Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

23-02-2024

Tag blæste af - nu kæmper beboerne mod skimmel og manglende udbedring

For fire måneder siden blæste taget af en ejendom på Østerbro. Siden da har beboerne kæmpet for at få skaden udbedret – en vanskelig kamp, da udlejer nægter at reagere på div. henvendelser.

I slutningen af januar bragte TV2 Kosmopol et indslag om den skadede og skimmelramte bygning, da der tre måneder efter skaden fortsat ikke var iværksat udbedringsarbejder. I indslaget medvirkede Thomas B. Sørensen, bygningssagkyndig fra LLO Hovedstaden.

Om skimmelsvampen under loftet sagde han til TV2 Kosmopol:

- Jeg vil vove at påstå, at hvis det her skal bringes tilbage til en faglig sundhedsmæssig standard, så skal der laves en ny etageadskillelse, og der skal et nyt tag på. For det her, det er smækfuld af skimmelsvamp.

- Det er respektløst overfor bygningen, og det er total mangel på rettidig omhu. Alle ved, at når det regner ind gennem taget, så lukker man hullet. Det er det første, man gør. Altså jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige...

Der har længe været vedligeholdelsesmangler i ejendommen

Problemet med manglende vedligeholdelse begyndte dog længe før taget blæste af. LLO i Hovedstaden har indbragt flere sager for Huslejenævnet og har gennem længere tid forsøgt at komme i kontakt med udlejer på vegne af flere beboere, da ejendommens beboere er kollektive medlemmer af LLO.

Det konkrete problem med det skadede tag og skimmelsvamp er heller ikke løst, og rådgiver hos LLO i Hovedstaden har været i kontakt med flere lejere, i forbindelse med de skader stormen i oktober forårsagede. 

Specielt de to lejere, som bor under loftet, er hårdt ramt af skaden. På trods af flere skriftlige henvendelser til udlejer om de store problemer er denne ikke vendt tilbage. 

Sagerne for den ene af de to lejere er efter tag-skaden indbragt for kommunen og for Huslejenævnet. Denne lejer har også fået en midlertidig genhusningsbolig gennem sit forsikringsselskab.

Den anden lejer har fået rådgivning om de muligheder, der er om udbedring af manglerne, herunder skimmelsvamp, samt evt. kompensation og er i gang med at blive genhuset. 

Derudover har LLO´s rådgiver været i kontakt med lejerne vedr. opmagasinering og tømning af loftet, hvor det er lykkedes at finde en løsning både fra lejers og udlejers side, så udbedringsarbejdet snart endelig kan gå i gang.

Man kan læse mere om skimmelsvamp på skimmel.dk og søge rådgivning hos LLO, hvis man oplever problemer omkring manglende vedligeholdelse, skimmel og lign.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
20-02-2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LLO Brøndby

Lejernes Landsorganisation, Brøndby Afdeling kontakt@service-llosj.dk 

Aflysning og genindkaldelse til: Ordinær Generalforsamling 

Herved genindkaldes til ordinær generalforsamling i Lejernes Landsorganisation, Brøndby Afdeling, i henhold til vedtægternes § 7, stk. 2, til afholdelse 

Torsdag d. 21. marts, kl. 18.00, Kulturhuset Brønden, Mødelokale 2 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste generalforsamling 

3. Godkendelse af regnskab for 2023 

4. Fastsættelse af kontingent for 2025.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet hæves til kr. 125 pr år for kollektive medlemmer og kr. 300 pr år for enkeltmedlemmer 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse

a. Formand for 2 år på valg er Erik Andersen 

b. Kasserer for 1 år på valg er Alexander Bruhn Skjøth 

c. 3 medlemmer – 1 for 2 år og 2 for 1 år på valg er Jannie Gøth, Ina Thanning og Mette Kunckel 

d. Valg af suppleanter for 1 år på valg er Kim Hansen, Per Thanning og Anette Lykke 

7. Valg af revisor for 2 år på valg er Kurt Damsted 

8. Eventuelt 

Forslag til behandling skal fremsættes skriftligt, senest 10 dage før generalforsamlingen, altså senest mandag d. 11. marts, til bestyrelsen. Eventuelt indkomne forslag vil blive udsendt herefter. 

 

Pva Bestyrelsen

Kasserer Alexander Bruhn Skjøth

llobkas@einhorn.dk 

 

Læs mere…
19-02-2024

Indkaldelse til generalforsamling i LLO Herning

Mandag den 25. marts kl. 18.00 i Frivilligcenterets kantine, Fredensgade 14, 7400 Herning indkaldes der til generalforsamling.

Da der kl. 18.00 er spisning er tilmelding nødvendig senest mandag den 18. marts 2024 på tilmelding@lloherning.dk eller sms med navn og adresse på 29106215.

Det er også muligt at deltage uden spisning, da starter generalforsamlingen kl. 19.00.

Kom og hør om huslejestigninger, huslejeloftet, skimmelsager, store fraflytningssager

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Peter Nowark

 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Sarah Eriksen

 3. Bestyrelsen/formands beretning

 4. Regnskab. Kasserer Jette Skov fremlægger regnskabet

 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Kontingent satser: Indmeldelse 990 kr. derefter 390 kr. pr. halvår. Hertil også frimeldingsordning for medlemmer med lav indkomst.

 6. Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest den 18. marts på info@lloherning.dk

 7. Valg

  • Valg af formand:

På valg er Lars Dohn (modtager genvalg)

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er Jette Skov (modtager genvalg)
Bestyrelsen udgøres øvrigt af Hans Agerup, Sarah Eriksen og Bente Schibsbye

 • Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Michael Thomsen

 • Valg af revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår Peter Mikkelsen

 • Valg af suppleanter

På valg er Mille Skov (modtager genvalg)

 1. Eventuelt

                                                                    

Med venlig hilsen

Bestyrelsen LLO Herning

 

Læs mere…
13-02-2024

LLO ønsker tilsyn med altaner

Fire unge vil nu søge erstatning fra den enes udlejer, efter en altan styrtede sammen under dem en sommeraften i 2020. Udlejeren er nemlig gjort ansvarlig for ulykken i landsretten.

Landsretten påpeger, at ulykken kunne være undgået, hvis udlejer havde sørget for tilsyn og vedligeholdelse.

På den baggrund så LLO - Lejernes Landsorganisation Danmark gerne, at der blev indført et systematisk tilsyn med altaner, som der for eksempel er med elevatorer og brandsikring - også selvom det ville betyde dyrere husleje for lejerne.

- Vi synes, at det vil være fornuftigt med sådan et tilsyn, så man kan undgå tragedier som den her i fremtiden, siger chefjurist Anders Svendsen, til TVSyd.

Vi har tidligere skrevet om uheldet og situationen dengang.

Læs mere…
07-02-2024

Beboerne har ret til genhusning

Ingen tvivl hos LLO - Lejernes Landsorganisation Danmark - det er Boliggårdens ansvar.

LLO´s chefjurist, Anders Svendsen, har om den ulykkelige situation i Stævnen i Snekkersten, hvor 65 boliger er blevet evakueret pga. akut nedstyrtningsfare, udtalt til TV2 Kosmopol:

"På det almene område er der ikke den store tvivl. Det er udlejer, der skal stå for genhusning.

- Det er udlejer, som ikke leverer det, som lejerne har betalt for: En bolig, de kan bo i, siger chefjurist hos LLO Danmark, Anders Svendsen, til TV 2 Kosmopol.

Efter interviewet har boligselskabet Boliggården meddelt beboerne, at de foreløbigt sørger for midlertidig genhusning og mulig psykologhjælp til beboerne.

I forhold til selve genhusningen og arbejdet med at finde ledige boliger, siger Heidi Rasmussen, der er sagsbehandler hos Lejernes Landsorganisations afdeling i Nordsjælland, til Helsingør Dagblad, at man hos LLO ser et samarbejde om genhusning mellem de forskellige boligorganisatioener i området som eneste mulighed:

- Jeg mener, at Boliggården skal gøre, som de har gjort ved tidligere genhusninger og samarbejde med andre boligselskaber, hvor deres beboere kan få en forlomme til lejligheder.

 

Læs mere…
31-01-2024

ROD I VENTELISTE-REGLERNE

LLO´s chefjurist, Anders Svendsen, er blevet interviewet i TV2 Østjylland, om en fejlfortolkning af ventelistereglerne i den almene sektor. (Indslaget starter omkring 13:10)

Fejlfortolkningen har betydet, at nogle lejere ikke har kunnet flytte ved brug af den interne venteliste, hvis de ikke har lavet op til såkaldte "fleksible kriterier" (fx. beskæftigelsesgrad).

Der er nu enighed imellem både Bolig og byggeri | Social- og Boligstyrelsen i Danmark og BL - Danmarks Almene Boliger om at det er op til boligorganisationerne at beslutte om også interne flytninger skal være omfattet af særlige kriterier.

Det er derfor ikke obligatorisk, selvom nogle boligorganisationer har forstået det sådan.

Fejlfortolkningen har haft konsekvenser for mennesker, som har siddet fast i en bolig, som måske har været for stor eller for lille ift. deres boligbehov.

Indslaget kan også ses som artikel.

Læs mere…
24-01-2024

LLO: Ministers bog er fuld af fordomme om lejere. Lad det være et afsluttet kapitel, når han nu skal lovgive

Lejere passer også på deres boliger og indgår i frivillige fælleskaber. Det bør minister for byer og landdistrikter, Morten Dahlin, indse inden regeringens kommende boligudspil, skriver LLO Hovedstadens direktør, Claus Højte i et debatindlæg i Altinget.

Baggrunden er, at Morten Dahlin er en af de fem yngre venstrefolk, der har skrevet bogen 'Må jeg være fri: Fem venstrefolk gør op med systemstaten', hvor de fem har stærke holdninger til boliger og boligformer. De mener, at ejerboligformen er den bedste, og at den bør fremmes på bekostning af lejeboligsektoren - en holdning vi i LLO langt fra er enige i.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
17-01-2024

LLO: Husk det nu - tag fotos!

En af LLO’s veteraner i ”marken”, Peer Marfelt, gentager det igen og igen: Husk nu at tage fotos ved ind-og udflytning og især at sørge for, at dine billeder er forsynet med dato. Det kan blive tusindvis af kroner værd!

Peer Marfelt er tidligere formand for LLO i Kolding, bor nu på Sydsjælland og er lægdommer ved boligretten i Nykøbing F. Han er oprevet over, hvad han ind imellem ser og hører om forglemmelser og dårlig forberedelse før en boligretssag – også fra lejeradvokater! Begge forhold har han oplevet kostede lejere dyrt i sager, de ellers kunne have vundet, siger han.

Noget af det, som Peer ser, er sager, hvor der ikke er datomærkning på fotodokumentation, og han fortæller, at det kan være et problem af bevismæssige årsager. ”Det er tudetosset og kan give helt forkert afgørelser”, siger Peer Marfelt, især fordi man let kan finde en række gode vejledninger og programmer på nettet, der er lige til at bruge. Så husk det nu – tag foto med dato!

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
15-01-2024

LLO-kongres i oktober 2024

Lejernes Landsorganisation har fastsat tidspunktet for sin næste kongres. Det bliver i weekend’en 5. og 6. oktober 2024.

Stedet er endnu ikke besluttet, men det bliver enten på Fyn eller i Hovedstadsområdet. Antallet af kongresdeltagere afhænger af de enkelte afdelingers medlemstal, men der regnes med et antal på ca. 75.

Kongressen er landsorganisationens øverste myndighed og holdes hvert tredie år. Den vedtager LLO’s love og vedtægter, arbejdsprogram m.v. og vælger formand, næstformand og derudover fem medlemmer til forretningsudvalget plus fem suppleanter.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
10-01-2024

Mange ting er galt: Kabler, vinduer, låger, tapet og maling

Hvad gør man, hvis man er indflyttet i en lejelejlighed, hvor udlejer ikke sørger for en kontrakt, og desuden ikke svarer telefonen, når lejer ringer og rykker for udbedring af mangler i lejemålet?

Det har et medlem spurgt os om:

Hej LLO

Jeg er medlem hos jer, og håber I kan hjælpe mig med, hvordan jeg skal forholde mig. Jeg er flyttet ind 1. maj 2023, men har stadig ikke fået en lejekontrakt, selvom jeg har bedt om det mange gange. Da jeg flyttede ind, aftalte jeg med udlejer, at jeg skulle betale 5.500 kr. i husleje pr. måned. til udlejers konto, og så fik jeg nøglerne udleveret, men jeg troede, at jeg ville få en kontrakt.

Derudover, så er der mange ting galt med huset, fx stikker nogle kabler ud af væggen i stuen, vinduet i soveværelset kan ikke lukkes rigtigt, lågerne i køkkenet hænger skævt, lidt af tapetet i stuen er begyndt at gå løs, udluftningskanalen i badeværelset virker ikke mere, og så er malingen på dørkarmene begyndt at krakelere. Hvad skal jeg gøre, når udlejer ikke længere vil tage telefonen, når jeg ringer?

 

Mvh.

Et frustreret medlem

 

LLO’s svar:

Kære frustrerede medlem

Tak for din mail. Jeg kan godt forstå, at det må være frustrerende, når din udlejer ikke længere er til at komme i kontakt med.

I forhold til spørgsmålet om lejekontrakt så kan man som udgangspunkt sagtens indgå en lejeaftale mundtligt. Det er dog sådan, at hvis en af parterne kræver det, så skal lejeaftalen udformes skriftligt. Det er dog vigtigt, at hvis aftalen laves skriftligt også, så skal det være de samme vilkår som den aftale, der allerede er indgået (medmindre man selvfølgelig aftaler andet).

Når I ikke har lavet nogen aftale om, at du skal overtage nogen del af vedligeholdelsespligten for udlejer, så betyder det, at udlejer både står for den indvendige og den udvendige vedligeholdelse, og dét har betydning i forhold til dit næste spørgsmål.

Jeg forstår det sådan, at du kun har haft kontakt til udlejer telefonisk, og i forhold til de mangler der er i boligen, vil jeg anbefale, at du kontakter udlejer skriftligt. Lav en liste over de mangler, der aktuelt er i lejemålet, og hvis det er meget omfattende, så del eventuelt listen op efter rum i boligen. Når du skriver til udlejer, så referer gerne til tidligere mundtlige aftaler så det dermed skriftliggøres, og så gør ham opmærksom på, at det er disse mangler, der er i boligen, og bed ham så sørge for udbedring af manglerne indenfor en nærmere bestemt frist, fx 2 uger.

Kan eller vil udlejer ikke udbedre manglerne, vil sagen kunne indsendes til Huslejenævnet i kommunen. Når sagen har været i høring og der er foretaget besigtigelse, vil nævnet kunne pålægge udlejer at udbedre manglerne inden en frist som nævnet fastsætter, og så vil de også kunne tage stilling til, hvor meget lejen kan nedsættes fremadrettet, hvis udlejer ikke sørger for udbedring indenfor nævnets frist.

Hvis det bliver aktuelt, anbefaler jeg at du kontakter din lokale LLO-afdeling, som vil kunne hjælpe med rådgivning om forløbet.

 

Med venlig hilsen

Rikke Daugaard Jepsen

Kontorleder, cand.jur. LLO – Servicekontoret i Aarhus

 

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser