Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

17-06-2024

Må udlejer det?

Hej,

Jeg er fraflyttet min lejlighed, og udlejer har sendt mig en flytteopgørelse, hvor der bl.a. står, at jeg skal betale 17.400 kr. til maling og 10.200 kr. til afslibning og lakering af gulve. Jeg boede i lejemålet i 10 måneder. Den nye lejer er flyttet ind, og der er ikke blevet istandsat noget som helst. Må udlejer så godt kræve penge til istandsættelse? Det synes jeg lyder underligt.

Mvh. Lejer


LLO´s svar:

Hej lejer,

Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, som jeg godt kan forstå, lyder underligt. For det kan forekomme mystisk, at udlejer på den ene side opkræver for istandsættelse, men hvor han samtidigt ikke istandsætter lejemålet. Det korte svar på dit spørgsmål er ja – udlejer vil i mange tilfælde godt kunne kræve et beløb til istandsættelse, selvom istandsættelsesarbejdet ikke udføres.

Det betyder, at hvis udlejer har et gyldigt krav mod dig, og han dermed kan kræve istandsættelse for din regning, så må udlejer selv vælge, om han ønsker at istandsætte lejemålet – eller om han ønsker at beholde pengene og dermed også have et lejemål, der er mindre værd grundet manglende istandsættelse.

Husk dog altid at udlejer skal have et gyldigt istandsættelseskrav mod dig for at kunne kræve et beløb, og det betyder i dit tilfælde, at du skal have overtaget den indvendige vedligeholdelsespligt, og at udlejers krav skal være fremsat indenfor lejelovens regler og frister.

Yderligere skal udlejer også kunne dokumentere sit påståede tab ved værdiforringelsen af lejemålet, som oftest vil ske ved, at udlejer indhenter et tilbud på, hvad det ville have kostet at istandsætte lejemålet. Udføres arbejdet vil der selvfølgelig være en faktura fra en håndværker i langt de fleste tilfælde.

Når du har modtaget det hele fra udlejer, vil du fortsat kunne gøre indsigelse mod udlejers krav, og kan der ikke opnås enighed, vil sagen kunne indbringes for Huslejenævnet.

Hvis du ønsker hjælp til at undersøge, om der kan gøres indsigelse mod kravet, må du meget gerne sende mig en kopi af lejekontrakten og de øvrige dokumenter i sagen.

 

Med venlig hilsen

Bjarke Post Andersen

Medlemsrådgiver LLO – Servicekontoret i Aarhus

Læs mere…
13-06-2024

Fra bar mole til bykvarter

Der er mindre end fire år mellem disse to billeder. På så kort tid har København fået en hel ny bydel med boliger, kontorer og hotel.

 

Bydelen hedder Nordø og er en del af Københavns Nordhavn, hvor der tidligere var frihavn under navnet Redmolen.

Almennyttige boliger

Nu er det tidligere havne-og industriområde blevet til et helt nyt bykvarter med 115 boliger – de fleste ejerlejligheder men også almennyttige boliger. De ligger nederst i billedet mod den lille kanal mellem Nordø og det egentlige Nordhavn og det såkaldte Aarhusgade- kvarter. Kanalen er etableret efter at pensionsselskabet PFA erhvervede området. PFA havde selv planer om at bygge nyt hovedkvarter der, hvor den store, runde og markante kontorbygning kaldet Spidsen nu ligger, men opgav planerne og blev boende i det nuværende hovedkontor.

Spidsen rummer kontorer for energiinfrastrukturvirksomheden Copenhagen Infrastructure Partners, CIP, og advokatfirmaet Bech-Bruun. ”Udsigten er jo kunst i sig selv”, siger topchefen i Bech-Bruun.

...og dyre ejerboliger

To andre af de fem byggerier rummer ejerboliger i den helt dyre prisklasse.

2.500 elefanter

Nordø’s grundareal er 23.000 m2, der svarer til ca. tre fodboldbaner. Det bebyggede areal er på 55.000 m2. Det hviler på 3.700 betonpæle. Ifølge byggeteamet på Nordø svarer de til vægten af 2.500 elefanter.

I løbet af foråret bliver udeområderne færdiganlagt med en 140 meter lang træpromenade og til sommer bliver den ikoniske Toldvagtsbygning genetableret.

Læs mere…
12-06-2024

LLO's Landsformand fylder 60

LLO´s landsformand, Helene Toxværd, fylder 60 år. Det markeres med et åbent-hus-arrangement og reception i København senere på sommeren.

Helene Toxværd har været den ubestridte topfigur for landets største lejerorganisation siden 2009. Lige siden er hun blev genvalgt på kongresser fire gange – uden modkandidat og med akklamation. Til oktober stiller hun op til en ny tre-årig periode som formand, godt forberedt til fortsat at varetage lejernes interesser i forhold til udlejere, politikere og andre stærke spillere på lejermarkedet.

Samtidig med posten som landsformand har hun siden 2002 været formand for den store LLO-afdeling i Hovedstaden – en post hun er blevet genvalgt til hvert andet år siden 2002 - også her uden modkandidat.

I Helene Toxværds formandstid har organisationen været igennem adskillige og omfattende organisatoriske ændringer. Senest med decentrale servicekontorer med fokus på øget professionalisering, centralt medlemsregister og central kontingentopkrævning.

Helene Toxværd har i årenes løb bestridt en række poster i både nævn og bestyrelser, både nationalt og også internationalt. F.eks. sidder hun i bestyrelsen for den internationale lejerorganisation (IUT), hvor hun sammen med primært europæiske kollegaer gør sin indflydelse gældende på de dagsordener, der på mange måder er fælles for lejerne over hele verden.

Receptionen for Helene Toxværd holdes fredag d. 30. august i LLO´s hovedstadsafdeling, Vester Voldgade 9, (1.sal) kl. 13.30-16.30.

 

Læs mere…
11-06-2024

Har du brug for hjælp til LLO´s medlemssystem?

Ikke alle medlemmer har oplyst deres e-mailadresse i forbindelse med deres indmeldelse i LLO. Hvis e-mailadressen mangler, så kan man som medlem ikke komme ind i medlemssystemet og f.eks. ændre adresse, tilmelde sig kurser og konferencer eller – som beskrevet i denne artikel - tilmelde sig automatisk betaling.

Kontakt LLO!

Hvis du ikke har oplyst en mailadresse og derfor ikke kan logge ind i vores medlemssystem (Membersite), skal du kontakte din lokale LLO-afdeling og oplyse dem dit medlemsnummer og dine kontaktoplysninger, dvs. navn, adresse, postnummer, telefon og e-mail.

Herefter vil afdelingen opdatere dine medlemsoplysninger, så du fremover selv kan få adgang til systemet og selv kan ændre i oplysningerne om dig under ”Min Profil” i medlemssystemet.

Læs i øvrigt gennemgangen om, hvordan du kan tilmelde dig automatisk betaling, så du undgår at betale opkrævningsgebyr.

Læs mere…
04-06-2024

EP-valget: LLO har stillet de opstillede partier 5 spørgsmål om boligpolitik

Valg til EU-parlamentet søndag den 9. juni.

LLO har stillet de opstillede partier 5 spørgsmål om boligpolitik.

Til alle spørgsmål beder vi om enten ja eller nej, eller hverken ja/nej og så er der mulighed for en uddybende kommentar. 

Vi bringer svarene efterhånden som de modtages.

Sp 1:

Mener I at retten til en bolig er en grundlæggende menneskerettighed, som beskrevet i artikel 25 i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder?

SF, Kira Marie Peter-Hansen: JA

Enhedslisten: JA

Alternativet, Mikael Hertig: JA

Sp 2:

Er I for at regulere adgangen til virksomheders finansiering på udlejningsmarkedet for at modvirke finansialisering (overgangen fra at boligen anses som et hjem til at den bliver et investeringsobjekt, fx ved kapitalfondes opkøb af udlejningsejendomme), forhindre monopoler og stoppe salget af offentlige og betalelige boliger?

SF, Kira Marie Peter-Hansen: JA

Enhedslisten: JA

Evt. Uddybning: Det er et kardinalpunkt for Enhedslisten, at folk skal have ret til en god og billig bolig. En af måderne at sikre det på, er ved at begrænse boligspekulanter såsom Blackstone.

Mikael Hertig, Alternativet: JA

Evt. Uddybning: Dansk lovgivning er blevet alt for slap.

Sp 3:

Skal korttidsudlejning af boliger reguleres for at forhindre fjernelse af boliger fra det almindelige boligmarked, beskytte lejernes rettigheder og afbøde problemer som flytning af eksisterende beboere, turistificering og gentrificering?

SF, Kira Marie Peter-Hansen: JA

Enhedslisten: JA

Alternativet, Mikael Hertig: JA

Evt. Uddybning: Barcelona, Mallorca etc viser, at turisme kan presse almindelige priser op

Sp 4:

EU har tidligere indikeret, at almene boliger (primært i Holland og Sverige) kan risikere at overtræde EU’s regler om statsstøtte. Mener I at EU skal revidere sine statsstøtteregler for almene boliger, for at sikre, at de almene boliger i Danmark skal fastholdes i den organisering og form, og med det indhold vi kender i dag?

SF, Kira Marie Peter-Hansen: JA

Enhedslisten: JA

Evt. Uddybning: I Enhedslisten vil vi have flere, ikke færre, almene boliger. Det er for os en hjørnesten i arbejdet for bedre og billigere boliger

Alternativet, Mikael Hertig: Hverken ja eller nej

Evt. Uddybning: Meget muligt, men min indsigt er begrænset

Sp 5:

Er I for at fremme omkostningsneutralitet i boligenergiforbrug, sikre at renoveringsomkostningerne fordeles retfærdigt imellem lejer og udlejer, og at huslejestigninger opvejes af energibesparelser som minimumskrav i al energilovgivning?

SF, Kira Marie Peter-Hansen: JA

Enhedslisten: JA

Alternativet, Mikael Hertig: Hverken ja eller nej

Evt. Uddybning: Jeg ved ikke, hvad der forstås ved "retfærdig". De, der er imod, rækker lige fingrene i vejret.

Læs mere…
31-05-2024

Ny, bred klimaaftale for nybyggeriet

Ny bred klimaaftale for nybyggeriet er landet.

Ifølge ministeriet er hovedpunkterne [nedenstående er uddrag fra deres nyhedsbrev]:

1) Klimakravene strammes markant

Det samlede CO2e-forbrug gennem bygningens levetid – altså byggeriernes livscyklusvurdering – vil blive mødt af en markant lavere grænseværdi.

[…]

2) Flere typer bygninger skal omfattes

Uopvarmede bygninger over 50 m2, fx parkeringshuse og lagerbygninger, og ferieboliger vil også skulle leve op til en grænseværdi for CO2e-forbruget.

Tilbygninger til bl.a. etageboliger, kontorbygninger og institutioner vil være omfattet af grænseværdien. For enfamiliehuse, rækkehuse, tiny houses og feriboliger omfattes tilbygninger over 250 m2.

3) Forskellige klimakrav til forskellige bygninger

Værdierne vil være forskellige afhængigt af bygningstypen, så de byggerier, som er lettest at bygge bæredygtigt, vil møde højere krav.

4) Selve byggeprocessen skal med i klimaregnskabet

Der fastsættes en grænseværdi på 1,5 kg CO2e/m2/år for den klimapåvirkning, der opstår fra transport til, fra og på byggepladsen samt fra energi- og brændselsforbrug og materialespild på byggepladsen.

5) Særlige samfundskritiske bygninger og uopvarmede bygninger under 50 m2 undtages

Bygninger, der varetager samfundskritiske funktioner, og som samtidig stiller særlige krav til bygningens design og materialeforbrug, undtages fra CO2e-grænseværdien. Det gælder bl.a. vandværker, fængsler, forsvarsområdets operative bygninger og hospitaler.

6) Et gennemsyn af reglerne

Bygningsreglementet skal ses igennem for at imødekomme det sammenstød, der vil opstå mellem krav til bygningers sikkerhed og sundhed og de nye klimakrav.

7) Mere genbrug og genanvendelse eksisterende bygninger

For at fremme renovering frem for nedrivning skal kravene til ombygning af eksisterende bygninger lempes. Muligheden for at afvise en tilladelse til nedrivning af en bygning skal undersøges nærmere.

Ifølge ministeriet går aftalen markant længere, end der var lagt op til i den oprindelige aftale om en national strategi for bæredygtigt byggeri fra 2021.

Læs aftalen her

 

Læs mere…
30-05-2024

Undgå gebyrer, når du betaler kontingent

På LLO´s kongres i 2021 blev det besluttet, at opkrævning af alle LLO-medlemmers kontingent skal ske via et fælles medlemssystem.

Dette system er nu på plads og alle LLO-afdelinger er med i systemet. Det betyder, at LLOs Hovedbestyrelse nu fastlægger retningslinjer for betaling af kontingent.

Da det er meget dyrt at opkræve kontingent ved fx at udsende et betalingskort pr. brev (portoen alene koster 25 kr.) men også pr. mail, så har Hovedbestyrelsen besluttet at sætte gebyrer på kontingentopkrævningerne, hvis betalingen ikke sker via Betalingsservice, et kortabonnement eller Mobile Pay.

Det har Hovedbestyrelsen, fordi de mange ressourcer og penge, der bruges på at udsende opkrævninger pr. mail eller post i stedet kunne bruges til bedre medlemsservice.

Her kan du se de nye gebyrer:

• Hvis dit kontingent opkræves ved udsendelse af et fysisk brev: 50 kr. pr. opkrævning.

• Hvis dit kontingent opkræves ved udsendelse af en mail med et indbetalingskort: 25 kr.pr. opkrævning

Hvordan undgår du gebyrer?

• Hvis du vil undgå at betale gebyr, skal du ændre din betaling af kontingent, så den sker via Betalingsservice ved et oprette en betalingsaftale, via dit betalingskort (fx Dankort) eller via Mobile Pay.

• Det gør du ved at logge ind på Membersite. Her klikker du så på ”min profil” og vælger en af nedenstående muligheder:

FØR 1. JUNI

Hvis det er første gang, du logger på Membersite, skal du bede om nyt password og så logge ind med det. Dit brugernavn er din mailadresse.

Tilmeldingen vil først træde i kraft fra næstkommende opkrævning. Har du fået tilsendt en faktura, skal du altså betale den.

Gebyrerne træder i kraft 1.7.2024. Hvis du vil spare gebyret, skal du oprette en betalingsaftale, inden du næste gang skal betale kontingent.

Læs mere…
28-05-2024

Jeg vil gerne opsige mit lejemål. OK, jeg sender udlejer en mail eller en sms?

Jeg vil gerne opsige mit lejemål. Er det nok, at jeg bare sender udlejer en mail eller en sms?

Et kort svar: Dette kommer an på, hvornår din lejekontrakt er indgået, og om der imellem dig og udlejer er aftalt digital kommunikation.

En opsigelse af lejemål er noget, som de fleste lejere oplever før eller siden. Der kan her være tale om, at lejer selv ønsker at opsige sit lejemål grundet personlige årsager, eller at udlejer ønsker at opsige sin lejer. Det er derfor vigtigt, at lejer kender de gældende regler for opsigelser.

OPSIGELSE FRA LEJERS SIDE:

Man behøver ikke som lejer at begrunde sin opsigelse til udlejer, men der er en række forhold, som det kan være en god ide at notere sig, inden man sender udlejer en opsigelse af sit lejemål. Opsigelsen af et lejemål skal altid meddeles skriftligt til udlejeren. Din udlejer skal ligeledes kvittere for modtagelsen af din opsigelse samt bekræfte, at han eller hun har forstået, at du som lejer ønsker at opsige lejemålet.

MAIL ELLER SMS?

Men kan man så som lejer blot sende udlejer en mail eller sms med sin opsigelse? Først og fremmest er det vigtigt, at man som lejer er opmærksom på, hvornår ens lejekontrakt er indgået. Der kom nemlig pr. d 01/01/2018 nye regler vedrørende digital kommunikation, og disse nye regler trådte i kraft pr. d. 01/01/2019.

Ikrafttrædelsen af dette betød, at alle lejekontrakter efter d. 01/01/20219 blev underlagt de nye regler om digital kommunikation, uagtet om dette var aftalt i lejekontrakten eller ej.

Har man som lejer en lejekontrakt, der er indgået før denne dato, skal der derfor udtrykkeligt være aftalt digital kommunikation i lejekontrakten, før en opsigelse pr sms eller mail er gældende.

ANBEFALET BREV

Er din lejekontrakt indgået før d. 01/01/2019 og er der ikke aftalt digital kommunikation i lejekontrakten, skal du sende din opsigelse med brevpost.

Du kan dog, selv om der ikke er aftalt digital kommunikation i din lejekontrakt, stadig opsige dit lejemålet pr. SMS eller e-mail, såfremt din udlejer besvarer dig på din SMS eller e-mail, eller på anden måde bekræfter modtagelsen af din opsigelse igennem dette medie. LLO anbefaler derfor altid, at lejer opsiger sit lejemål skriftligt pr. anbefalet brev til udlejer, da der derved ikke kan opstå tvivl om opsigelsens gyldighed.

OPSIGELSE FRA UDLEJERS SIDE:

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ovenstående kun gælder for opsigelser fra lejers side. Udlejer skal stadig opsige lejemålet ved fremsendelse af en fysisk skrivelse i form af et brev til lejer. Modtager man som lejer en opsigelse pr. sms eller mail fra udlejer, kan man med god grund gå ud fra, at denne er ugyldig.

LEJERS OPSIGELSESPERIODE:

Hvis du som lejer ønsker at opsige dit lejemål, er det vigtigt grundigt at gennemlæse din lejekontrakts §11, da der i denne kan være indskrevet undvigelser eller undtagelser til de i lejelovens almindelige regler.

Du skal som lejer efter lovens almindelige regler varsle din udlejer om din ønskede opsigelse senest 3 måneder forinden. Denne almene varslingsfrist gælder for lejemål, som enten er et hus eller en lejlighed. Lejer du derimod et værelse uden eget køkken, skal du være opmærksom på, at dit opsigelsesvarsel som udgangspunkt kun er på 1 måned.

Dette betyder i praksis, at såfremt du ønsker at fraflytte et lejemål, der ikke er et værelse, senest d. 1. august, skal du varsle udlejer dette senest d. 1. maj. En varsling af opsigelse sker altid fra den første dag i måneden. Dette betyder, at hvis man som lejer opsiger sit lejemål d. 23. april, gælder de 3 måneders opsigelse fra d. 1. maj.

Opsigelsesperioden vil derfor lyde fra maj til og med slut juli måned.

Vær opmærksom på at varslingsfristerne kan fraviges, hvis andet er aftalt i din lejekontrakts §11.

 

Læs mere…
21-05-2024

Udlejere støtter LLO’s synspunkt

LLO har kæmpet for at småsagsgrænsen (grænsen for hvornår man skal have en advokat med i retten) skal fastholdes på 50.000 kr. I sidste uge stod det klart at Folketingets partier støttede dette synspunkt.

Nu kommer der også officiel støtte fra udlejersiden. DI Ejendom har nemlig skrevet til Folketingets retsudvalg for at støtte op.

Branchechef Helle Juhler-Verdoner anfører om lovforslaget (inden ændringsforslaget) at der er et: ”principielt spørgsmål om retssikkerhed for den enkelte lejere, og at tvisten angår noget så væsentligt som pågældende lejers bolig (det kan være sager om udsættelser, ophævelse og lignende, hvor resultatet er meget indgribende for den, der mister sit hjem), så er forventningen også, at vore medlemmer som professionelle udlejere såvel som boligretterne i højere grad vil se ind i en mere tidskrævende proces, hvis lejer er selvmøder, og retten skal forsøge at vejlede lejer. Det vil afstedkomme mere arbejde for boligretterne, og i praksis ikke spare domstolene penge, snarere tværtimod. Vi anbefaler derfor, at Retsudvalget følger LLOs anbefaling og fastholder småsags-beløbsgrænsen på kr. 50.000.”

I LLO er vi glade for at både lejere og udlejere er enige om dette spørgsmål, og vi skal kvittere for den ordentlighed som DI Ejendom udviser ved sin støtte til LLO’s anbefaling.

Læs mere…
17-05-2024

PRM: LLO: Folketinget lyttede!

I sidste øjeblik har Justitsministeriet lavet et ændringsforslag, der betyder, at tusindvis af lejere undgår at skulle møde alene i en retssag, hvis de f.eks. opsiges fra deres hjem.

Årsagen er, at Justitsministeren og forligskredsen nu har besluttet at fastholde den såkaldte småsagsgrænse på 50.000 kr. for boligretssager, og altså ikke hæve den til 100.000 kr. 

Småsager er sager, hvor de stridende parter ikke har ret til advokathjælp, og hvor dommeren i stedet hjælper med at udrede sagerne, hvorefter sagens parter skal repræsentere og føre sagen selv. 

I LLO reagerede vi på dette, da en forhøjelse af beløbsgrænsen til 100.000 kr. ville betyde, at 83 % af landets lejere (private og almene) dermed ville miste retten til advokathjælp eller fri proces i sager, der kunne få endog meget alvorlige konsekvenser for deres fremtidige boligforhold. 

Dét fortalte vi Folketingets Retsudvalg og ministeren – og vores bekymring blev heldigvis taget lige præcis så alvorligt, som vi håbede på; 

Flere retsordførere tog vores bekymring videre og forslaget er nu blevet justeret, så forligskredsen fastholder småsagsgrænsen på 50.000 kr. i boligsager.  

Landsformand Helene Toxværd udtaler:

” LLO har fulgt denne sag tæt og arbejdet hårdt for at ændre forslaget og vi har ærlig talt været meget bekymrede på lejernes vegne. Netop derfor skal der lyde en stor og inderlig tak til justitsministeren og til Folketingets partier for at lytte til os i denne sag. 

Det er en utroligt vigtig justering, fordi vi ved, at mange lejere ikke selv har midler til advokathjælp, mens mange udlejere typisk har økonomien til at bruge advokater, også i (økonomisk) mindre sager, f.eks. sager der vedrører spørgsmål til under 100.000 kr. 

Ændringen er et retssamfund værdigt og det glæder os, at Folketinget på denne måde er med til at sikre, at forholdet mellem lejere og udlejere ikke gøres mere skævt end det er i dag, når udlejer og lejer mødes i retten. 

  • Så tak til ministeren og forligskredsen for at lytte!”

Læs mere…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser