Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

17-09-2001

Vedr.: Lovforslag om ændring af lov om kommunal anvisningsret og lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven) – Kommunal anvisningsret og skattefritagelse for afkast af pensionskassebyggeri

By- og Boligministeriet

Slotsholmsgade 1, 3.

1216  København K

 

Høringssvar.

Vedr.: Lovforslag om ændring af lov om kommunal anvisningsret og lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven) – Kommunal anvisningsret og skattefritagelse for afkast af pensionskassebyggeri

Hermed fremsender organisationen sit høringssvar til ovennævnte udkast til lovforslag.

Forslaget indfører fritagelse for afkastbeskatning af pensionskassebyggeri af boliger, samt kommunal anvisning til boliger, som opføres af pensionsinstitutter.

Ifølge By- og boligministeren er formålet med ordningen at skabe incitamenter til øget byggeri af boliger, hvor huslejen er af en størrelse som husstande med almindelige indkomster kan betale.

Endvidere er formålet at udvide området for kommunernes boligsociale anvisningsret.

Lejernes LO kan ikke støtte forslaget af følgende grunde:

For det første bliver pensionskassebyggeriet for dyrt. Lejen pr. kvm vil selv efter fritagelse for pensionsafkastbeskatning ligge på omkring 1.000 kr. pr. kvm. Lavindkomsterne og en stor del af de mellemindkomster, der er enlige boligsøgende husstande, vil dermed være afskåret fra dette byggeri. En lejlighed på 70 kvm vil således koste 5.800 kr. om måneden eksklusiv varme. Til denne udgift vil enlige husstande, der ikke er pensionister, højst kunne modtage 15% i boligsikring, såfremt deres indkomst berettiger hertil. Dette betyder, at disse boliger reelt ikke er et tilbud til denne gruppe.

Kun såfremt pensionskasserne beslutter at bygge små boliger på omkring 50 kvm. vil boligudbuddet være for den nederste gruppe af mellemindkomster og lavindkomsterne. Mange kommuner vil imidlertid finde det uacceptabelt, at nybyggeriet skal være boliger af denne størrelse.

Det har været nævnt, at dette boligbyggeri vil lette presset på mindre billige boliger. Denne effekt må dog antages at være yderst begrænset, dels på grund af den store boligmangel og dels fordi nyopførte pensionskasseboliger alt andet lige vil have leje som familiebolig, der slet ikke står i forhold til den støttede leje i almene boliger eller den subsidierede boligomkostning i andelsboliger og ejerboliger.

For det andet er det urimeligt, at disse boliger for ¾’s vedkommende vil blive tilbudt en lukket kreds. Kun ¼ af boligerne er omfattede af en mulighed for kommunal anvisning, resten udbydes ikke frit på ventelister, men i stedet via pensionskassens interne ventelister for medlemmerne.

For det tredje mener Lejernes LO, at beboerdemokrati først skal styrkes i privat udlejningsbyggeri. Lejerne er sat uden for indflydelse, når det gælder væsentlige beslutninger for boligen og boligområdet. Det gælder vedligeholdelsen af ejendommen og det gælder beslutninger om forbedringer. Selvom forbedringsaktiviteten begrænses i de første 10 år for at undgå en luksuspræg af boligerne, vil disse boliger senere kunne bruges til samme spekulation i luksusmoderniseringer, som vi i dag oplever i gode ældre private udlejningsboliger fra 1950-erne.

Lejernes LO mener, at dette initiativ for at fremskaffe flere boliger rammer forkert. Der er i udspillet i for høj grad taget hensyn til høj- og mellemindkomstgruppernes boligbehov. Initiativet vil formentlig lette presset på prisdannelsen for ejerlejligheder, men det vil ikke mindske behovet for flere boliger til lavindkomstfamilier og enlige husstande.

 

Med venlig hilsen

Klaus Hansen

Landsformand

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser