Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

31-05-2024

Ny, bred klimaaftale for nybyggeriet

Ny bred klimaaftale for nybyggeriet er landet.

Ifølge ministeriet er hovedpunkterne [nedenstående er uddrag fra deres nyhedsbrev]:

1) Klimakravene strammes markant

Det samlede CO2e-forbrug gennem bygningens levetid – altså byggeriernes livscyklusvurdering – vil blive mødt af en markant lavere grænseværdi.

[…]

2) Flere typer bygninger skal omfattes

Uopvarmede bygninger over 50 m2, fx parkeringshuse og lagerbygninger, og ferieboliger vil også skulle leve op til en grænseværdi for CO2e-forbruget.

Tilbygninger til bl.a. etageboliger, kontorbygninger og institutioner vil være omfattet af grænseværdien. For enfamiliehuse, rækkehuse, tiny houses og feriboliger omfattes tilbygninger over 250 m2.

3) Forskellige klimakrav til forskellige bygninger

Værdierne vil være forskellige afhængigt af bygningstypen, så de byggerier, som er lettest at bygge bæredygtigt, vil møde højere krav.

4) Selve byggeprocessen skal med i klimaregnskabet

Der fastsættes en grænseværdi på 1,5 kg CO2e/m2/år for den klimapåvirkning, der opstår fra transport til, fra og på byggepladsen samt fra energi- og brændselsforbrug og materialespild på byggepladsen.

5) Særlige samfundskritiske bygninger og uopvarmede bygninger under 50 m2 undtages

Bygninger, der varetager samfundskritiske funktioner, og som samtidig stiller særlige krav til bygningens design og materialeforbrug, undtages fra CO2e-grænseværdien. Det gælder bl.a. vandværker, fængsler, forsvarsområdets operative bygninger og hospitaler.

6) Et gennemsyn af reglerne

Bygningsreglementet skal ses igennem for at imødekomme det sammenstød, der vil opstå mellem krav til bygningers sikkerhed og sundhed og de nye klimakrav.

7) Mere genbrug og genanvendelse eksisterende bygninger

For at fremme renovering frem for nedrivning skal kravene til ombygning af eksisterende bygninger lempes. Muligheden for at afvise en tilladelse til nedrivning af en bygning skal undersøges nærmere.

Ifølge ministeriet går aftalen markant længere, end der var lagt op til i den oprindelige aftale om en national strategi for bæredygtigt byggeri fra 2021.

Læs aftalen her

 

Læs mere…
30-05-2024

Undgå gebyrer, når du betaler kontingent

På LLO´s kongres i 2021 blev det besluttet, at opkrævning af alle LLO-medlemmers kontingent skal ske via et fælles medlemssystem.

Dette system er nu på plads og alle LLO-afdelinger er med i systemet. Det betyder, at LLOs Hovedbestyrelse nu fastlægger retningslinjer for betaling af kontingent.

Da det er meget dyrt at opkræve kontingent ved fx at udsende et betalingskort pr. brev (portoen alene koster 25 kr.) men også pr. mail, så har Hovedbestyrelsen besluttet at sætte gebyrer på kontingentopkrævningerne, hvis betalingen ikke sker via Betalingsservice, et kortabonnement eller Mobile Pay.

Det har Hovedbestyrelsen, fordi de mange ressourcer og penge, der bruges på at udsende opkrævninger pr. mail eller post i stedet kunne bruges til bedre medlemsservice.

Her kan du se de nye gebyrer:

• Hvis dit kontingent opkræves ved udsendelse af et fysisk brev: 50 kr. pr. opkrævning.

• Hvis dit kontingent opkræves ved udsendelse af en mail med et indbetalingskort: 25 kr.pr. opkrævning

Hvordan undgår du gebyrer?

• Hvis du vil undgå at betale gebyr, skal du ændre din betaling af kontingent, så den sker via Betalingsservice ved et oprette en betalingsaftale, via dit betalingskort (fx Dankort) eller via Mobile Pay.

• Det gør du ved at logge ind på Membersite. Her klikker du så på ”min profil” og vælger en af nedenstående muligheder:

FØR 1. JUNI

Hvis det er første gang, du logger på Membersite, skal du bede om nyt password og så logge ind med det. Dit brugernavn er din mailadresse.

Tilmeldingen vil først træde i kraft fra næstkommende opkrævning. Har du fået tilsendt en faktura, skal du altså betale den.

Gebyrerne træder i kraft 1.7.2024. Hvis du vil spare gebyret, skal du oprette en betalingsaftale, inden du næste gang skal betale kontingent.

Læs mere…
28-05-2024

Jeg vil gerne opsige mit lejemål. OK, jeg sender udlejer en mail eller en sms?

Jeg vil gerne opsige mit lejemål. Er det nok, at jeg bare sender udlejer en mail eller en sms?

Et kort svar: Dette kommer an på, hvornår din lejekontrakt er indgået, og om der imellem dig og udlejer er aftalt digital kommunikation.

En opsigelse af lejemål er noget, som de fleste lejere oplever før eller siden. Der kan her være tale om, at lejer selv ønsker at opsige sit lejemål grundet personlige årsager, eller at udlejer ønsker at opsige sin lejer. Det er derfor vigtigt, at lejer kender de gældende regler for opsigelser.

OPSIGELSE FRA LEJERS SIDE:

Man behøver ikke som lejer at begrunde sin opsigelse til udlejer, men der er en række forhold, som det kan være en god ide at notere sig, inden man sender udlejer en opsigelse af sit lejemål. Opsigelsen af et lejemål skal altid meddeles skriftligt til udlejeren. Din udlejer skal ligeledes kvittere for modtagelsen af din opsigelse samt bekræfte, at han eller hun har forstået, at du som lejer ønsker at opsige lejemålet.

MAIL ELLER SMS?

Men kan man så som lejer blot sende udlejer en mail eller sms med sin opsigelse? Først og fremmest er det vigtigt, at man som lejer er opmærksom på, hvornår ens lejekontrakt er indgået. Der kom nemlig pr. d 01/01/2018 nye regler vedrørende digital kommunikation, og disse nye regler trådte i kraft pr. d. 01/01/2019.

Ikrafttrædelsen af dette betød, at alle lejekontrakter efter d. 01/01/20219 blev underlagt de nye regler om digital kommunikation, uagtet om dette var aftalt i lejekontrakten eller ej.

Har man som lejer en lejekontrakt, der er indgået før denne dato, skal der derfor udtrykkeligt være aftalt digital kommunikation i lejekontrakten, før en opsigelse pr sms eller mail er gældende.

ANBEFALET BREV

Er din lejekontrakt indgået før d. 01/01/2019 og er der ikke aftalt digital kommunikation i lejekontrakten, skal du sende din opsigelse med brevpost.

Du kan dog, selv om der ikke er aftalt digital kommunikation i din lejekontrakt, stadig opsige dit lejemålet pr. SMS eller e-mail, såfremt din udlejer besvarer dig på din SMS eller e-mail, eller på anden måde bekræfter modtagelsen af din opsigelse igennem dette medie. LLO anbefaler derfor altid, at lejer opsiger sit lejemål skriftligt pr. anbefalet brev til udlejer, da der derved ikke kan opstå tvivl om opsigelsens gyldighed.

OPSIGELSE FRA UDLEJERS SIDE:

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ovenstående kun gælder for opsigelser fra lejers side. Udlejer skal stadig opsige lejemålet ved fremsendelse af en fysisk skrivelse i form af et brev til lejer. Modtager man som lejer en opsigelse pr. sms eller mail fra udlejer, kan man med god grund gå ud fra, at denne er ugyldig.

LEJERS OPSIGELSESPERIODE:

Hvis du som lejer ønsker at opsige dit lejemål, er det vigtigt grundigt at gennemlæse din lejekontrakts §11, da der i denne kan være indskrevet undvigelser eller undtagelser til de i lejelovens almindelige regler.

Du skal som lejer efter lovens almindelige regler varsle din udlejer om din ønskede opsigelse senest 3 måneder forinden. Denne almene varslingsfrist gælder for lejemål, som enten er et hus eller en lejlighed. Lejer du derimod et værelse uden eget køkken, skal du være opmærksom på, at dit opsigelsesvarsel som udgangspunkt kun er på 1 måned.

Dette betyder i praksis, at såfremt du ønsker at fraflytte et lejemål, der ikke er et værelse, senest d. 1. august, skal du varsle udlejer dette senest d. 1. maj. En varsling af opsigelse sker altid fra den første dag i måneden. Dette betyder, at hvis man som lejer opsiger sit lejemål d. 23. april, gælder de 3 måneders opsigelse fra d. 1. maj.

Opsigelsesperioden vil derfor lyde fra maj til og med slut juli måned.

Vær opmærksom på at varslingsfristerne kan fraviges, hvis andet er aftalt i din lejekontrakts §11.

 

Læs mere…
21-05-2024

Udlejere støtter LLO’s synspunkt

LLO har kæmpet for at småsagsgrænsen (grænsen for hvornår man skal have en advokat med i retten) skal fastholdes på 50.000 kr. I sidste uge stod det klart at Folketingets partier støttede dette synspunkt.

Nu kommer der også officiel støtte fra udlejersiden. DI Ejendom har nemlig skrevet til Folketingets retsudvalg for at støtte op.

Branchechef Helle Juhler-Verdoner anfører om lovforslaget (inden ændringsforslaget) at der er et: ”principielt spørgsmål om retssikkerhed for den enkelte lejere, og at tvisten angår noget så væsentligt som pågældende lejers bolig (det kan være sager om udsættelser, ophævelse og lignende, hvor resultatet er meget indgribende for den, der mister sit hjem), så er forventningen også, at vore medlemmer som professionelle udlejere såvel som boligretterne i højere grad vil se ind i en mere tidskrævende proces, hvis lejer er selvmøder, og retten skal forsøge at vejlede lejer. Det vil afstedkomme mere arbejde for boligretterne, og i praksis ikke spare domstolene penge, snarere tværtimod. Vi anbefaler derfor, at Retsudvalget følger LLOs anbefaling og fastholder småsags-beløbsgrænsen på kr. 50.000.”

I LLO er vi glade for at både lejere og udlejere er enige om dette spørgsmål, og vi skal kvittere for den ordentlighed som DI Ejendom udviser ved sin støtte til LLO’s anbefaling.

Læs mere…
17-05-2024

PRM: LLO: Folketinget lyttede!

I sidste øjeblik har Justitsministeriet lavet et ændringsforslag, der betyder, at tusindvis af lejere undgår at skulle møde alene i en retssag, hvis de f.eks. opsiges fra deres hjem.

Årsagen er, at Justitsministeren og forligskredsen nu har besluttet at fastholde den såkaldte småsagsgrænse på 50.000 kr. for boligretssager, og altså ikke hæve den til 100.000 kr. 

Småsager er sager, hvor de stridende parter ikke har ret til advokathjælp, og hvor dommeren i stedet hjælper med at udrede sagerne, hvorefter sagens parter skal repræsentere og føre sagen selv. 

I LLO reagerede vi på dette, da en forhøjelse af beløbsgrænsen til 100.000 kr. ville betyde, at 83 % af landets lejere (private og almene) dermed ville miste retten til advokathjælp eller fri proces i sager, der kunne få endog meget alvorlige konsekvenser for deres fremtidige boligforhold. 

Dét fortalte vi Folketingets Retsudvalg og ministeren – og vores bekymring blev heldigvis taget lige præcis så alvorligt, som vi håbede på; 

Flere retsordførere tog vores bekymring videre og forslaget er nu blevet justeret, så forligskredsen fastholder småsagsgrænsen på 50.000 kr. i boligsager.  

Landsformand Helene Toxværd udtaler:

” LLO har fulgt denne sag tæt og arbejdet hårdt for at ændre forslaget og vi har ærlig talt været meget bekymrede på lejernes vegne. Netop derfor skal der lyde en stor og inderlig tak til justitsministeren og til Folketingets partier for at lytte til os i denne sag. 

Det er en utroligt vigtig justering, fordi vi ved, at mange lejere ikke selv har midler til advokathjælp, mens mange udlejere typisk har økonomien til at bruge advokater, også i (økonomisk) mindre sager, f.eks. sager der vedrører spørgsmål til under 100.000 kr. 

Ændringen er et retssamfund værdigt og det glæder os, at Folketinget på denne måde er med til at sikre, at forholdet mellem lejere og udlejere ikke gøres mere skævt end det er i dag, når udlejer og lejer mødes i retten. 

  • Så tak til ministeren og forligskredsen for at lytte!”

Læs mere…
02-05-2024

Gratis webinar: Passer mit varmeregnskab?

På dette webinar hjælper LLO dig til at sikre, at udlejers varmeregnskab er korrekt og at du ikke bliver snydt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmeld dig her, hvis du vil have et overblik over dine forbrugsregnskaber og måske spare penge?

Indhold:

Kurset vil forsøge at give svar på fem spørgsmål:

-Skal udlejer aflevere varmeregnskab?

-Hvilke krav er der til varmeregnskabet - kan min efterregning bortfalde, hvis udlejer laver en fejl?

-Kan jeg klage, hvis jeg er uenig med udlejer, og hvordan foregår det?

-Hvad kan jeg gøre for at få en lavere varmeregning for fremtiden?

-Kan udlejer hæve min a conto betaling?

Målgruppe:

Målgruppen er lejere i privat og alment udlejningsbyggeri.

Underviser:

Anders Svendsen, chefjurist LLO i Danmark.

 

Læs mere…
30-04-2024

Nyt ministersvar fra Social- og Boligministeren

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) gennemgår reglerne for den særlige forretningsmodel som LifeX angiveligt benytter, hvor familieboliger udlejes som enkeltværelser, typisk med en høj leje til følge.

Dette sker på baggrund af et spørgsmål fra Folketingets boligudvalg efter ønske fra Sigurd Agersnap (SF).

Ministeren går ikke ind i den konkrete sag, men giver en generel gennemgang af retsstillingen.

Her er hovedpunkterne i svaret:

1️⃣ Det skal indledningsvist afgøres om forholdet er omfattet af reglerne om hoteldrift eller lejelovgivningen. Dette afhænger af en konkret vurdering af bl.a. faciliteter, services, og betaling af moms.

2️⃣ Ministeren vurderer at "[...]det generelt ikke vil udgøre hoteldrift, at der til lejeforholdet er knyttet fx vask af linned, rengøring og evt. deling af forbrugsvarer."

3️⃣ At udleje værelserne i en beboelseslejlighed som enkeltværelser, kræver kommunalbestyrelsens tilladelse. En lejer har dog ret til at fremleje op til halvdelen af deres boligs værelser ud.

4️⃣ Lejefastsættelsen vil være som klubværelser -og dermed følge ejendommen. Det betyder at der som udgangspunkt skal betales omkostningsbestemt leje i udlejningsejendomme med 7 eller flere beboelseslejligheder.

5️⃣ Hvis udlejer betinger opnåelsen af retten til at leje et værelse af, at
man samtidig indgår aftale om levering af diverse ekstra ydelser, vil det efter
omstændighederne i sig selv kunne være ulovligt (efter den såkaldte dusørregel).

På baggrund af disse pointer afslutter ministeren sit svar således:

"[...] reglerne på området sætter klare rammer, som sikrer lejerne, både i forhold til lejens størrelse, og hvilke særvilkår, som kan betinges indgået i forbindelse med lejeaftalens indgåelse. Hvis udlejere ikke overholder reglerne, er der også adgang til at få prøvet fx lejens størrelse hos huslejenævnene."

 

Læs mere…
30-04-2024

Landssekretariatets telefon er lukket i uge 19

Landssekretariatet holder deres telefon lukket i ugen fra den 6. maj til 10. maj. Begge dage inklusiv.

Man  kan fortsat maile sekretariatet på: llo@llo.dk

Læs mere…
18-04-2024

Lægdommernes vederlag udhulet i 23 år

Justitsministeriet/Ministry of Justice oplyser, at de først for nyligt blev bekendt med rekrutteringsproblemerne ift. boligdommere.

Det er en lidt besynderlig udtalelse, når nu en arbejdsgruppe under justitsministeriet allerede i 2016 bemærkede:

"Det er efter arbejdsgruppens opfattelse naturligt, at der i forbindelse med overvejelser om udpegningen af lægdommere i boligretten bør foretages overvejelser om deres vederlæggelse, herunder om der bør indføres særlige regler angående vederlæggelse af lægdommere i boligretten".
(Arbejdsgrupperapport om udvælgelse af lægdommere (2016) s. 129)

Samme år kom der en fælles henvendelse til justitsministeren fra hhv. EjendomDanmark og Lejernes Landsorganisation Danmark.

Hvis man ikke har været bekendt med udfordringen, så skyldes det ikke, at der ikke har været advarsler.
Advarslerne har nemlig været der.

Man har nok bare håbet, at lægdommerne bliver ved med at møde op selvom vederlaget er blevet udhulet i 23 år.

LLO gør i AdvokatWatch opmærksom på problemet (kræver abonnement).

Læs mere…
18-04-2024

Gratis webinar: Nyheder i Lejeretten

Den 3. maj afvikler LLO - Lejernes Landsorganisation Danmark næste gang webinaret "Nyheder i Lejeretten", hvor chefjurist i LLO Danmark Anders Svendsen og juridisk chef i LLO Hovedstaden Katrine Sparrewath Nielsen gennemgår ny praksis på det lejeretlige område og analyserer dens betydning for vores rådgivning, afgørelser mv.

"Nyheder i Lejeretten" fortsætter hver måned gennem foråret og frem til sommerferien.

Du tilmelder dig her.

Læs mere…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser