Vi arbejder for at sikre lejernes vilkår og består af en række lokalafdelinger og har 50.300 hustande som medlemmer. På kontoret behandler og rådgiver vi hver mandag medlemmers sager. Vi yder konkret rådgivning og juridisk bistand for medlemmer, som har problemer med deres lejeforhold.

Vores kontor i Herning består af erfarne sagsbehandlere, en række frivillige jurastuderende og en tilknyttet jurist fra vores LLO kontor i Aarhus.  

Vi søger

Stud. jurer. som har interesse og viden om det leje- og boligretslige område. Du skal have gåpåmod til at servicere indkommende lejere og kunne give dem lejeretslig rådgivning. Det er yderligere vigtigt for os, at vores studenter er indforståede med LLO’s formål. Dette betyder, at du skal have et positivt socialt sindelag og have øje for samspillet mellem jura og menneskers livsvilkår.

Vi tilbyder

Et udfordrende frivilligt studiejob med faktiske juridiske problemstillinger og indgående indføring i sagsbehandling og leje- og boligret.

Du vil få ansvar for egne sager fra start til slut og rådgive medlemmer, som kommer til kontoret med lejeretslige spørgsmål. Du vil derudover skulle stå for sagskorrespondance mellem lejere, udlejere, advokater, fogedretten og beboerklagenævnet. Der kan senere blive tale om udredningsopgaver og oplæg i forhold til f. eks. afdelingens medlemmer, beboermøder o.l. Vi tilbyder, at du kan deltagelse i kurser og konferencer om lejeretsforhold, lejeret og sagsbehandling. Du vil derudover få, alt efter indsats, en anbefaling.

Arbejdstiden

Afklares efter aftale, men er på maks. 8 timer ugentligt. Du vil primært være ansat på kontoret i Herning på Østergade 14, gården, og du skal kunne dække over en vagtplan fra 16-18 alle mandage. Desuden vil du ofte skulle arbejde fra vores kontorer i Aarhus på Tage-Hansens Gade 27.

Der er tale om ulønnet arbejde. LLO Herning dækker transportudgifter m.m., så du ikke får udgifter i forbindelse med arbejdet i Herning. Hvis du vil vide mere om stillingen og organisationen, kan du læse mere på www.llo.dk, eller du kan kontakte bestyrelsesmedlem Lars Dohn på 31332603.

Ansøgningsfrist

Er du interesseret – så send en ansøgning til llo@llo.dk med CV samt kopi af relevante eksamenspapirer og skriv i emnefeltet på mailen ”Stud. jur. til LLO Herning”.

Ansøgningsfristen er søndag d. 21 maj. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter. Vi har travlt i afdelingen, så tiltrædelse vil blive hurtigst muligt efter ansættelsessamtale.

 

Vi glæder os til, at høre fra dig! 

 

Læs mere…
04-05-2017

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i LLO Næstved afd

Læs mere…
03-05-2017

Ny boligbeskatning

Tirsdag den 2. maj offentliggjorde regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) en aftale indgået med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om at indføre et nyt boligbeskatningssystem.

For boligejerne betyder aftalen at:

Frem til 2021 bevares den nuværende skatterabat på ejendomsværdiskatten (den skat boligejerne betaler via indkomstskatten, lejere betaler ikke ejendomsværdiskat) .

Fra 2021 indføres det nye ejendomsvurderingssystem. For at undgå at nye vurderinger fører til stigende skatter, indføres en ny permanent skatterabat til boligejerne. Den sikrer, at alle boligejere, der har købt deres bolig inden 2021, ikke skal betale højere ejendomsværdiskat og ejendomsskat end i 2021. Skatterabatten opretholdes, indtil boligen sælges. (Ejendomsskat betales direkte til kommunen, den er også kendt som grundskyld. Alle lejere betaler ejendomsskat via huslejen)

For lejerne betyder aftalen

At for de almene udlejningsboliger indføres fra 2021 en grænse for stigningerne i ejendomsskat, sådan at stigningen begrænses til 600 mio. kr. Er stigningen i grundværdierne mindre, så stiger skatten også mindre. Dette system anvendes frem til 2040 og giver en sikkerhed for begrænsede skattestigninger.

De private udlejningsboliger omfattes af en skatterabat, der sikrer, at der i år 2021 ikke skal betales mere i ejendomsskat end efter gældende skatteregler. Skatterabatten udfases gradvist, så ejendomsskatten højst kan stige fra det ene år til det næste med 5 pct. af den samlede skatterabat i 2021. Satsen på 5 pct. indebærer, at skatterabatten for året 2021 er afviklet efter 20 år. Stiger grundværdierne efter 2021 skal der betales øget grundskyld som følge heraf.

Samlet giver dette en vis tryghed mod store stigninger, men ikke i samme omfang som for de almene lejere.

Helene Toxværd, formand for LLO, siger følgende om aftalen:

”I LLO noterer vi os med tilfredshed, at Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har hørt, hvad LLO har sagt, nemlig at også lejerne betaler boligskat – og at de fortjener den samme tryghed, som Folketinget vil give boligejerne.

Når det gælder skat og skattebetaling, så ligger djævlen i detaljen. Her er vi til gengæld slet ikke tilfredse, for garantien for især de private lejere er for svag. Forligspartierne og embedsmændenes fokus har været boligejerne, ikke lejerne, det ses tydeligt i aftalen. Heldigvis ligger der også i aftalen, at systemet skal evalueres i 2020 og her får forligspartierne mulighed for at rette op på den nuværende aftale. Fra LLOs side lover vi til den tid at hjælpe dem med at huske, at lejerne også har ret til boligtryghed!”

Link til artikel Lejerne taber til boligejerne hvori Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO kommer med en række ellers svært gennemskuelige pointer.

Læs mere…
25-04-2017

Stud.jur søges til medlemsrådgivning hos LLO-Servicekontoret i Aarhus

LLO's Servicekontor i Aarhus søger stud.jur. til medlemsrådgivning. Er du stud.jur. eller kender du en, der kunne være interesseret i erfaring inden for lejerets-jura, så kontakt Servicekontoret! 
NB: Der er tale om frivilligt arbejde.

Link

Læs mere…
04-04-2017

Nyt punkt om genhusning og lejernes rettigheder

Der er under "Lejeloven A/Z" oprettet et punkt om genhusning.

Her kan man få information om beboerrettigheder ved genhusning samt en mængde anden aktuel information.

Link til genhusning under Lejeloven A/Z

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser