Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

06-05-2013

Høring over udkast til to bekendtgørelser om varmefordelingsmålere

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Tlf.: 33 73 20 00

www.sik.dk

E-mail: sik@sik.dk, MLH@sik.dk

 

Emne: Høring over udkast til to bekendtgørelser om varmefordelingsmålere

Hermed fremsendes Lejernes LO’s høringssvar til udkast til bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter samt udkast til bekendtgørelse om krav til målerinstallatører, som monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere.

LLO mener, at det ikke er hensigtsmæssigt at man på varmeområdet afskaffer kontrolmanualen knyttet til kontrolsystemet. Afskaffer man kontrolmanualen betyder det, at lejerne ikke længere har adgang til opdaterede informationer om forudsætningerne for eget og ejendommens forbrug. For at lejeren skal kunne afgive ”begrundede” klager er de informationer som kontrolsystemet stiller til rådighed ofte helt afgørende.

Kontrolmanualen sikre, at der lokalt er en række væsentlige informationer om det varmemålingssystem, som ligger til grund for lejerens varmeforbrug, eksempelvis data om måleren, samt oplysning om reduktion pga. udsat beliggenhed for fx lejligheder, der ligger oppe under taget. Kontrolmanualen sætter lejeren i stand til at kontrollere de installerede målere ved mistanke om fejl og dels sikre, at ældre, unøjagtige målere bliver udskiftet med nye og bedre målere.

En afskaffelse af kontrolsystemet vil betyde, at eksempelvis banale monteringsfejl ikke vil blive opdaget i hele målerens levetid. Det kan fx dreje sig om en forkert identifikation af en radiator eller en forkert opmåling af en radiator. Da de moderne måleres levetid typisk ligger mellem 10 og 15 år vil en lejer ved en afskaffelse af kontrolsystemet være frataget muligheden for at kontrollere sin regning og opdage eventuelle fejl.

LLO anser ikke Sikkerhedsstyrelsens forslag om generel information som et tilstrækkeligt alternativ. Informationen vil ikke være knyttet til lejerens bopæl og vil forudsætte internetadgang. LLO foreslår, at kontrolsystemet bevares, alternativt at der stikprøvemæssigt udføres en kontrol og evaluering af varmesystemet, at evalueringen af varmesystemet forbindes med en obligatorisk 10 årig vedligeholdelsesplan for ejendommen og at informationerne fra kontrolsystemet vedlægges regningen som et bilag med en checkliste en gang om året, så lejerne har de væsentligste informationer ved hånden, når de modtager regningen.

 

Med venlig hilsen

Helene Toxværd, Landsformand, Lejernes LO

Læs mere…
11-01-2013

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.

MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER

Boliglovgivning

Gl. Mønt 4

1117 København K

 

Høringssvar til: P-almbolig@mbbl.dk.

Vedrørende ministeriets høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.

Ministeriet foreslår, at  § 3, stk. 3 i ”Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.” affattes således:

”Stk. 3. Boligorganisationen opkræver ved optagelse på ventelisten et gebyr (opnoteringsgebyr), der ikke i væsentligt omfang må overstige boligorganisationens udgifter ved administrationen. Ved opnoteringen skal boligorganisationen skriftligt oplyse den boligsøgende om reglerne i 3., 5. og 7. pkt. Yderligere administrationsgebyrer opkræves 1 gang årligt ved ajourføring af ventelisten (ajourføringsgebyrer). Boligorganisationen kan dog efter forudgående aftale med den boligsøgende opkræve ajourføringsgebyret for en længere periode, dog højst for en periode på 5 år. Betaler den boligsøgende ikke gebyret, skal boligorganisationen sende en påmindelse om den manglende betaling til den boligsøgende. Påmindelsen skal indeholde oplysning om reglen i 7. pkt. Betaler den boligsøgende ikke trods påmindelsen, slettes den boligsøgende fra ventelisten.”

LLO kan tilslutte sig de foreslåede ændringer, da en større klarhed om opnotering og betaling af opnoteringsgebyr efter organisationens vurdering vil betyde en styrkelse af de boligsøgende retssikkerhed. Lejernes LO foreslår i den forbindelse, at de boligsøgendes indsigt og orientering ved følgende:

 1. Boligorganisationen forpligtes til at oplyse antal aktivt søgende til en afdeling og den enkelte boligsøgendes ventelistenummer (et sådant system kendes fra pensionskasserne)
 2. Boligorganisationen skal i den årlige afrapportering oplyse, hvor mange af boligerne i en afdeling, der fordeles via intern og ekstern venteliste og kommunal anvisning.
 3. Der gives beboerne mulighed for på det årlige afdelingsmøde at få adgang til at se ventelisten (en åbenhed, der kendes fra andelsboligforeningerne)
 4. Der indføres en maksgrænse for gebyret. 

 

Med venlig hilsen

Helene Toxværd,

Formand Lejernes LO

Læs mere…
07-12-2012

Høring over udkast til forslag til lov om fremrykket underretning om boligsocialt anviste lejere, midlertidig genhusning, samt forenkling og tekniske ændringer.

MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER

Boliglovgivning

Gl. Mønt 4

1117 København K

Almenbolig@mbbl.dk med kopi til nho@mbbl.dk og ebn@mbbl.dk

4171 7775

Vedrørende høring over udkast til forslag til lov om fremrykket underretning om boligsocialt anviste lejere, midlertidig genhusning, samt forenkling og tekniske ændringer.

Udkastet omfatter 9 forslag:

 1. Fremrykket underretning om boligsocialt anviste lejere.
 2. Indførelse af regler om midlertidig genhusning ved omfattende ombygninger af almene boliger.
 3. Ændring af 2 pct.-reglen ved tilsagn til nyt alment boligbyggeri.
 4. Ophævelse af kravet om kommunal godkendelse af skillevægsarbejder, som udføres efter den individuelle råderet.
 5. Forenkling af processen for udbetaling af ungdomsboligbidrag.
 6. Ændrede regler om afholdelse af tabet ved lejeres manglende opfyldelse af deres forpligtelse til istandsættelse ved fraflytning og ved fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling.
 7. Ændring af regler om kommunens og regionens forpligtelser til i visse situationer at yde et beløb til dækning af beboerindskud i almene ældreboliger.
 8. Regulering af tilbagebetaling af støtte ved opløsning af støttede private andelsboligforeninger.
 9. Forskellige småændringer og præciseringer.

Ministeriet har anmodet om, at eventuelle bemærkninger til udkastet, der blev modtaget d. 23. november 2012, er ministeriet i hænde senest onsdag den 5. december 2012, kl. 12.00.

Indledningsvis skal Lejernes LO beklage den korte høringsfrist, samt at ministeren i forbindelse med udarbejdelse af høringsforslag til justering lovgivningen for den almene udlejningssektor ikke har fundet anledning til at indkalde organisationen med henblik på at høre, hvilke lovgivningsændringer, vi kunne ønske os. I stedet har man ensidigt konsulteret udlejersiden, repræsenteret ved Boligselskabernes Landsforening. Vi vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at VK regeringen i det mindste nedsatte et udvalg med henblik på at høre parternes synspunkter ifm. ændring af almenlovgivningen..

Lejernes LO har igennem årene udarbejdet mange forslag til styrkelse af beboerdemokratiet, til forbedring af beboernes indflydelse og til styrkelse af den almene udlejningssektor. Senest har vi f.eks. tilsendt ministeren vores kongresberetning med vores arbejdsprogram, og et øjebliks kik i det almene afsnit ville have givet ministeren en lang række forslag, som umiddelbart ville forbedre forholdene for lejerne.

LO har følgende bemærkninger til enkelte af de ovenstående foreslåede ændringer:

Ad 1.   Fremrykket underretning om boligsocialt anviste lejere.

Lejernes LO kan ikke støtte de foreslåede tilføjelser til § 59. Der er tale om en uheldig indgriben i den personlige frihed og en sammenblanding af et udlejer/lejerforhold og en persons forhold til kommunens interesser. Forslaget indebære, at lejeren i tilfælde af huslejerestance skal stå standret ved kommunen.

Ad 2.  Indførelse af regler om midlertidig genhusning ved omfattende ombygninger af almene boliger

Lejernes LO kan støtte den foreslåede ændring, med den ændring, at det præciseres, at det er lejeren, der vælger, om lejeren ønsker permanent eller midlertidig genhusning. Derudover bør reglerne ændres sådan at lejeren ved ombygning ikke kan opsiges, og det bør sikres, at lejeren altid tilbydes en erstatningsbolig, uanset ejendommen ombygges til en almen ældrebolig eller en almen ungdomsbolig. 

Lejernes LO kan ikke støtte ændringen af § 86 stk. 1, hvorefter erstatningsboligen kan være beliggende uden for kommunen. Uanset det er præciseret, at lejeren skal være indforstået hermed, vil det indebære, at lejeren i en række situationer presses til at flytte ud af kommunen, fordi man vælger kun at tilbyde boliger i kommunen med så dårlig kvalitet og beliggenhed, at lejeren reelt ikke har et frit valg. 

Det bør jf. ændringsforslaget til § 86 nyt stk. 5 også sikres, at lejerens ret til at få dækket flytteudgifter også gælder, såfremt lejeren selv tilbyder at fremskaffe en bolig.

Ad 4.   Ophævelse af kravet om kommunal godkendelse af skillevægsarbejder, som udføres efter den individuelle råderet.

Organisationen kan støtte den foreslåede ændring. Organisationen havde gerne set, at råderetten generelt forbedredes, således at lejere fik samme ret som andelshavere, nemlig ret til at indregne værdien af eget arbejde, når forbedringen blev værdisat.

Ad 6.   Ændrede regler om afholdelse af tabet ved lejeres manglende opfyldelse af deres forpligtelse til istandsættelse ved fraflytning og ved fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling.

Organisationen kan ikke støtte den foreslåede ændring, hvorefter dispositionsfonden skal dække en afdelings tab som følge af lejeledighed, tab ved fraflytning, samt manglende huslejebetaling. Den almene sektor bliver i stigende grad misbrugt ensidigt til at varetage den boligsociale opgave. Anvisningsretten er snævert reguleret og kommunerne har en gratis boligsocial anvisningsret. Det er kun rimeligt, at det er samfundet, der bærer de omkostninger, der følger af at beboerne i den almene sektor varetager den boligsociale opgave. Organisationen er bekendt med, at flere mener, at dette er ganske rimeligt at samfundet uden betaling tiltager sig anvisningsret, fordi byggeri og drift er kraftigt offentlig subsidieret. Vi skal her gøre opmærksom på, at dette argument er uholdbart, fordi både vismændenes analyse af boligsubsidierne og OECD’s analyse af samme dokumenterer, at ejerboligsektoren endda i højere grad er subsidieret af skatterabatter og skattefritagelse. Der er derfor ikke grundlag for en gratis anvisningsret.

Organisationen skal i den forbindelse foreslå, at udgifter for afdelingen, som skyldes fejl i administrationen, dækkes af dispositionsfonden eller af arbejdskapitalen. Den enkelte afdeling kan ikke uden om boligorganisationen vælge administration, det er derfor rimeligt, at det er boligorganisationen, der indestår for dækning af tab som følge af fejl i administrationen, og at det i den årlige beretning skal anføres, at der har været tale om dækning af denne art.

9.  Forskellige småændringer og præciseringer.

I forbindelse med ændringen af kommunalbestyrelsens oplysningspligt § 104 stk. 2 skal vi forslå, at kommunalbestyrelsen årligt skal redegøre situationen på det lokale boligmarked og behovet for nyt støttet boligbyggeri i kommunen, kommunens brug af anvisningsretten i de enkelt boligafdelinger, samt antallet af og arten af tvister i beboerklagenævnene, eksempelvis fordelt på boligorganisationer.

I forbindelse med ændringen af § 91 c, stk. 1 vedrørende finansiering af Center for Boligsocial Udvikling ændres reglerne for udpegning af bestyrelse, således at Socialministeren udpeger formanden, 2 uafhængige sagkyndige og 1 medlem. Socialministeren udpeger derudover de resterende 4 medlemmer efter indstilling fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, KL, Boligselskabernes Landsforening og Landsbyggefonden. De resterende 4 ændres til udpegning af 5 medlemmer, hvor den sidste kommer fra LLO. Organisationen mener, at det er rimeligt, at den største landsdækkende lejerorganisation har en repræsentant i bestyrelsen.

 

Med venlig hilsen

Helene Toxværd

Formand, Lejernes LO

 

Læs mere…
22-11-2012

Vedrørende ministeriets høring over udkast til lovforslag om en energisparepakke.

MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER

Boliglovgivning

Gl. Mønt 4

1117 København K

nih@mbbl.dk

4171 7775

 

Vedrørende ministeriets høring over udkast til lovforslag om en energisparepakke.

I aftalen af 22. marts 2012 mellem regeringen og V, DF, EL og K, om den danske energipolitik 2012-2020, indgår en række initiativer under overskriften ”Et energieffektivt samfund med mindre energispild”.

Ét af initiativerne vedrører gennemførelse af en energisparrepakke, der som opfølgning på energiaftalen i 2008 og strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger, skal fremme energibesparelser i private lejeboliger. I energiaftalen er det beskrevet, hvilke hovedelementer der indgår i energisparrepakken.

Regeringen og V, DF, EL og K, har i forlængelse heraf den 9. oktober 2012, indgået en aftale om udmøntningen af energisparepakken i lovgivning.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, har på denne baggrund udarbejdet et udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om leje af almene boliger og lov om leje af erhvervslokaler mv., som en samlet energisparepakke, som ifølge ministeriet har til hensigt uden at forrykke balancen mellem lejere og udlejere at skabe væsentligt forbedrede incitamenter til gennemførelse af energibesparelser i private lejeboliger. Lovforslag forventes fremsat i december 2012.

Udkastet til lovforslag indeholder følgende hovedelementer:

1. Gennemførelse af totaløkonomisk rentable forbedringer.

2. Aftalt grøn byfornyelse.

3. Energikrav som betingelse for anvendelse af boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

4. Forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelser.

5. Forhøjelse af råderetsbeløbet.

6. Udlejers adgang til at kræve opsat vandmålere og målere til måling af energiforbrug til

    køling.

Ad 1 Gennemførelse af totaløkonomisk rentable forbedringer

Lejernes Landsorganisation kan slet ikke støtte denne model, da det på bekostning af lejerens rettigheder, gøres lettere og mere fordelagtigt for udlejer, at gennemføre energisparearbejder med tvang.

Grundlæggende bør modellen derfor vige for aftaler mellem parterne, efter reglerne i Grøn Byfornyelse. Det bør i det mindste være således, at det er en betingelse for den totaløkonomiske model, at udlejer og lejer har forsøgt grøn byfornyelse (forhandlingsmodellen), inden udlejer har mulighed for at bruge tvang via den totaløkonomiske model.

Udlejer kan i dag med tvang gennemføre moderniseringsarbejder, herunder energisparearbejder. Lejerne har i dag ingen vetoret, men er beskyttet af lejerens ret, til at bremse arbejderne under henvisning til ringe hensigtsmæssighed. Lejeren er ligeledes beskyttet af lejelovens § 26 stk. 1, som fastslår, at såfremt moderniseringen betyder en lejeforhøjelse på mere end 186 kr. pr. kvm. årligt, skal lejeren tilbydes en erstatningsbolig.

Efter lejeloven skal lejeren, betale en højere leje for moderniseringen. Lejeforhøjelse beregnes som ydelsen på et 20 årigt fast annuitetslån, og er stedsevarende, dvs. lejeforhøjelsen løber i praksis uendeligt (indtil moderniseringen bortfalder eller udskiftes).

Lejeforhøjelsen beregnes på baggrund af anskaffelsesprisen, dog modregnes det, der kaldes sparet vedligeholdelse i anskaffelsesprisen. Denne modregning skyldes, at lejeren over huslejen løbende betaler til vedligeholdelse og udskiftning af bygningsdele på ejendommen (ca. 160 kr. pr. kvm årligt). Denne betaling ville være ligegyldig, hvis udlejer alligevel får betalt alle udgifterne til udskiftning ved en modernisering. I lejeretten reducerer man derfor anskaffelsesprisen, der giver lov til lejeforhøjelse. Denne reduktion kaldes sparet vedligeholdelse ved en modernisering, fordi udlejer ved udskift af for eksempel vinduer, sparer vedligeholdelsen og udskiftning af de eksisterende vinduer til eksisterende kvalitet. (det er jo det, lejeren betaler løbende til over lejen). Eksempelvis reducerer man anskaffelsesprisen med 30 % ved udskiftning af 1 lagglas vinduer til termovinduer.

Det forhold, at lejer i nogle situationer ved en energiforbedring, skal betale en lejeforhøjelse, der er lavere end energibesparelsen, har fået nogle til at pege på et paradoksproblem. Paradokset skulle bestå i, at udlejer betaler, mens lejer høster alle fordelene. Dette er ikke korrekt. Udlejer får dækket alle udgifter, dels via en lejeforhøjelse for forbedringen, og dels via lejernes betaling til vedligeholdelseskontoen. I det omfang vedligeholdelseskontiene er negative, kan dette skyldes dårlig administration af midlerne. I det omfang der er vedligeholdelsesefterslæb på ejendommene, vil dette have haft indvirkning på ejendommene ifm. køb og salg af dem.

Ved større omfattende moderniseringer på ejendomme, er lejerne i dag yderligere beskyttet af bestemmelsen om, at en særlig høj leje af huslejenævn eller boligret kan nedsættes, fordi lejen kommer til overstige det lejedes værdi. Mange lejemål i den private udlejningssektor er gennemgribende spekulationsmoderniseret indvendigt ved genudlejning. Dette betyder, at lejen ved en modernisering typisk ender på mellem 1100 og 1300 kr. pr. kvm. pr. år i København.

 

Ved en efterfølgende energimodernisering, der for eksempel betyder en lejeforhøjelse på 200 kr. pr. kvm. årligt, vil lejeren med al sandsynlighed kunne få en del af denne lejeforhøjelse tilsidesat under henvisning til det lejede værdi, som reglerne er i dag. 

Det foreliggende udkast til lovforslag betyder:

 • At lejerens ret til erstatningsbolig fjernes.
 • At der ikke længere skal fratrækkes sparet vedligeholdelse. Det er herefter meningsløst, at lejeren over huslejen betaler til udvendig vedligeholdelse.
 • At det lejedes værdi fjernes. Det betyder, at lejeren kan risikerer at skulle betale en leje, helt ude af trit med, hvad andre betaler for tilsvarende bolig.
 • At støtten fra et energiselskab ikke kommer lejerne til gode. Det er i den totaløkonomiske model ikke sikret, at udlejers eventuelle tilskud fra et energiselskab kommer lejerne til gode, gennem en lavere lejeforhøjelse. 

Som beskyttende foranstaltning for lejerne, har ministeriet foreslået, at lejeforhøjelsen ikke må overstige den opnåede energibesparelse. Lejerens nettoudgift skal være uændret.

Et af udlejer hyret certificeret firma skal beregne energibesparelsen, og udlejer kan så opnå samme uendeligt løbende lejeforhøjelse, som energibesparelsen er beregnet til første år. Er lejer utilfreds med certificeringsmålingen kan denne formentlig indankes for Energistyrelsen, som kan ophæve certificeringen, hvis målingerne fra firmaet er for dårlige.  

Da lejeforhøjelsen løber uendeligt, får lejerne ikke, som alle andre danskere, der investerer og betaler for energirenoveringer, den glæde, at investeringen har en relativ kort tilbagebetalingstid og at der herefter er tale om en nettobesparelse for investor.

Lejeren får komfortforbedringen, men det gør alle andre også.

Lejerne får besparelser, hvis energipriserne stiger på længere sigt, men det gør alle andre også.

Det er klart, at selve beregningen af energibesparelsen, er kernepunktet i ordningen. Stor besparelse giver ret til en stor lejeforhøjelse. På Klima-, Energi- og Bygningsministeriets møde nr. 2 i netværksgruppen om ”Finansiering og Økonomisk usikkerhed” oplyste en af ministeriet indkaldt ekspert i energimåling, Peter Noyer, FRI, at der ikke findes ensartede regler for måling af energibesparelser og at der er stor usikkerhed knyttet til disse målinger.

Det er derfor, for Lejernes LO vigtig, at det i lovforslaget sikres, at det er lejerne, der vælger, hvilket firma, der skal står for målingen af varmebesparelsen.

Uanset lovforslaget forbedres, med de ovenfor ønskede forslag er der tale om et forslag, der fjerner en grundlæggende beskyttelse og væsentlige rettigheder for lejerne. Lejernes LO anbefaler derfor, at denne model forkastes.

2. Aftalt grøn byfornyelse

Lejernes LO kan med mindre korrektioner, støtte den foreslåede model for byfornyelse. Ordningen er som udgangspunkt demokratisk og bygger på en moderne respekt for at  udlejer og lejer, i de enkelte ejendomme, kan forhandle sig frem til en fornuftig løsning.

Grundlæggende bør modellen derfor fremmes, således at det i det mindste bliver en betingelse for den totaløkonomiske model, at udlejer og lejer har forsøgt grøn byfornyelse (forhandlingsmodellen), inden udlejer har mulighed for at bruge den totaløkonomiske model.

Dernæst bør regeringen erkende, at uanset regeringen i denne ordning lægger op til tilskud via energiselskabernes sparrepulje, så opnås der ikke af den vej tilstrækkelig økonomisk grundlag for fremme af energirenoveringer. Dertil er tilskuddet efter Lejernes LO’s beregninger alt for betydningsløst.

Derfor forslår Lejernes LO, at der tilføjes en støtteordning, for eksempel efter en model, som kendes fra byfornyelsen.

Hvis eksempelvis vinduer og varmeanlæg i en ejendom med 30 lejemål på 50 kvm energirenoveres, med henholdsvis 3 lag glas, isolering af brystning, tidskontrol på fjernevarmeanlæg, kedelisolering, for i alt 1,8 mio. kr., og hvis vedligeholdelsesdelen af denne udgift (ca. 500.000) støttes kontant med 50 % og hvis der hvert år, årligt afsættes 25 mio. kr. til støtte, vil det hvert år række til energirenovering af 100 ejendomme med i alt 3000 lejemål. Det er tre gange det antal, ministeriet skønner i udkastet til lovforslag.

Det foreslås, at ”Grundejernes Investeringsfond får mulighed for at yde udlejere og lejere en udvidet rådgivning, i stil med den rådgivning, fonden har ydet i forbindelse med tidligere ordninger.” Desværre fremgår det af bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser (§ 2 nr. 10), at fonden selv skal varetage den uvildige rådgivning. Dette er i strid med den tidligere rådgivningsordning til ”Aftalt Boligforbedring”, hvor det var fonden, der finansiererede en partsrådgivning. 

Lejernes LO kan støtte, at udlejer i GI kan indhente rådgivning om den korrekte beregning af lejeforhøjelsen, inden for et vist område, sådan at udlejer undgår ubehagelige overraskelser, såfremt en lejer ønsker projektet forhåndsgodkendt af huslejenævnet. Huslejenævnet skal ifølge forslaget i forbindelse med en forhåndsgodkendelse i Grøn byfornyelse blandt andet beregne og oplyse to huslejer, nemlig lejeforhøjelsen, såfremt lejer betaler både forbedring og vedligeholdelse og lejeforhøjelsen, såfremt lejer kun betaler for forbedringerne. Men da huslejenævnet først kommer ind i processen, såfremt en lejer stemmer imod projektet, vil det være fornuftigt, at afstemningen i udgangspunktet, har bygget på et seriøst grundlag.

Det ligger i aftalemodellen, at hverken Huslejenævnet eller GI kan rådgive om den leje, parterne skal stemme for. Hvis eksempelvis den korrekte lejeforhøjelse, såfremt lejer betaler både vedligeholdelse og forbedring er 700 kr. om måneden og 500 kr. om måneden, hvis lejer alene betaler for forbedringen, så kan hverken huslejenævn eller GI rådgive, hvilken konkret leje, parterne skal enes om. Det kan kun en partsrådgiver gøre.

Partsrådgiveren vil f.eks. kunne anbefale lejerne, at stemme for en lejeforhøjelse på 650 kr. pr. måned, måske fordi varmebesparelsen er 200 kr. pr måned og fordi lejerne gerne vil have den medfølgende komfort og mulighed for besparelse, hvis energipriserne stiger. 

I Aftalt Boligforbedring løste partsrådgiveren netop denne opgave, og parterne var den gang enige om, at partsrådgivningen fjernede mange knaster fra processen. Parterne var trygge ved rådgivningen, og det gavnede beslutningsprocessen.

Forslaget udelukker ikke, at udlejer med alle lejere, dvs. uden protest, kan aftale en lejeforhøjelse, der er højere end lejers betaling af både vedligeholdelses- og forbedringsdelen. Derfor kunne det overvejes, om udlejer altid skal indhente en forhåndsgodkendelse. Da dette sandsynligvis ville overbelaste huslejenævnenes kapacitet og i øvrigt undergrave huslejenævnenes rolle som et tvistnævn, skal Lejernes LO i stedet forslå, at det gøres til en gyldighedsbetingelse for aftalen, at udlejer har orienteret lejerne om mulighed for partsrådgivning.

Lejernes LO skal i øvrigt forslå, at Boligreguleringslovens bestemmelse om informationsmidler til organisationerne ajourføres med en pristalsregulering og således, at efterslæbet på 10 år uden regulering genoprettes. Hermed får organisationerne også økonomi til at orientere om deres rådgivningsmuligheder i grøn byfornyelse mv..

Det er LLO’s erfaring, at det i nogle tilfælde er umuligt, at formå udlejer til at energirenovere. Der bør derfor indføres mulighed for, at kommunerne kan gennemtvinge byfornyelse i ejendomme med energimærke lavere end D.

3. Energikrav som betingelse for anvendelse af boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

Det er skuffende, at forslaget i forhold til det lignende forslag fra VK regeringen i 2009, nu indeholder en bestemmelse, at ejere af dårlige ejendomme, som ikke opfylder energistand D, kan forsætte med Brl. § 5. stk. 2 moderniseringer, såfremt udlejer investerer for 400 kr. pr. kvm bruttoetageareal i energiforbedringer af ejendommen.

Lejernes LO’s beregninger viser, at dette svarer til, at udlejer kan nøjes med at skifte vinduer, fra ét lag glas (fx med af lejerne enkeltvis etablerede forsatsvinduer af forskellig kvalitet), til ensartet tre lags glas termovinduer. Herefter, er der frit slav i bolledejen til at fortsætte med, at bruge ejendommens vedligeholdelsesmidler til 5.2 moderniseringer, hvilket vil gøre det endnu sværere at få plads til, at lejerne kan betale lejeforhøjelser for de restende energimangler på ejendommen (tidsvarende varmestyring/anlæg, hulmursisolering, tagisolering, kælder isolering etc.).

Som så ofte anført ønsker Lejernes LO Brl. § 5 stk 2 fjernet fra lejelovgivningen. Det skyldes at:

Moderniseringerne er en barriere for senere energirenoveringer

- En godkendelse af udlejning efter Brl. § 5 stk. 2 forudsætter, at der ikke kan gives vedligeholdelsespåbud af huslejenævnet, - ikke at ejendommene er energieffektive.

Moderniserede ejendomme fastlåses i dårlig energimæssig stand, fordi den høje leje efter moderniseringerne af enkeltlejlighederne, udelukker et lejepotentiale til at betale for energiforbedringerne.

Der opstår blandt beboerne et modsætningsforhold i forhold til energirenoveringer. De lejere, der bor i de moderniserede højlejeboliger modsætter sig energirenoveringer, medens de lejere, der bor i ikke moderniserede lejligheder ønsker energirenoveringer.

Moderniseringerne betyder øget segregering og er en barriere for byudvikling

- Moderniseringerne betyder, at befolkningen yderligere opdeles på forskellige boligkvarterer efter indkomst, socialt tilhørsforhold etc.. En byudvikling i form af sammenlægning af små lejligheder udelukkes. Det skyldes, at udlejer ved anmodning om sammenlægning vil betragte lejemålet som nyudlejet, og derfor modernisere og sætte lejen efter Brl. § 5.2. Herefter har lejeren ikke råd til sammenlægningen. 

Moderniseringerne tilsidesætter lejerens frie valg

- Lejerne har ingen indflydelse på modernisering ved genudlejning. Hvis lejeren fik det frie valg, leje lejligheden uden modernisering til en lavere leje eller til høj leje som følge af moderniseringen, ville 9 ud af 10 lejere vælge den ikke moderniserede lejlighed. Lejeren ville helle gennem råderetten, modernisere lejligheden i takt med lejernes økonomiske bærerevne.

Moderniseringerne fjerner betalelige boliger

- Modernisering efter Brl. § 5 stk. 2 betyder, at der hvert år forsvinder mange betalelige boliger til unge, til singler og til studerende. Afgangen er meget større end tilgangen af betalelige boliger.

Moderniseringerne er spekulative og grundlæggende meningsløse

- De fleste moderniseringer vedrører ikke rumændringer og installation af bad og toilet. Langt de fleste moderniseringer består i nedrivning og afmontering af eksisterende køkkener og toiletter. Disse erstattes med nye elementer, suppleret med mange dyre hårde hvidevarer, for at komme op over grænsen for en gennemgribende modernisering.

Moderniseringerne øger spekulation i andelsboliger

- Moderniseringerne øger nutidsværdien af ejendommen, fordi lejestigningerne er større end omkostningerne ved moderniseringerne. Dette er en af årsagerne, til de meget høje valuarvurderinger af andelsboligforeningernes ejendomme og dermed den væsentligste årsag til fejlvurderinger, overbelåning og bousikkerhed i andelsboligerne.

4. Forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelser

Der henvises her til bemærkningerne under forrige punkt.                     

5. Forhøjelse af råderetsbeløbet

Lejernes LO kan støtte forslaget, idet vi beder om, at ministeren sikrer, at lejer kan ydes godtgørelse for eget arbejde, således at lejer ligestilles med andelsboligindehavere, der forbedrer deres bolig og ved fraflytning kan få en godtgørelse herfor. 

6. Udlejers adgang til at kræve opsat vandmålere og målere til måling af energiforbrug til køling.

Lejernes LO kan ikke støtte, at udlejer ensidigt kan forlange, at der skal opsættes vandmålere. Organisationen mener, at det fortsat skal være lejerne, der beslutter, om der skal opsættes målere eller om lejerne vil fortsætte med at afregne for vandforbrug uden individuelle målere.

 

Med venlig hilsen

Helene Toxværd,

Formand, Lejernes LO

Læs mere…
26-03-2012

Høring over udkast til lovforslag om en energisparepakke.

Til

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

 

Vedr. Høring over udkast til lovforslag om en energisparepakke.

 

Hermed høringssvar fra Lejernes LO

Lejernes LO anser det for godt, at der nu tages fat i energirenoveringerne i den private udlejningssektor. Vi havde dog gerne set, at der var tale om en noget mere afbalanceret ordning i forholdet lejer/udlejer. Samlet set er det udlejerne, som får alle økonomiske incitamenter, mens lejernes indflydelse og incitament reelt set er fraværende.

Dette er en fejltagelse, især på længere sigt, fordi energibesparende tiltag for lejerne vil blive forbundet med tvang og som værende udelukkende til andres fordel. Varmen bliver billigere, men bruttolejen bliver uændret og man er som lejer sat helt uden for indflydelse.

Udlejer kan vælge om han vil anvende tvang eller forhandling ved renoveringerne. Og hvorfor skulle udlejer så forhandle? Resultatet vil blive, at der ikke bliver gennemført nogen nævneværdig grøn byfornyelse, for udlejers incitament er minimalt. Med muligheden for at gennemføre ensidige forbedringer, vil man som udlejer helt kunne slippe for et samarbejde og en forhandling med lejerne, og i stedet blot kunne varsle sig igennem, endda med vedligeholdelsesdelen af renoveringerne finansieret af lejerne. I en forhandlet byfornyelse vil vedligeholdelsen i projektet kun kunne indgå efter lejernes godkendelse. De to ordninger vil derfor kun i teorien supplere hinanden. Det er vores formodning, at den grønne byfornyelse simpelthen ikke vil blive brugt.

Forligspartierne bør derfor gøre op med sig selv, om de vil lave en forhandlingsbaseret, demokratisk lovgivning med incitamenter for begge parter - eller om de ønsker at lægge alt i hænderne på udlejer. Ud over denne grundlæggende fejltagelse, rummer forslaget flere andre forhold, som vi ønsker ændret:

Udlejer sikres 100 % sikkerhed for sin investering. Lejerne sikres kun den sikkerhed, de kan få ved en usikker fremskrivning af energipriserne. I det omfang det fastholdes, at udlejer ensidigt kan gennemtvinge arbejder, bør lejerne have adgang til at indhente egne vurderinger af udlejers ensidige projekter og sådanne vurderinger bør indgå i huslejenævnenes forhåndsvurderinger.

I det omfang der ændres på forslaget, så den grønne byfornyelse bliver attraktiv, bør lejerne sikres partsbistand inden indgåelse af aftale. Er der ikke adgang til en sådan, vil man risikere at mange lejere ubegrundet siger nej til en aftale af frygt for at blive snydt. Partsrådgivningen bør udformes efter samme retningslinjer, som gjaldt for partsrådgivningen i Aftalt Boligforbedring. Denne ordning sikrede, at lejerne kunne anmode en konsulent fra en udlejer - eller lejerorganisation om den indledende rådgivning til et projekt, der gik ud på at forbedre ejendommen. Ordningen havde fuld støtte af både udlejer - og lejerorganisationerne og der var i boligreguleringsloven afsat midler til dens finansiering. Således kunne Grundejernes Investeringsfond ud af de frie midler afsætte 2 mill. kr. årligt til drift af en byfornyelseslinje. Lejernes LO anbefaler, at aftalt grøn byfornyelse omfattes af en tilsvarende ordning. Partsbistanden skal først og fremmest sikre, at parterne er bedst muligt oplyst og trygge ved om det foreliggende energirenoveringsprojekt. Partsrådgivningen skal sikre tryghed om såvel de energitekniske aspekter og de juridisk aspekter.

For at sikre, at udlejerne i størst muligt omfang anvender den samarbejdsmodel som er indeholdt i aftalt grøn byfornyelse, anbefaler Lejernes LO, at der sideløbende med partsrådgivningen afsættes midler til en øget informationsindsat.

Det er LLO’s erfaring, at det i nogle tilfælde er umuligt at formå udlejer til at energirenovere. Der bør derfor indføres mulighed for kommunerne til at gennemtvinge grøn byfornyelse i ejendomme med energimærke lavere end D.

Forslaget indebærer, at lejeloven ændres, således at lejeforhøjelser som følge af energirenoveringer bliver undtaget det lejedes værdi. Hermed vil lejerne kunne tvinges til at betale en leje, der oversiger det lejedes værdi. Ved moderniseringer efter BRL § 5.2 har udlejer allerede hjemtaget en så høj leje, at der i realiteten ikke er plads til flere lejestigninger. Gennemføres forslaget, er det derfor vores vurdering, at en del af de lejere, der i dag bor i boliger moderniseret efter BRL. § 5 stk. 2; vil blive tvunget ud af deres bolig, da der i den gældende husleje for disse lejere ikke plads til en yderligere lejestigning.

Forslaget rummer dog også meget positive tiltag. Den grønne byfornyelse er - hvis den gøres levedygtig - et stort fremskridt for energibesparelserne, fordi den med de foreslåede ændringer vil inddrage, motivere og aktivere en stor befolkningsgruppe i energibesparelserne. Den vil gøre nedbringelsen af CO2-udslippet nærværende, konkret og formålstjenlig for den enkelte borger.

Opsummerende anbefaler Lejernes LO:

1.   Ordningen med såkaldt totaløkonomisk energirenovering opgives, i stedet styrkes modellen med aftalt grøn energirenovering med en partsrådgivning sådan som anvendt tidligere med succes i aftalt boligforbedring.

2.   Lejerne gives i alle forhold adgang til støttet partsrådgivning og til indhentning af  egne beregninger af eventuelle energibesparelser.

3.   Det lejedes værdi skal fastholdes som lejemaksimerende princip, uanset om energirenoveringer finder sted via den totaløkonomiske model eller via grøn byfornyelse.

4.   Medtagelse af vedligeholdelsesarbejder i beregning af lejeforhøjelser bør kun kunne finde sted efter forhandlinger med lejerne.

5.   Kommunerne skal have mulighed for at påbyde energirenoveringer.

 

Med venlig hilsen

Helene Toxværd, Landsformand

Læs mere…
23-06-2011

Bekendtgørelse om forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet, udkast til ændringsbekendtgørelse til kildeskattebekendtgørelsen og udkast til ændringsbekendtgørelse til momsbekendtgørelsen

 

Skatteministeriet,

Jura og Samfundsøkonomi

 js@skat.dk

Reference til J.nr. 2011-311-0063.

 

Svar på høring af udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet, udkast til ændringsbekendtgørelse til kildeskattebekendtgørelsen og udkast til ændringsbekendtgørelse til momsbekendtgørelsen

Lejernes LO har modtaget udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet, jf. lov nr. 572 af 7. juni 2011, udkast til ændringsbekendtgørelse til kildeskattebekendtgørelsen (nr. 1254 af 9. november 2010), samt udkast til ændringsbekendtgørelse til momsbekendtgørelsen (nr. 663 af 16. juni 2006) i høring. Alle tre bekendtgørelser har sammenhæng med vedtagelsen af ovennævnte lov nr. 572 af 7. juni 2011, der udmønter den såkaldte BoligJobplan.

Forslaget om en forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet (Boligjobplanen) blev fremsat af Skatteministeren d. 19. maj 2011. Forslaget blev ikke sendt i høring. Forslaget indfører et skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Ordningen indføres som et forsøg fra den 1. juni 2011 til og med 2013. 

Skattefradraget udformes som et ligningsmæssigt fradrag, hvilket svarer til et tilskud på ca. 1/3 af lønudgiften i en gennemsnitskommune. Fradraget gives til personer, der er fyldt 18 år, og kan maksimalt udgøre 15.000 kr. årligt pr. person. Ordningen omfatter personer i både ejer- og lejeboliger. 

Lovforslaget blev vedtaget d. 1. juni 2011.

Vi rettede den 31. maj 2011, efter flere dages intenst arbejde med spørgsmål til ministeren, en henvendelse til skatte – og boligudvalget, hvor vi blandt andet anførte:

LLO vil hermed henlede Skatte- og Boligudvalgets opmærksomhed på, at L208, som er under hastig vedtagelse i Folketinget, med de nuværende udmeldinger stiller lejere betydeligt ringere end ejere, for så vidt angår muligheden for at foretage fradrag for lønudgifter til boligens vedligeholdelse og forbedring. 

Skatteministeren har udtalt, at den enkelte lejer ikke kan foretage fradrag for indbetalinger til vedligeholdelseskonti, som er den måde lejere oftest betaler for vedligeholdelse på. Lejeren kan heller ikke får fradrag for forbedringer i boligen, hvis forbedringen sker via en såkaldt forbedringsforhøjelse, varslet af udlejer.

Vi bemærkede, at der især er usikkerhed om lejernes fradragsmulighed, når det gælder udgifter til istandsættelse ved fraflytning. Vi anmodede derfor de relevante ministre om at anvise, i hvilke tilfælde en lejer kan foretage fradrag. Indtil en sådan vejledning foreligger, har vi udarbejdet følgende vejledning om lejernes brug af fradragsordningen ved fraflytning. Vi beklager, at det er blevet alt for omstændigt for lejerne, men det er det nærmeste vi kan komme indtil nærmere retningslinjer foreligger fra Skatteministeren.”

Ministerens svar har vejledt med følgende:

I den udstrækning en lejer i henhold til lejeaftalen har råderet i forhold til at vedligeholde eller forbedre lejemålets ydre og indre rammer og afholder disse udgifter selv, har lejeren ret til servicefradraget.

Det afgørende er således ikke, hvem der bestiller arbejdet, men i stedet hvorvidt istandsættelsesarbejdet foregår på lejerens faste bopæl, om lejeren afholder udgiften selv, og om der er tale om istandsættelsesarbejde, som ligger inden for lejerens råderet i henhold til lejeaftalen.” (kilde svar 69)

Som det fremgår af svaret på spørgsmål 69, er det afgørende ikke, hvem der bestiller arbejdet, men i stedet hvorvidt istandsættelsesarbejdet foregår på lejerens faste bopæl, om lejeren afholder udgiften selv, og om der er tale om istandsættelsesarbejde, som ligger inden for lejerens råderet i henhold til lejeaftalen.

Hvorvidt lejeren har afholdt udgiften selv må bero på en konkret vurdering.

Hvis udlejeren har afholdt udgiften på vegne af lejeren, og lejeren efterfølgende refunderer udgiften til udlejer – eksempelvis via modregning i depositum - har lejeren reelt afholdt udgiften. Lejer bør altid sikre dokumentation for, at lejeren er den, som reelt har afholdt udgiften.” (kilde svar 84)

Det fremsendte forslag til bekendtgørelse præciserer desværre ikke, hvorledes udlejer og lejer bedst og mest hensigtsmæssigt kan aftale istandsættelsesarbejder ved fraflytning, således at lejeren kan anvende fradraget.

Der gives ingen anvisning på, om lejeren kan anvende fraflytningsopgørelsen som dokumentation for de afholdte udgifter, ligesom det ikke belyses, om Skats eventuelle bilagskontrol på basis af lejerens dokumentation med en fraflytningsopgørelse fra udlejer kan og skal indhentes fra udlejer.

Dokumentationen skal opfylde de krav, som stilles i bekendtgørelsen. Det er oplyst, at det betyder bl.a., at hvis udlejer betaler håndværkeren og modregner i depositum, skal lejer have kopi af fakturaen (som skal opfylde kravene hertil) – på samme måde, som når lejeren betaler håndværkeren direkte. Desværre giver lejelovgivningen ikke lejer adgang til at få en sådan kopi udleveret.

Det er derudover uafklaret, hvorledes lejeren kan udnytte fradraget, hvis arbejderne koster mere end lejerens depositum. Hermed er der ikke tale om en modregning alene, men om betaling ud over depositum.

Vi må konkludere, at skal lejer have mulighed for at udnytte fradraget, forudsætter det en frivillig aftale med udlejer, om at udlejer udlevere den nødvendige dokumentation.

Dette er et alt for løst og usikkert grundlag for lejerne.

Resultat er, at Lejernes LO på det foreliggende grundlag må anbefale lejerne en mere sikker vej til fradraget, nemlig selv at bestille og få arbejderne udført, mens lejeren stadig har bopæl og råderet over lejemålet (dvs. nøglerne ikke er afleveret til udlejer)

Hermed er lejer og udlejer havnet i en bureaukratisk og konfliktskabende fraflytningsprocedure, som ingen af parterne er tjent med.

Det er derfor vor opfordring, at vi indbydes til en afklarende samtale med ministeriet, således at bekendtgørelsen udarbejdes mest hensigtsmæssigt for alle parter, og således at lejer og boligejer i lige omfang kan udnytte fradraget.

 

Med venlig hilsen

Helene Toxværd,

Formand,

Lejernes LO

 

Læs mere…
11-01-2010

Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om tvungen administration af udlejningsejendomme (Forenkling og modernisering, stråmandsudlejning, energibesparelser m.v.)

Indenrigs - og Socialministeriet

Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K

Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518,

E-mail ism@ism.dk

 J.nr. 2009-39

Høringssvar til ism@ism.dk og kopi til nih@ism.dk .

 

Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om tvungen administration af udlejningsejendomme (Forenkling og modernisering, stråmandsudlejning, energibesparelser m.v.)

_______________________________________________________________________________________

 

Hermed fremsendes høringssvar til ovennævnte fra Danmarks Lejerforeninger og Lejernes LO.

Generelle bemærkninger:

Regeringens valgløfte om huslejegaranti for lejerne er ikke overholdt.

Danmarks Lejerforeninger og Lejernes LO må påpege, og dybt beklage, at VK - regeringen med dette lovforslag lægger op til at overtræde den garanti mod huslejeforhøjende ændringer af lejelovgivningen, som partiernes statsministerkandidat afgav før valget i 2007. Så sent som i besvarelse af spm. fra Skatteudvalget vedrørende moms på administration og vicevært garanterede skatteministeren, at der ikke ville blive rørt ved huslejegarantien.

Det foreliggende lovforslag i høring ændrer netop på regelsættet for beregningen af lejen ved energiarbejder på ejendomme, således at lejerne får højere leje end efter de gældende regler. De samme arbejder gennemført efter nugældende regler, vil simpelt hen give en væsentlig lavere samlet husleje. Gennemføres denne del af lovforslaget må organisationerne i givet fald konkludere, at lejerne ikke kan stole på regeringens garantier og valgløfter.

Regeringens forkaster lejelovsforliget mellem parterne

Danmarks Lejerforeninger og Lejernes LO beklager, at regeringen og dens ressortminister Indenrigs- og Socialminister Karin Ellemann, ikke har villet respektere det forlig, som de fem udlejer- og lejerorganisationer har forhandlet på plads med henblik på forenkling af lejelovgivningen.

Organisationerne har, på direkte opfordring fra daværende ressortminister, i 3 til 4 år grundigt forhandlet lejelovgivningen og til ministeren i oktober 2008 fremsendt et positivt forligsresultat, i form af en enighedsliste med 57 punkter, ledsaget af de fem organisationers enige anbefaling af en samlet gennemførelse.

Ministeren har på trods af den forhandlede enighed valgt at fremsætte sit eget lejelovsforslag, som er totalt anderledes, og som kun indeholder ganske få elementer fra organisationernes lejelovsforlig. Ministeren har forud herfor fremsendt et lignende forslag i præhøring, som parterne i enighed meddelte, at de ikke kunne tiltræde, samtidig med at de endnu engang anbefalede gennemførelse af organisationernes lejelovsforlig fra oktober 2008. – Det er dette særlige lille forløb ministeren stærkt misvisende omtaler som ”sammenbrud” i organisationsforhandlingerne. Hovedforhandlingerne 2004 til 2008 førte derimod til det omtalte forlig mellem organisationerne. –

Ministeren har herefter (ensidigt i udlejernes favør) redigeret i forslaget fra præhøringen, og det er så resultatet heraf der nu er fremsendt i høring. Danmarks Lejerforeninger og Lejernes LO beklager, at regeringen på denne måde giver sig til kende så ensidigt som udlejers partsrepræsentant, og dette i en sådan grad, at regeringen klart bryder egne valgløfter.

Regeringens forslag er ikke forenkling.

Endelig beklager Danmarks Lejerforeninger og Lejernes LO, at regeringen med forslaget lægger op til det diametralt modsatte af en forenkling af lejelovgivningen, som ellers var ministerens erklærede målsætning for de langvarige organisationsforhandlinger. Det foreliggende lovforslag vil nemlig i væsentlig grad komplicere den eksisterende lovgivning gennem tilføjelse af endnu flere varianter og undtagelser i lejeberegning og kategorier af lejemål.

Særlige bemærkninger til enkelte punkter

Ad § 1

1.

Lejerorganisationer har som bekendt for flere år siden foreslået problemet med stråmandsudlejning løst ved en ændring til boligreguleringslovens § 46, stk. 1, første pkt. med tilføjelsen: ”eller at udleje denne til andre end fysiske personer”.

Hvis dette enkle og klare forslag ikke kan samle flertal, er forslaget til ændring af lejelovens § 1, stk. 1 da bedre end ingenting, men organisationerne skal gøre opmærksom på, at den foreslåede ændring ikke fører til de ønskede resultater.

Det fremgår hverken af lovens tekst eller bemærkningerne hertil, at lejen i så fald skal fastsættes efter boligreguleringslovens § 5, stk. 1, såfremt ejendommen er beliggende i boligreguleringslovens område.

Hvis det er meningen, hvad det jo burde være, bør der stå noget særligt herom. Ellers risikerer man, at lejen blot fastsættes efter det lejedes værdi, og henses til de elendige bevisbyrderegler, som domstolene har skabt på dette område, får lejeren som bekendt store vanskeligheder med at fastholde huslejenævnenes afgørelser herom i boligretten.

Det bør derfor præciseres, at boligreguleringslovens lejefastsættelsesregler er udgangspunktet.

Dernæst betyder ændringen, at kun en meget lille del af problemet med stråmandsudlejning løses. Det foreslås præciseret, at lejelovens regler gælder i lejeforhold om boliger, uanset om lejeren er en fysisk person eller en juridisk person (f.eks. et selskab), såfremt det lejede i øvrigt er omfattet af loven.

Formålet er ifølge bemærkningerne at gribe ind over for stråmandsudlejning i følgende to typer. ”Da firmaet imidlertid tilhører den boligsøgendes familie eller vennekreds, og er stillet til rådighed med henblik på at hjælpe den boligsøgende med at få den pågældende bolig, vil en lejenedsættelse påføre dette firma et tab, som ikke kan overvæltes på udlejeren. Det samme gælder, hvis firmaet er den boligsøgendes arbejdsgiver, der indvilliger i at være fremlejegiver i forhold til den boligsøgende.”

Ministreret ønsker at sikre, at firmaet også kan få sat lejen ned. Men grundforudsætningen er her, at firmaet og lejerne er gode venner.  Og det er reelt kun tilfældet i mindretallet af stråmandsudlejninger.

For mange stråmandsudlejninger gælder, at det er udlejeren, der har fundet en virksomhed, der skal være udlejer til lejeren. Det arrangeres, at virksomheden lejer tidsbegrænset af udlejer, hvorefter at lejeren de facto også bor tidsbegrænset. Hefter er lejerens ret til at klage over lejen illusorisk, da lejeren ikke får forlænget sin lejekontrakt, hvis han klager over lejen.

En anden stor gruppe af stråmandsudlejninger er hoteludlejning. Her må virksomheden sande, at den ikke får lejligheder i hoteludlejning en anden gang, hvis virksomheden klager over lejen. Virksomheden, der trækker lejeudgiften fra på selvangivelsen, vil derfor ikke klage over lejen, og lejeren vil følgelig ikke turde klage over lejen, da det vil skabe et modsætningsforhold til virksomheden.

2.

I § 11, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:  »2. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis udlejer har afbrudt det lejedes forsyning med lys, gas, varme, kulde el. lign.«. Lejerorganisationerne kan tiltræde ændringen.

3.

I § 19, stk. 2, indsættes efter »hvidtning«: », lakering af gulve«.

Forslaget er ”plukket skævt” fra organisationernes lejelovsforlig, enighedslisten på 57 punkter. Lejerorganisationerne går imod ændringsforslaget idet vi henviser til, at forslaget udgør en indrømmelse til udlejersiden, der ikke som i lejelovsforliget mellem de fem organisationer indgår i en afbalanceret helhed med tilsvarende indrømmelser til lejerne. 

4.

I § 19 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Huslejenævnet kan på lejerens begæring pålægge udlejeren at lade bestemte arbejder udføre og fastsætte nærmere regler herom, herunder fastsætte en tidsfrist for det enkelte arbejdes fuldførelse. Huslejenævnet kan samtidig bestemme, at lejen skal nedsættes med et beløb, der svarer til værdien af de påbudte arbejder, såfremt udlejeren ikke overholder en frist fastsat efter 1. pkt. Lejenedsættelsen gælder, indtil arbejderne er udført, Grundejernes Investeringsfond træffer endelig beslutning om at iværksætte arbejderne på udlejerens vegne, jf. § 60, stk. 1, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, eller huslejenævnet beslutter, at ejendommen skal administreres på ejerens vegne, jf. lov om tvungen administration af udlejningsejendomme.«

Lejerorganisationerne foreslår, at i første punktum ændres til:

”Huslejenævnet kan på lejerens begæring pålægge udlejeren at lade bestemte arbejder udføre og fastsætte nærmere regler herom. Huslejenævnet skal fastsætte en tidsfrist for det enkelte arbejdes fuldførelse.”

Det følger af ”klippekortsordningen” for uefterrettelige udlejere, at der skal være en ikke efterlevet afgørelse. Det kan kun konstateres, hvis nævnet fastsætter en tidsfrist.

12.

I § 36, stk. 2, 3. pkt., indsættes efter »lov om fremme af energibesparelser i bygninger«: »eller regler udstedt i medfør heraf«.

Lejerorganisationer mener principielt, at kun forbrugsafhængige udgifter skal indgå i varme og vandregnskabet.

Organisationerne er derfor af den opfattelse, at ministeriets bevæger sig ind på en glidebane, hvor flere og flere ikke- forbrugsafhængige udgifter hældes over på varme - og vandregnskabet. Dette er til skade for lejerne, b.la. fordi udgifterne ikke i samme grad er boligstøtteberettigede. 

13.

I § 36, stk. 2, indsættes efter 3. pkt.:

»Udgifterne til energimærkning medtages i varme- og varmtvandsregnskabet med lige store beløb hvert år i 5 år.«

Se bemærkning nr. 12 ovenfor.

15.

I § 47, stk. 1, litra a), indsættes efter »58, stk. 3«: »og 4« og efter »46 a, stk. 3«, indsættes: »§ 58, stk. 3,«.

Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af forslaget i § 1, pkt. 21, som lejerorganisationerne er imod. Se vor bemærkning til nr. 21.

16.

I § 47, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »forbedret efter«: »§ 58, stk. 3, og«.

Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af forslaget i § 1, pkt. 21, som lejerorganisationerne er imod. Se vor bemærkning til nr. 21.

17.

I § 51, indsættes efter stk. 1 som nyt stk.:

Stk. 2. Reglerne i § 50 gælder også udgifter til vand og renovation som følge af forøgelse af forbruget.

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

Lejerorganisationerne beklager, at der lægges op til uheldige fiflerier på dette område. Det var mellem parterne enighed om, at kun ændringer i de samlede udgifter (til skatter og afgifter) skulle kunne medføre ændringer i lejen og ikke, som ministeren lægger op til, at udlejer ensidigt kan vælge et delelement ud.

21.

I § 58 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. For arbejder, der medfører energibesparelser for lejerne i ejendommen, kan udlejeren forlange en lejeforhøjelse på grundlag af de samlede udgifter hertil, dog højst svarende til den besparelse, som arbejderne medfører for lejerne. Indenrigs- og socialministeren fastsætter nærmere regler om betingelserne for at kræve lejeforhøjelse og forhøjelsens beregning.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

Det er ganske enkelt både urimeligt og uhensigtsmæssigt, at lejerne med dette forslag ikke får nogen økonomisk fordel ved gennemførelse af energiforbedrende arbejder, men det modsatte: Næppe nogen enkeltlejer opnår med ministerens forslag nedsættelse i den samlede boligudgift incl. varmeudgift. Derimod vil alle berørte lejere få lejeforhøjelser der er væsentligt større end ud fra nugældende lovgivning, og flertallet af lejerne vil også få væsentlige forhøjelser af den samlede boligudgift, incl. varmebidrag.

Lejerorganisationerne finder derfor forslaget meget forkert og finder, at dets eventuelle gennemførelse vil medføre en stærk forrykkelse af de økonomiske og styrkemæssige balancer til udlejernes fordel.

Lejerorganisationerne er med andre ord imod forslaget, hvilket vi finder anledning til at uddybe med følgende betragtninger:

a) Hvad lejeren teoretisk kunne spare på energien, som følge af gennemførte energiforbedrende arbejder, vil udlejer med forslaget indkassere fra lejeren, som en ny ekstra lejeforhøjelse.

Det skyldes, at den del af omkostningerne ved de energiforbedrende arbejder, som i dag henregnes til vedligeholdelse af bygningsdelene, og som med den nugældende lovgivning sikrer, at lejerne kun betaler lejeforhøjelse for værdien af forbedringer, med forslaget ikke længere skal modregnes i lejeforhøjelsen.

Forslaget betyder derigennem, at en gennemsnitlig energimodernisering vil medføre en lejeforhøjelse, der er 15 - 25 % højere, end den ville have været efter de gamle regler, hvor udlejer betaler den del af udgiften, der er vedligeholdelse af bygningsdelene.

Forslaget betyder endvidere, at henlæggelserne til vedligeholdelse (ofte ca. 160 kr. pr kvm. årligt) som lejerne betaler over huslejen, i givet fald bliver mere eller mindre meningsløse, for lejerne skal jo med forslaget alligevel til at betale lejeforhøjelse også for vedligeholdelsesdelen, når der laves forbedringer i ejendommen. 

Endelige betyder forslaget, at det lejedes værdi som overgrænse for lejen ikke skal gælde ved energibesparende arbejder på ejendommen. Lejen vil hermed kunne stige til et niveau, der alene bestemmes af markedsforholdene og den grad af akut boligmangel, som boligmarkedet og den konkrete lejer befinder sig i. Kun aftalelovens meget lidt anvendelige paragraf 36 vil lægge en beskeden dæmper på helt ublu lejestigninger.

Af samme grund, + på grund af følgebestemmelsen om at disse lejeforhøjelser ikke skal indgå ved vurderingen af lejeniveauet efter det lejedes værdi, vil ændringen medføre højere huslejer end for fuldstændig identiske lejemål, hvor energitilstanden er etableret før denne lov.

Denne ændring af regelsættet for beregningen af lejen i udlejers favør er som nævnt under de generelle bemærkninger i strid med regeringens huslejegaranti.

b) Det er lovgivningsteknisk særdeles uhensigtsmæssigt at de bestemmelser der ønskes indført ikke er skrevet færdigt i selve loven, idet færdigskrivningen med forslaget udskydes til udformning af en minister-bekendtgørelse.

c) En ændring som foreslået vil medføre en ikke uvæsentlig komplicering af lejelovgivningen, med nye under-kategorier af lejemål, for hvilke der gælder nye yderligere sær-regler og undtagelsesregler for lejefastsættelse  mv.

d) Forslaget indebærer en ordning der vil være meget bureaukratisk tung både at gennemføre og administrere. Det er det modsatte der er behov for.

22.

I § 59 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Ved vurderingen af lejeforhøjelsen skal huslejenævnet tage stilling til, om den samlede leje efter forhøjelsen vil kunne oppebæres.«

 

Lejerorganisationerne er imod. Se vor kommentar til nr. 3 vedr. den manglende helhed.

25.

§ 84, litra a, 2. pkt. udgår.

Bemærkning til nr. 25, 26, 27 og 29 under ét: Se vor bem. til nr. 27.

26.

I § 84, litra d, ændres »udstykning« til: »opdeling«.

Bemærkning til nr. 25, 26, 27 og 29 under ét: Se vor bem. til nr. 27.

27.

I § 84, litra d, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Er lejeaftalen indgået før 1. januar 1980, gælder 1. pkt. ikke. Er lejeaftalen indgået den 1. juli 1986 eller senere, er det ud over det i 1. pkt. anførte tillige en betingelse for opsigelse, at udlejeren tidligere har beboet lejligheden.«

Bemærkning til nr. 25, 26, 27 og 29 under ét:

Såfremt der foretages den nedenfor angivne rettelse vedr. nr. 27, vil det være korrekt som angivet i bemærkningerne, at ændringerne er rent redaktionelle og ikke indebærer realitets-ændringer.

Den ændring der er nødvendig i nr. 27 består i, at der ved sammenskrivningen er fjernet en af de betingelser, der fremgår af nuv. LL § 119, stk. 2.

Med vores forslag til ændring fremhævet, vil forslaget lyde:

»Er lejeaftalen indgået før 1. januar 1980 og var det lejede omdannet til ejerlejlighed før lejeaftalens indgåelse, gælder 1. pkt. ikke. Er lejeaftalen indgået den 1. juli 1986 eller senere, er det ud over det i 1. pkt. anførte tillige en betingelse for opsigelse, at udlejeren tidligere har beboet lejligheden.«

28.

§ 106, nr. 4, 2. og 3. pkt., affattes således:

»Dette gælder også uenighed om opfyldelse af lejerens pligt til istandsættelse efter fraflytning, uenighed om størrelsen af istandsættelsesbeløbene samt tvister om tilbagebetaling af depositum i forbindelse med fraflytning.«

Lejerorganisationerne kan tiltræde ændringen, men skal udtrykke, at det er tvivlsomt, om ændringen opnår den ønskede effekt. Det forslås derfor, at nævnene får pligt til som en del af nævnenes vejledningspligt at opfordre parterne til at fremskaffe et alternativt tilbud på istandsættelsesarbejderne i forbindelse med fraflytningen.

29.

§ 119, stk. 2, ophæves.

Bemærkning til nr. 25, 26, 27 og 29 under ét: Se vor bem. til nr. 27.

Ad  § 2

I lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 27. oktober 2009, foretages følgende ændringer:

2.

I § 5 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Stk. 2 kan kun finde anvendelse for lejemål i ejendomme med en energiramme på A-D i energimærkningen efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger. «

Stk. 3-9 bliver herefter stk. 4-10.

Forslaget vil efter ministerens opfattelse sikre, at de gunstige regler for lejefastsættelse efter § 5, stk. 2, ikke kan anvendes ved genudlejning af lejligheder i ejendomme med dårlige energiforhold. Forslaget gælder dog kun lejligheder, der moderniseres efter lovens ikrafttrædelse. Lejligheder, der allerede i dag udlejes efter § 5, stk. 2, vil også fremover kunne udlejes efter disse regler.

Lejerorganisationerne finder, at indholdet af energiramme D er forældet og ikke er tilstrækkeligt belyst. For eksempel er det vigtigt, at der finder en termomåling sted af ejendommens klimaskærm, samt at der måles for utætheder i klimaskjoldet. Disse målinger er der efter organisationernes oplysning ikke forpligtigelse til at fremskaffe. 

4.

I § 5, stk. 7, nr. 2, der bliver stk. 8, nr. 2, indsættes efter »og efter«: »§ 58, stk. 3, og«, og efter »§ 46 a, stk. 3,« indsættes: »§ 58, stk. 3,«.

Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af forslaget i § 1, pkt. 21, som lejerorganisationerne er imod. Se vor bemærkning til § 1, nr. 21.

7.

I § 15, stk. 3, ændres »§ 29, stk. 3« til: »§ 29, stk. 9«.

Der er vel tale om, hvad man kunne kalde rettelse af en henvisningsfejl i gældende lov. Vi foreslår at henvisningsfejlen rettes fuldt ud, så  »§ 29, stk. 3« i stedet ændres til: »§ 29, stk. 1, stk. 2 eller stk. 9«.

10.

§ 21, stk. 2, affattes således:

»Nævnet afgør endvidere uenighed om opfyldelse af lejerens pligt til istandsættelse efter fraflytning, uenighed om størrelsen af istandsættelsesbeløbene samt uenighed om tilbagebetaling af depositum i forbindelse med fraflytning.«

Forslaget har tilknytning forslaget i § 1, nr. 28. Se vor bemærkning til § 1, nr. 28.

13.

I § 25 a, stk. 2, indsættes som 2. og 3. pkt.: »Det samme gælder størrelsen af den leje, som en udlejer vil kunne opkræve ved udlejning af et lejemål, der er gennemgribende moderniseret efter reglerne i boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Ved vurderingen af lejeforhøjelsen skal huslejenævnet tage stilling til, om den samlede leje efter forhøjelsen vil kunne oppebæres.«

Se vor bemærkning til § 1, nr. 21/22 og nr. 3 vedr. den manglende helhed.

 

Med venlig hilsen

For Lejernes LO                                                            For Danmarks Lejerforeninger

 

Helene Toxværd, landsformand                                     Bodil Kjærum, landsformand

Jesper Larsen, cheføkonom                                           Henrik Stougård, landssekretær,

 

Reventlowsgade 14, 4.                                                   Sankt Peders Stræde 2, 1.

1651 København V                                                       4000 Roskilde

 

Læs mere…
16-01-2006

Vedrørende: Uopfordret høringssvar til velfærdskommissionens afsluttende rapport.

Velfærdskommissionen                                                                     
Landgreven 4
1301 København K

Epost: kontakt@velfaerd.dk
Telefon:  33 95 10 60

 

Vedrørende: Uopfordret høringssvar til velfærdskommissionens afsluttende rapport.

Velfærdskommissionens offentliggjorde den d. 7. december sin slutrapport ”Fremtidens velfærd - vores valg”. Velfærdskommissionens kommissorium angiver, at kommissionens endelige betænkning skal fremlægges for og diskuteres med en række udvalgte organisationer. Mange organisationerne er blevet opfordret til at bidrage til debatten, men Lejernes LO er ikke blevet opfordret til at komme med tilkendegivelser eller data til velfærdkommissionens analyser. Organisationen er heller ikke valgt som høringsberettiget.

Dette anså vi oprindeligt for helt i tråd med velfærdskommissionens kommissorium, idet dette ikke på nogen måde indikerede, at velfærdskommissionen skulle beskæftige sig med boligmarkedet. 

Imidlertid har velfærdskommissionen overraskende valgt at inddrage boligområdet i sin rapport, herunder at fremlægge politikanbefalinger. Dette sker endda, selv om velfærdskommissionen i det væsentligste blot gentager den mangelfulde analyse, som vismændene fremlagde i deres forårsrapport 2001. Velfærdskommissionen benytter dog lejligheden til at politisere lidt ekstra ved at anbefale en meget mere vidtgående liberalisering end den, vismændenes anbefalede i deres forårsrapport 2001. Mest vidtgående er velfærdskommissionen anbefaling om at afskaffe andelsboligen og den almene bolig. Det politiske mål på sigt for velfærdskommissionen er to boligformer i Danmark, nemlig ejerboligen og den private udlejningsbolig.

For at medvirke til den nødvendige, brede og nuancerede debat om velfærdskommissionens synspunkter fremsender Lejernes LO derfor dette uopfordrede høringssvar, idet vi beder kommissionen forholde sig til vore synspunkter og argumenter, således som høringssvar sædvanligvis kommenteres.

Kopi af dette høringssvar sendes også til Folketingets Boligudvalg og til Socialministeriet med henblik på at indgå i overvejelserne i det tværministerielle udvalg, som i juni 2006 skal fremlægge forslag til en mere selvbærende almen sektor, jf. Boligaftalen, november 2005 og dens udmøntning i L70.

 

Med venlig hilsen

Klaus Hansen

Landsformand, Lejernes LO

 

Lejernes LO’s kommentarer til velfærdskommissionens politikanbefalinger:

Ejerboligerne:

Lejernes LO kan ikke støtte kommissionens anbefaling, hvorefter ejendomsværdiskatten hæves langsomt over 20 år fra 1 pct. til 1,5 pct. Hermed vil en boligejernes subsidier i form af skatterabat formindskes, dog ikke så meget som foreslået af Ølgårdudvalget i slutningen af 80-erne eller Vismændene i deres 2001 rapport. Begge beregnede, at en fordobling var nødvendig for helt at fjerne subsidierne til boligejerne.

Organisationens beregninger over den privatøkonomiske balance mellem boligformerne på vor balancemodel for ejer/lejerbalancen (samt i øvrigt de balanceberegninger, som tidligere er udført af lejelovskommissionen, vismændene og Socialministeriet) viser, at en ensidig forhøjelse af ejendomsværdibeskatningen vil medfører, at ejerboliger opnår mindre subsidier end lejerboligen.

Lejernes Lo er dog enig i, at skattestoppet for boligejerne bør ophæves.

Organisationen har bemærket, at den forslåede forhøjelse af ejendomsværdiskatten for Velfærdskommissionen dels hænger sammen forslaget om en liberalisering af lejefastsættelsen for lejerne i den almen og private udlejningssektor, og dels er i overensstemmelse med Velfærdskommissionen generelle ønske om at fjerne direkte og indirekte ”murstenstilskud” fra boligmarkedet, til gengæld for en nedsættelse af marginalskatterne.

Lejernes LO er ikke enig i denne overordnede omprioritering i den generelle velfærdspolitik.  Det har, som også Velfærdskommissionen anfører på side 1 i boligafsnittet, haft stor betydning for den enkeltes boligforbrug, at samfundet overordnet har støttet dette. Danmark kan således fremvise en absolut førerstilling, når det gælder den enkelte husstands boligforbrug, fx målt efter areal pr. beboer i husstanden. Boligen er en central velfærdskomponent, som det har god mening at støtte med offentlige subsidier. Samtidigt vil det ramme lejerne ensidigt og meget voldsomt, hvis den gældende måde at støtte boligforbruget blev erstattet med Velfærdskommissionens forslag.

Frem for at fjerne ”murstenstilskuddene”, så Lejernes LO hellere, at Velfærdskommissionen havde foreslået tiltag, der kunne sikre en bedre løbende fordeling og balance i disse tilskud.

Til dette formål forslår Lejernes LO, at Velfærdskommissionen forbedrer og udbygger sin analyse af mulighederne for en beskatning af de reale kapitalgevinster. Lejernes LO anbefaler den svenske model for beskatning af de reale kapitalgevinster, samt en kompensationsordning for boligejerne ved et realiseret tab på en investering i ejerbolig. Provenuet for en konjunkturbeskatning kunne opspares i en ”Boligejernes konjunkturfond”.

En kapitalgevinstbeskatning vil have en tiltrængt konjunkturudlignende effekt. Den vil i høj grad gavne den privatøkonomiske balance mellem lejerne og boligejerne. Herudover vil forslaget kunne erhverve den folkelige og dermed vælgermæssige opbakning, som velfærdskommissionens eget forslag om generel afskaffelse af boligsubsidierne totalt mangler.

Velfærdskommissionen er ikke totalt afvisende overfor en kapitalgevinstbeskatning, men kapitalgevinstbeskatning kritiseres på side 25 for at nedsætte mobiliteten og for at være praktisk svær at gennemføre. Lejernes LO mener, at det ikke empirisk er godtgjort, at mobiliteten væsentligt forringes som følge af en sådan beskatning. Forskningen viser, at mobiliteten og flytninger er begrundet i helt andre forhold. Det er heller ikke dokumenteret, at der er uovervindelige praktisk målingsproblemer, når det gælder skelnen mellem vedligeholdelse og forbedring. Denne sondring er således helt praktisk gennemarbejdet og metodeunderbygget i den private udlejningssektor, idet kun forbedringer og ikke vedligeholdelse kan giver lejeforhøjelse. Skattelovgivningen har på det private udlejningsområde også en indarbejdet sondring mellem vedligeholdelse og forbedring.

Velfærdskommissionen mener, at en forhøjelse af den løbende beskatning via ejendomsværdibeskatning er at foretrække, frem for en kapitalgevinstbeskatning. Det er ærgerligt. For det første ved kommissionen udmærket, at den er ude i et politisk urealistisk forslag, fordi stærke interessegrupper (boligejerne, kreditforeningerne og bankerne) ikke ønsker sådanne indgreb overfor ejerboligmarkedet.  For det andet er ejendomsværdiskatten svær at forklare boligejerne. Stigende huspriser fører til højere ejendomsværdiskat, og da boligejeren ikke har realiseret gevinsten, og er særdeles usikker overfor, hvorledes den kan og bør belånes, er det vanskeligt at vinde en forståelse for en udvidelse af denne form for beskatning af boligen.

De private udlejningsejendomme:

Lejernes LO kan ikke støtte Velfærdskommissionens forslag, hvorefter huslejefastsættelsen skal liberaliseres over 20-30 år.

Jævnfør ovenstående støtter Lejernes LO, at der er ”murstenstilskud”, her i form af en reguleringsgevinst eller ”lejerfordel”, som velfærdskommissionen pædagogisk til forskel for vismændene har valgt at kalde forskellen mellem den regulerede leje og markedslejen.

Velfærdkommissionens forslag om at kompensere befolkningen med nedsættelse af marginalskatten, vil ikke gavne lejerne, da disse typisk ikke betaler mellem - eller topskat. Det samme kan anføres, hvis man kompenserer med en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget. Heller ikke her vil den typiske lejer opleve en kompensation, fordi over halvdelen af lejerne er ude af erhverv. Og så har Velfærdkommissionen det problem, at den for at skabe et større arbejdsudbud ønsker mere ”pisk” overfor lavindkomster ude af erhverv. Så denne gruppe bliver af den grund ikke kompenseret med øget offentlig støtte. Så er der den store gruppe af pensionister i lejergruppen. For dem forslår Velfærdskommissionen forringelser i boligydelsen, så heller ikke her kan lejerne hente kompensation.

Det vil føre til meget store huslejestigninger, hvis huslejekontrollen fjernes. Hvor meget har vismændene (forårsrapport, 2001) og også lejelovskommissionen (1997) beregnet. I gennemsnit vil hus­lejerne stige omkring 40 % og i København og på Frederiksberg vil huslejeniveauet løftes med knap 70 %. 

Ophæves huslejereguleringen ensidigt, fjernes som nævnt ovenfor den reguleringsgevinst for lejerne, som skal sikre en privatøkonomisk balance til boligejernes skatterabat.

Vismændene opgjorde boligomkostningerne (usercost) for forskellige boligtyper med samme anskaffelsespris. Det fremgår her, at ejerboligen i de første 20 år er billigere end den almene bolig, og at andelsboligen er billigst. I beregningen er ikke engang inddraget reale kapitalgevinster. Går vi tilbage i tiden er skævheden i endnu højere grad i ejerboligens favør. Beregningerne viser, at lejernes reguleringsgevinst fuldt ud modsvares af boligejernes skatterabat. Der er endda et efterslæb lejernes disfavør.

Det er selvfølgelig klart, og det er glædeligt, at velfærdskommissionen på side 13 også pointerer, at den individuelle boligstøtte ikke kan indregnes i opgørelsen af balancen i subsidierne. Den har en hel anden begrundelse, nemlig at sikre lavindkomster et større og bedre boligforbrug end deres indkomst kan finansierer. 

Det er blevet en udbredt misforståelse, at det er de velstillede, der har størst gavn af huslejereguleringen. Vismændene har ganske vist beregnet, at de højeste indkomster får langt den største reguleringsgevinst. Men senere tal, udarbejdet som opfølgning af kritik fra LLO, viste, at det er den store gruppe af lavindkomster, der får mest ud af huslejereguleringen. Både som samlet andel og også som procentandel i forhold til indkomst. Så det er ikke, som mange tror ” i høj grad andre (end lavindkomsterne, red.), der stryger gevinsten”. Citat: Politikens leder 28/12 2005.

Velfærdskommissionen anser det for et problem, at billige lejligheder forsvinder ved modernisering ved genudlejning. Men det er forkert, når velfærdskommissionen på denne måde anser ikke-moderniserede lejelejligheder for specielt billige. Det kan simpelt hen ikke dokumenteres med beregninger. Hvis man laver en beregning over boligomkostningerne, hvor der inddrages de reale kapitalgevinster (og selvfølgelig undlader de aktuelle enorme prisstigninger, men anvender en almindelig gennemsnit størrelse over 20 – 30 år) så er ejerboligen faktisk mere fordelagtig (billig) end lejerboligen.  Dette til trods for, at en lejebolig i gennemsnit kan lejes for 500 kr. pr. kvm om året.

Hvorfor er den ”billige” lejebolig så ekstrem efterspurgt. Fordi den ikke kræver kreditværdighed, og fordi prisen for andre boliger er steget voldsomt. Ejerboligens pris stiger pga. skattelettelser og lånefavorisering, andelsboligerne stiger fordi regeringen med sine ændringer i reglerne for belåning af andelsboliger har igangsat en prisstigningsskrue, idet flere og flere andelsboligforeninger går over til at anvende et markedsprincip for vurderingen og lejelejlighederne stiger, fordi udlejer moderniserer lejligheden ved genudlejning og dermed træder ud af den omkostningsbestemte lejeregulering. . 

Det er korrekt konstateret af Velfærdskommissionens side 42, at lejelejligheder efter gennemgribende moderniseringer efter boligreguleringslovens § 5. stk. 2 får en leje efter det lejedes værdi, og ”dermed opnås en leje, der svarer til markedslejen”.  Både analyser fra Socialministeriet og Ejendomsforeningen Danmark viser, at lejen her næsten er lig med en frimarkedslejen. Lejernes LO er enig med Velfærdskommissionen, når den på side 6 påpeger, at det betyder et spild, fordi disse regler ”kan skabe en situation, hvor der samfundsmæssigt anvendes for mange ressourcer på forbedringsinvesteringen.” Kort og mere direkte sagt, de eksisterende regler fremmer uhensigtsmæssige og rent spekulative forbedringer. De er samtidigt en bombe under ejendommes fremtidige vedligeholdelsesaktivitet. De moderniserede boliger bliver meget dyre, og det er vigtigt for Lejernes LO igen og igen at pointere, at de dermed ikke længere er et reelt boligtilbud til lav - og mellemindkomsterne.

Velfærdskommissionen burde have gravet dybere i denne problemstilling. Hvis Velfærdskommissionen skulle være konsekvent og ærlig overfor sin egen overordnede model for lejeboligmarkedet, burde kommissionen have forslået en særlig individuel boligstøtteordning for lejerne i disse dyre boliger. Det samme burde kommissionen have foreslået for den gruppe af nyopførte udlejningsboliger, som har fri leje (lejemål i ejendomme ibrugtaget efter 1991).

Hverken politikerne eller velfærdskommissionen har haft øje for løsning af de boligsociale problemer, som på denne måde allerede i dag er en følge af frimarkedet. Dette lover ikke godt for troværdigheden i Velfærdskommissionens frimarkedsmodel.  Vismændene og mindretallet i Lejelovskommissionen lovede lejerne, at de nok skal blive kompenseret af en forbedret individuel boligstøtte. Velfærdskommissionen er ikke så klar på dette område, kommissionen er mere stemt for personskattelettelser. Selv om dette, som anført ovenfor, ikke vil gavne de typiske lejere. På side 1 anfører Velfærdskommissionen, at ”subsidieringen skal – populært sagt – omlægges fra mursten til mennesker”. Men kommissionen uddyber eller beregner ikke konsekvenserne for samfundets udgifter til mere ”menneskestøtte”, dvs. individuelle boligstøtte, ligesom kommissionen ikke har bud på, hvorledes lavindkomster ude af erhverv i lejergruppen skal kompenseres over skattesystemet.

Dertil gælder, at det ikke lige er sådan nemt at ophæve huslejeregulering og skattesubsidier. Den politiske situation viser, at lejerne bliver tabere. For Regeringen skal nok sørge for at beskytte boligejerne.

Dernæst, ophævelsen af lejereguleringen, og en eventuel social kompensation med en forbedret individuel boligstøtte vil give så store ”individuel støtte” samspilsproblemer for lejerne, at det vil forhindre et øget arbejdsudbud, og dermed modvirke fleksibiliteten på arbejdsmarkedet.

Derudover vil en frimarkedsmodel, hvor lejernes nettoleje er dybt afhængig af de årlige finanslovsforhandlinger om den individuelle boligstøtte, sætte lejerne i en uholdbar politisk sårbar situation. Vi har historisk haft mange og endda også aktuelt et finanslovsforslag (endda med et markant overskud på de offentlige finanser), hvor der var nedskæringer i boligstøtten for lejerne. Lejernes LO ønsker ikke, at denne politiske ad hoc afhængighed skal forværres.  

Slutteligt er det helt overset af Velfærdskommissionen, at ophævelsen af boligsubsidierne vil sætte boligbyggeriet i stå. Det fremgår klart af Lejelovskommissionens og vismændenes konsekvensanalyser.

For at undgå at maksimalpriserne fører til penge under bordet eller anden sort økonomi, mener Lejernes LO, at der bør indføres obligatoriske offentligt tilgængelige ventelister. Særreglerne om beboernes fortrinsret skal harmoniseres efter en ny model, der også omfatter de øvrige udlejningsformer, og det offentlige skal, som for eksempel foreslået af Velfærdskommissionen, have forbedrede muligheder for at kunne købe anvisningsret i de private udlejningsejendomme. Det har ikke overrasket Lejernes LO, at den gældende honorering ikke var tilstrækkelig nok til at kompenserer for de private udlejeres økonomiske og ikke monetære gevinster ved anvisningsretten.

De almene boliger:

Velfærdskommissionen forslår, at den almen bolig på sigt afskaffes og erstattes af den private udlejningsbolig.

Velfærdkommissionen har ikke på nogen måde vurderet fordele og ulemper knyttet til denne danske model for en demokratiseret udlejningsform. Politiske ønsker om lokalt demokrati, indflydelse og engagement har været ligegyldige for Velfærdskommissionen. Måske hører disse elementer af velfærd ikke under de kompetencer, Velfærdskommissionen har syntes, at den rådede over. Kommissionen burde så have meddelt, at dens løsningsforslag har analytiske begrænsninger. 

På side 68 i Velfærdskommissionens boligafsnit står: ”Kommissionens langsigtede mål for den almene sektor er, at beboerne i de attraktive almene boligafdelinger enten betaler markedsprisen – eller alternativt løfter en større del af den boligsociale opgave”. Hermed binder Velfærdskommissionen den boligsociale opgave sammen med lejernes huslejefordel.

Det er ærgerligt, at Velfærdskommissionen ikke klart fortæller, at et sådant system selvfølgelig bygger på, at ”murstenstilskuddet” til ejer - eller andelsboligsektoren samtidigt forudsættes fjernet. Det kan umuligt være sådan, at Velfærdskommissionen mener, at man isoleret set kan fjerne ”lejerfordelen”,  og så til gengæld for en lejerfordel kan kræve en social anvisningsret.

Så er der langt mere perspektiv i kommissionens alternative forslag nederst side 71, hvorefter betalingen for den boligsociale forpligtelse knyttes til den enkelte borger. Såfremt det ikke politisk er muligt eller ønsket at afskaffe ”murstenstilskuddene” til alle boligformer, må det gældende system accepteres, og der må skabes en rimelig privatøkonomisk balance i subsidierne mellem de forskellige boligformer. Herefter er det logisk, at samfundet, som anført på side 71 - 72, betaler for den boligsociale opgave, og kommissionen anfører som eksempel den allerede eksisterende mulighed for ved køb af anvisningsret i den private udlejningssektor. Lejernes LO kræver, at samfundet betaler for den boligsociale anvisning. Det er over 1 mia. kr., som samfundet på denne måde skylder lejerne i den almene sektor.

Det er uforståeligt, at Velfærdskommissionen ikke kan se sin egen logik på andre områder. For eksempel skriver kommissionen (også på side 71), at den almene sektors formue stammer fra offentlige tilskud (dvs. murstenstilskuddene), og det er mærkværdigt, at dette forhold åbenbart sætter grænser for det offentliges intervention i forhold til den almene sektor, for eksempel ved at man er nødt til at forhandle med sektoren.

På den ene side pointerer Velfærdskommissionen, at alle boligformer subsidieres. På den anden side siger man, at det offentlige har en speciel rettighed i den almene sektor, fordi den subsidieres. Det kunne være interessant, om velfærdskommissionen ville forklare, hvorfor den så ikke kræver gratis anvisningsret i andelsboligsektoren eller ejerlejlighedsbebyggelser. Disse boligformer er jo ifølge Velfærdskommissionen fuldstændig lige så offentligt subsidieret.

Lejernes LO erkender, at heller ikke den offentlige debat her er særlig klar. Ofte hører man, endda fra fremtrædende tillidsfolk i den almene sektor, den forkerte logiske slutning, hvorefter samfundet, til gengæld for årtiers murstenstilskud til de almene boliger, har samfundet krav på en gratis varetagelse af en boligsocial opgave.

Andelsboligerne:

Velfærdskommissionen forslår, at andelsboligen pålignes ejendomsværdiskat på linie med ejerboligen, og at maksimalprisbestemmelserne for andelsboliger ophæves.

Lejernes LO kan støtte, at andelsboligen pålignes ejendomsværdiskat. Det vil medføre, at andelsboligerne privatøkonomisk ligestilles med leje - og ejerboligen. Andelsboligen er i dag den mest begunstigede boligform.

Til gengæld kan Lejernes LO ikke støtte, at maksimalprisbestemmelserne for andelsboliger ophæves. Det vil medføre, at andelsboligen bliver omdannet til en ejerlejlighed. Bestemmelserne om maksimalpriserne medfører, at andelsboligen er økonomisk tilgængelig for almindelige indkomster. Desværre har regeringens liberalisering af belåningsmuligheder ført til, at andelshaverne i højere og højere grad går over til en markedsvurdering, med den følge at andelsboligen bliver væsentligt dyrere.  Derfor skal andelsboligerne prisudvikling højst kunne følge udviklingen i forbrugerpriserne.

For at undgå at maksimalpriserne fører til penge under bordet eller anden sort økonomi, bør der indføres obligatoriske offentligt tilgængelige ventelister. Særreglerne om beboernes fortrinsret skal harmoniseres efter en ny model, der også omfatter de øvrige udlejningsformer, og det offentlige skal mod betaling, for eksempel som foreslået af Velfærdskommissionen i den private udlejningssektor, kunne købe anvisningsret i de private andelsboligforeninger.

 

Bilag:

Oversigt over velfærdskommissionen politikanbefalinger på boligområdet:

Ejerboligen:

Forslag 12.1. Ejendomsværdiskatten hæves langsomt over 20 år til 1,5 pct. Det bringer beskatningen af boliger på niveau med beskatningen af andre former for kapital. Dog bevares den nuværende progression i ejendomsværdiskatten for de ca. 5 pct. dyreste ejendomme.

Forslag 12.2. 98-særreglerne, der giver skatterabat til ejendomme erhvervet før 1.7. 1998, ophæves.

Forslag 12.3. Den nuværende indefrysningsordning af grundskyld for pensionister udbredes til også at gælde ejendomsværdiskatten.

Privat udlejningsejendom:

Forslag 12.4. Huslejefastsættelsen liberaliseres over 20-30 år. Den derved skabte kapitalgevinst for udlejer beskattes delvist. Lejeboligens særlige karakteristika nødvendiggør en fortsat regulering, herunder beskyttelse af lejer mod usaglig opsigelser.

Forslag 12.5. Den skatte- og tilskudsmæssige favorisering af visse dele af sektoren ophæves. Herunder skattefritagelsen for visse af pensions-sektorens ejendomme.

Andelsboligen:

Forslag 12.6. Andelsboligen pålignes ejendomsværdiskat på linie med ejerboligen.

Forslag 12.7. Maksimalprisbestemmelserne for andelsboliger ophæves.

Almen bolig:

Forslag 12.8. De offentlige tilskud til løsning af boligsociale problemer søges givet mere målrettet uden, at der nødvendigvis skal bruges færre midler.

Forslag 12.9. Huslejefordelen i den almene boligsektor skal beskattes.

Forslag 12.10. Huslejen i den almene boligsektor skal i højere grad afspejle markedsvilkår. I den forbindelse ophæves skattefritagelsen.

Forslag 12.11. Den del af huslejebetalingen i den almene boligsektor, der modsvarer den offentlige sektors afdrag på anskaffelsessummen, tilbagebetales til det offentlige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…
21-11-2005

Høring vedrørende forslag L 69 til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Til Anders Elbo

Socialministeriet

Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K

Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk

AEL/ J.nr. 07-304

ael@sm.dk og nhd@sm.dk 

 

Vedrørende:

Høring vedrørende forslag L 69 til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen som børn, mv.)

Hermed høringssvar fra Lejernes LO.

Idet vi beklager den korte høringsfrist, skal vi meddele, at organisationen ikke kan støtte det fremsendte lovforslag. Lejernes LO finder det helt urimeligt, at regeringen vil forringe den individuelle boligstøtteordning.

For det første er det en uacceptabel forringelse for de svageste i samfundet.

For det andet er der ikke nogen statsfinansiel rimelighed i denne besparelse. Regeringen har fremlagt et finanslovsforslag med et overskud på 30 milliarder kroner.

For det tredje er dette forslag udtryk for en arrogant og hamrende uretfærdigt fordelingspolitik. Regeringen og dens støtteparti, Dansk Folkeparti, bør i stedet for denne nedskæring for de svageste indkomster give lejerne nogle økonomisk modydelser til de store gaver, boligejerne har fået.

Boligejerne har fået store skatte - og arbejdsfri værdistigningsgevinster. De skyldes ikke bare det internationale rentefald, men også de gunstige låneformer og det stop for stigninger i ejendomsværdiskatten, som regeringen sammen med Dansk Folkeparti har gennemført. Disse begunstigelser har foræret boligejerne i tusindvis af værdistigningskroner, uden så meget som at en eneste boligejer har behøvet at stå tidligere op om morgenen. 

 

Med venlig hilsen

Klaus Hansen

Landsformand, Lejernes LO

 

 

 

Læs mere…
25-02-2003

Høring om lovforslag om ForbrugerForum

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Sara Gøtske

Slotsholmsgade 10-12

1216  København K

 

Høring om lovforslag om ForbrugerForum

Lejernes LO har modtaget lovforslaget vedr. ForbrugerForum til udtalelse.

Lejernes LO støtter, at der skabes fora med myndigheder og erhverv til drøftelse af forbrugernes interesser. Det er vigtigt at understrege, at forbrugernes synspunkter skal kunne fremføres uafhængig af erhvervsinteresser, hvorfor Forbruger Rådets rolle som uafhængig interesseorganisation ønskes styrket, f.eks. ved øget offentlig bidrag og uden binding fra myndighederne.

Lejernes LO har modtaget Forbruger Rådets udtalelse som vi fuldt ud kan tilslutte os.

 

Med venlig hilsen

Klaus Hansen

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser