Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

04-10-2021

Kongresudtalelse, LLO´s ordinære kongres 2021

Kongresudtalelsen fra LLO´s ordinære kongres afholdt den 2 og 3 oktober 2021

Læs mere…
16-09-2021

Ekstraordinær generalforsamling i LLO Sydsjælland og Lolland Falster

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i LLO Sydsjælland og Lolland Falster.

Jernbanegade 42 Nykøbing Falster kl. 17

Dagsorden

  1. Valg af referent
  2. Valg af dirigent
  3. Ændring af kontingent for nye medlemmer
  4. Eventuelt

Af hensyn til forplejning bedes der ske tilmelding på info@llonykoebingf.dk senest d. 25. september 2021.

 

Vel mødt.

Læs mere…
20-08-2021

LLO: Tre misforståelser, der florerer i debatten om Blågårdssagen

Forældre står til at blive smidt ud ad deres hjem i Blågårdssagen. Den firkantede en kilometersregel har central betydning i sagen, der netop er blevet anket af lejerne i Østre Landsret. Derfor skal der ryddes op i nogle misforståelser i debatten, skriver Anders Svendsen.

 

Læs hele debatindlægget her

Læs mere…
21-06-2021

LLO støtter sin svenske søsterorganisation: stop liberaliseringen af huslejen

Lejernes Landsorganisation (LLO) støtter sin svenske søsterorganisation, Hyresgästföreningen, som kæmper imod en liberalisering af lejeboligmarkedet.

Den svenske regerings forslag om liberalisering af huslejerne (såkaldt fri leje) ved nybyggeri, minder om den danske model for fri husleje, som blev indført i 1992, -en model som har været en katastrofe for de blandede byer i Danmark.

Landsformand Helene Toxværd udtaler: ”Vi vil på det kraftigste advare imod at gøre i Sverige, som man har gjort her i Danmark.” 

Hun fortsætter:

”Nybyggeriet i Danmark er så dyrt, at boligerne ikke er til at betale for almindelige mennesker. Når kun de rigeste samfundsgrupper har råd til at bo i byerne, så får man velhaver-ghettoer, hvor man kun møder andre velhavende. I Danmark er fri leje derfor en væsentlig hindring for at få byer for alle”

Fri leje: Store huslejestigninger

Selvom man ”kun” indfører fri leje i nybyggeri, skal man ikke regne med, at det løser problemerne, mener Helene Toxværd:

”Nogle mener, at sætter man huslejen fri på nybyggeri, så vil huslejen på sigt rette sig og føre til flere og betalbare boliger... Men kigger man på udviklingen i Danmark, så vil man se, at denne løsning i hvert fald ikke har virket i de sidste 29 år.”

Hun afslutter: 
”Hvis problemet er mangel på boliger og mangel på boliger der er til at betale, så er frigivelse af huslejen ikke løsningen. Frigivelse af huslejen fører erfaringsmæssigt ikke til flere betalelige lejeboliger, men først og fremmest til flere og mere velpolstrede udlejere.”.

Fakta: 

Odense, Aarhus og Aalborg, har i gennemsnit 27 pct. af de private udlejningsboliger med fri leje.  I København og Frederiksberg er det i gennemsnit 21 pct. af de private lejeboliger,
som har fri lejefastsættelse. 

DREAM (2012) skønner, at huslejekonsekvensen af fri lejefastsættelse vil
være en gennemsnitlig huslejestigning på godt 62 pct. på landsplan.
I København samt Københavns omegn skønnes en huslejestigning på hhv.
101 og 87 pct., hvis huslejerne sættes fri.

(Kilde: Ekspertudvalgets rapport om boligreguleringslovens § 5, stk. 2, s. 55 og 96)

LLO Pressekontakt: tlf. 33 86 09 21

 

Læs mere…
09-06-2021

Blackstonepakken virker - Udlejernes skræmmekampagne gjort til skamme

EjendomDanmark skriver i en pressemeddelse, at deres medlemmer har lidt et værditab på omkring 20%. Men de officielle tal fra Danmarks Statistik viser alene et fald på 7%.

Læs mere her

Læs mere…
08-06-2021

LLO ønsker en opstramning af reglerne om indskud for alle lejere

Regeringen foreslår at sikre lejere, der bor til fremleje bedre end i dag.

Forslaget kommer efter BT kunne beskrive, at nogle fremlejegivere nærmest levede af at snyde deres fremlejetagere, som aldrig så deres indskud igen.

LLO er positive overfor lovforslaget, men vi ønsker, at lejerne generelt sikres bedre vilkår for at kunne få depositum og forudbetalt leje tilbage.

Der er derfor brug for en opstramning af reglerne på hele lejeområdet - uanset om det er fremleje eller ej.

Læs vores høringssvar her.

Læs mere…
06-04-2021

Konference: Hvordan øger vi trygheden i Danmark?

Hvordan øger vi trygheden i Danmark?

Dét spørgsmål er under luppen, når Det Kriminalpræventive Råd i samarbejde med retsordfører Jeppe Bruus (S) indbyder lokal- og landspolitikere til konference og debat d.5. maj.

Vi har alle hørt om eller oplevet ungegrupper, der skaber utryghed i boligområder, på stationer, gader og pladser. Og vi ved, at nogle borgere er mere utrygge end andre.

– Men hvad gør vi ved problemer med utryghed og kriminalitet i det offentlige rum?

Handlemulighederne ligger ikke kun ét sted. Politiske initiativer som opholdsforbud, visitationszoner og zoneforbud skal parres med forebyggende tiltag og lokale indsatser, hvor kommuner, politi, borgere og andre lokale aktører samarbejder for at komme utrygheden til livs. Sammen kan vi gøre langt mere, langt tidligere.

Hvis vi kigger bag om problemet, tegner der sig et komplekst billede af, hvorfor det sker. Det handler om social udsathed og manglende plads i samfundets fællesskaber. Og det handler om trange boligforhold og vores måde at møde de unge på – også når konflikt opstår. Endelig kan vi fysisk indrette boligområder på måder, som øger trygheden og hæmmer risikoen for kriminalitet. Se mere på www.dkr.dk

Utrygheden ikke er den enkelte borgers problem, men et samfundsproblem, der kræver fælles løsninger.

LLO er medlem af Det Kriminalpræventive Råd.

Læs mere…
17-03-2021

LLO om nyt parallelsamfundsudspil

Regeringen har i dag, d. 17. marts 2021 fremsat et udkast til ændring af parallelsamfundspakken, også kaldet ”ghettopakken”.

Regeringen foreslår bl.a.:

  • At ordet ”ghetto” udgår af lovgivningen
  • At der indføres obligatorisk fleksibel udlejning i 58 nye boligområder områder. I alt vil 110.000 nye beboere blive omfattet af disse regler.
  • At der i kommuner med disse boligområder indføres anvisningsret i private udlejningsejendomme med over 20 boliger. Her kan personer, som ikke kan leve op til kravene i fleksibel udlejning blive anvist til.
  • At boligområder får et år længere til at undgå at komme på den såkaldte ”hårde ghettoliste” (fra fire til fem år).

I LLO kan vi bifalde flere af forslagene, herunder at den grimme og stigmatiserende betegnelse ”ghetto” fjernes fra landets lovgivning og fjernes fra de mennesker, der har deres hjem i disse områder.

Det er LLO’s opfattelse, at en række af de områder, som ved forslaget vil blive tvunget til at bruge fleksibel udlejning formodentligt allerede bruger denne mulighed -netop for at ændre beboersammensætningen. Vi opfordrer derfor til, at det undersøges i hvor høj grad muligheden allerede bruges.

LLO finder det positivt, hvis den private udlejningssektor fremover skal bære en del af den fælles indsats for sammenhængende boligområder med blandet og balanceret beboersammensætning.

For 30 år siden var huslejen i gennemsnit højere i den almene sektor end i den private. Med den gradvise liberalisering af huslejelovgivningen, er mange private udlejningsboliger i dag blevet så dyre, at folk med ganske almindelige indkomster ikke længere har råd til at bo til leje privat længere.

Når huslejen for ganske almindelige mennesker kun er til at betale i den almene sektor, så er det klart, at det er der folk med almindelige jævne eller lave indkomster bor.

LLO har i mange år arbejdet for anvisningsret i den private udlejning og hilser derfor forslaget velkomment, men vil samtidig gøre opmærksom på, at det er vigtigt at dette forslag følges op med en nøgtern vurdering og krav til huslejeniveauer etc., da det næppe vil flytte meget at tilbyde en arbejdsløs borger en bolig i et privat udlejningsbyggeri, hvis huslejen overstiger den samlede indkomst borgeren har.

Læs mere…
17-03-2021

LLO om sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven: genoptag forhandlingerne

LLO fraråder Folketinget at sige ja til det udkast til sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven, som ministeriet har sendt i høring for anden gang. Det fremgår af et høringssvar LLO netop har afgivet.

Desværre kunne forligskredsen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten) ikke blive enige om at lave deciderede forbedringer af lejeloven. Efter disse forhandlinger brød sammen i december, sendte boligministeriet en nye version af sammenskrivningen i høring.

Denne gang var forslaget renset for forbedringer, og er tænkt som en ren teknisk sammenskrivning, så der ikke ændres noget indholdsmæssigt i forhold til den nuværende lovgivning.

Huslejestigninger i vente for lejerne i mindre ejendomme, svarende til 232.000 boliger

Det er LLO’s opfattelse, at forslaget på flere punkter ikke afspejler gældende ret og forrykker loven til gavn for udlejer.

Forslaget indebærer eksempelvis at huslejen kan sættes højere i for lejere i mindre ejendomme  (ejendomme med op til seks beboelseslejligheder), da der lægges op til at udlejer må sammenligne med dyrere lejemål end loven tillader i dag. Op til 232.000 boliger kan dermed risikere højere husleje af den årsag.

LLO har kritiseret dette i første høringsrunde, desværre uden at ministeriet har ændret forslaget i det nyeste udkast.

Forslaget fastholder et a- og b-hold for lejerbeskyttelse

Ca. 10% af lejerne i Danmark bor i kommuner, der har ringere vilkår end resten. Dette skyldes, at deres kommunalbestyrelser har valgt, at den gode lejerbeskyttelse, som boligreguleringsloven giver mulighed for, ikke skal gælde i kommunen.

Det betyder konkret højere huslejer og dårligere beskyttelse imod at blive ”forbedret ud af sin bolig”, ved at udlejer laver en række forbedringer, som lejeren ikke har råd til at betale.

LLO har foreslået at de gode regler, der allerede gælder for 9 ud af 10 lejere, skal gælde for alle efter den foreslåede sammenskrivning af lovkomplekserne, men desværre er der ikke blevet lyttet til dette forslag. Konsekvensen er en langt mere kompliceret lovgivning, da både reglerne for a- og b-holdet skal beskrives i den nye lov.

LLO: Gå tilbage til forhandlingsbordet

LLO’s svar i denne anden høringsrunde er mere kritisk, end i første runde, og det hænger sammen med at dette andet udkast samlet set er en forringelse i forhold til det første udkast.

LLO opfordrer derfor partierne bag aftalen om sammenskrivningen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten) til igen at gennemgå lovforslaget ift.  gældende ret så lejerne ikke skal risikere huslejestigninger i mindre ejendomme og lave et nyt, enklere udkast til lejelov med god beskyttelse af alle lejere, uanset postnummer.

Du kan læse LLO’s høringssvar her.

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser