Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

22-02-2021

Høringssvar til Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (Tidligere hårde ghettoområder, som er omfattet af en udviklingsplan).

LLO takker for at have fået lovforslaget i høring.

Vi må dog bemærke, at det er overraskende at høringsfristen er væsentligt kortere end normalt nemlig ca. to uger, fremsendt umiddelbart inden skolernes vinterferie. Dette er endvidere bemærkelsesværdigt, da lovforslaget ikke fremgår af regeringens lovprogram, ligesom det intet har med hastelovgivning som følge af COVID-19 at gøre. 

Læs mere…
22-02-2021

Høring over forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om leje af erhvervslokaler m.v.

LLO takker for at have fået ovennævnte lovforslag i høring. 

Lovforslaget indeholder to elementer: (1) Indførelse af hjemmel til at forlænge fristen for afholdelse af beboermøde i beboerrepræsentationer, og (2) en forlængelse af frist for aflæggelse af forbrugsregnskaber. 

LLO kan støtte begge forslag, og vi vil gerne knytte nogle bemærkninger til begge elementer. 

Læs mere…
29-10-2020

Vedr. Høring forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love.

Vi vil fokusere på forslagets del som omhandler ophøret af de offentlige ejendomsvurderinger af det som Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation kalder ”en reel afskaffelse af den offentlige vurdering” (Politiken d. 24. oktober 2020).

Læs mere…
07-10-2020

Høringssvar til ”Høring over udkast til regler om huslejeregulering for mindre ejendomme i regulerede kommuner”

Høringen angår sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven, hvor reglerne om huslejeregulering for mindre ejendomme i regulerede kommuner ved en fejl fra ministeriets side ikke var medtaget. 

Læs mere…
02-10-2020

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beboerrepræsentation

 Til Transport- og Boligministeriet 

Frederiksholms Kanal 27 F 

1220 København K 

Sendt pr. e-mail til trm@trm.dk 

Deres J.nr. 2020-6875 

Vi skal venligst takke for at have fået ovennævnte bekendtgørelse i høring. 

Bekendtgørelsen ændrer den nuværende bekendtgørelse om beboerrepræsentation på to punkter: 

For det første forhøjes beløbet som kan opkræves til beboerrepræsentationens drift uden fuldmagt til 500 kr. pr. år. Dette er en udmøntning af den boligpolitiske aftale af 30. januar 2020 (populært kaldet Blackstone-indgrebet). 

For det andet indføjes en ny bestemmelse om tegningsretten, og bekendtgørelsens status som vedtægter præciseres. Dette sker som reaktion på forhøjede krav fra bankernes side, hvor flere banker har anset den nuværende bekendtgørelse som utilstrækkelig, og krævet at beboerrepræsentationerne selv udfærdiger vedtægter. 

 

Om forhøjelsen 

Til forhøjelsen af beløbet findes dette som en rimelig og fornuftig prioritering. Som det fremgår af ”Blackstone-aftalen”: 

Når beløbet, som beboerrepræsentationen kan opkræve, forhøjes, giver det bedre mulighed for, at beboerrepræsentationen kan indrette sig sådan, at den bedst muligt kan varetage lejernes interesser […]. 

Det er ikke nogen hemmelighed, at stadigt mere pengestærke udlejere (fx kapitalfonde) har flere penge at bruge på advokater og juridisk bistand end lejerne har. 

Vi er glade for forhøjelsen, som kan bidrage til at udjævne den økonomiske forskel på lejer og udlejer, og som kan bidrage til en mere ligelig adgang til at søge juridisk bistand i tvister. 

Vi forventer ikke en fuldkommen udjævning af det juridiske styrkeforhold mellem lejer og udlejer med bestemmelsen, men som et vigtigt bidrag til dette. 

Beløbet kunne dog stadigvæk være højere, særligt da det jo trods alt er lejers egne penge, der er tale om. 

 

Om tegningsretten

Det foreslås at der indføjes et nyt stykke i bekendtgørelsen: 

§5 Stk. 3. Beboerrepræsentanterne tegner i forening beboerrepræsentationen udadtil. 

Vi vil opfordre til at færre end samtlige beboerrepræsentanter får mulighed for at tegne beboerrepræsentationen udadtil. 

Særligt i større beboerrepræsentationer med 5 eller 7 medlemmer kan dette blive problematisk. 

Enstemmighed kan risikere at føre til at obstruere udførelsen af beslutninger besluttet af et flertal, eller -lige så relevant- give problemer i tilfælde af beboerrepræsentantens pludselige fraflytning, sygdom eller andet fravær. 

Vi skal derfor foreslå, at det i stedet indføres, at ”et flertal af beboerrepræsentanterne” eller blot ”to beboerrepræsenter” får mulighed for at tegne foreningen udadtil. 

 

Om præciseringen af bekendtgørelsens status som vedtægter 

Vi har spurgt en af vores bankforbindelser om ændringen vil være tilstrækkelig til at opfylde hvidvaskloven, og dermed ikke kræve yderligere vedtægter eller andet fra beboerrepræsentationen. Dette blev bekræftet. 

Vi er naturligvis interesserede i at bekendtgørelsen virker i praksis, og vi håber således også, at Finanstilsynet (som høringspart) kan acceptere denne ændring, således at vores beboerrepræsentanter ikke længere mødes af vanskeligheder, når de henvender sig i banken. 

Vi skal venligst kvittere for, at ministeriet har indskrevet denne ændring, så det bliver nemmere at være beboerrepræsentant. 

Sammenfattende har de foreslåede ændringer LLO’s varme opbakning. 

 

Med venlig hilsen 

Lejernes Landsorganisation i Danmark 

Helene Toxværd 

Landsformand 

/Anders Svendsen 

Læs mere…
23-09-2020

LLO’s Høringssvar til udkast til lovforslag om ny lov om leje og ny lov om boligforhold. Indledning

Side 1
Til Transport og Boligministeriet
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 Kbh. K
Deres j.nr. 2020-2113
Alene sendt pr. e-mail til trm@trm.dk

Kort frist – omfattende materiale
Høringsmaterialet er meget omfangsrigt ift. fristen for høringssvar: Der er tale om næsten 900 sider (altså næsten ti gange så langt som Blackstonepakken).


Ministeriet har fremsendt materialet d. 19. juni og forventede i første omgang svar d. 20. august, som derefter blev udskudt til d. 18. september.


Der er ingen tvivl om, at ministeriet har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med udfærdigelsen af materialet, som beklageligvis har været forsinket ad flere omgange.
Det er dog en skam, at man ikke har valgt at give høringsparterne længere tid til at gennemgå dette store arbejde.

Læs mere…
23-09-2020

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Til
Transport- og Boligministeriet
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K
Deres j.nr. 2020-5305
Alene sendt pr. e-mail til trm@trm.dk

LLO takker for at have fået ovennævnte lovforslag i høring.


Forslaget indeholder tre dele:
Første del skaber hjemmel for en kommune til, at kommunen kan etablere og drive en ordning, som kan tilbyde unge uddannelsessøgende et midlertidigt sted at bo, hvis de ikke kan finde en bolig inden studiestart.


Anden del vedrører digitalisering af den almene boligsektor, således at reglerne afspejler reglerne for digital kommunikation i den private udlejningssektor.


Tredje del vedrører indførelsen af en forsøgsordning, hvorefter udlejer i helt særlige situationer gives mulighed for at opsige lejere af almene ældre- eller plejeboliger, eksempelvis ved et ændret plejebehov hos lejeren.


Vedr. første del Kommunal tag-over-hovedet-garanti.
Forslaget forbedrer kommunernes muligheder for at sikre midlertidige boliger til uddannelsessøgende.
LLO støtter forslaget.
Flere byer har ikke et tilstrækkeligt antal studieboliger, og de studerende skal derfor forsøge at presse sig ind på et i forvejen presset boligmarked. En manglende regulering af boligmarkedet fører til at de betalelige boliger har forsvundet, som dokumenteret af Ekspertgruppen om BRL § 5, stk. 2
De kommuner, der har problemer, bør dog først og fremmest sikre, at der er tilstrækkeligt mange permanente studie- og ungdomsboliger. Dette er langt at foretrække fremfor de i lovforslaget beskrevne forsøgsordninger i form af beboelsesvogne, sovesale, vandrehjem og beboelsescontainere.
Det perfekte skal dog ikke blive det godes fjende. Og visse danske kommuner har uden tvivl en så stor udfordring ift. antallet af studieboliger, at det kan være nødvendigt at tage ovennævnte tiltag i brug.
Vi kan derfor støtte forslaget.


Vedr. Anden del om øget digitalisering af den almene sektor.
Aftalen afspejler den nuværende retstilstand i den private udlejningssektor.
Det er efter LLO’s opfattelse rimeligt, at de almene får samme muligheder for at benytte digital kommunikation som den private udlejningssektor.
Vi bemærker at personer, der er fritaget af modtagelsen af Digital Post er undtaget af reglerne, samt at reglerne for betalingspåkrav og opsigelser stadigvæk alene kræver at meddelelserne kan ske på skrift.
LLO kan derfor støtte forslaget.


Vedr. Tredje del forsøgsordning om øget mulighed for opsigelse.
LLO kan ikke støtte forslaget, da vi ikke finder det nødvendigt at udvide udlejers opsigelsesadgang.
Vi har sympati for, at de udfordringer en ændring i plejebehov kan give, men vi finder ikke, at udlejer bør gives en opsigelsesret i den forbindelse.
Efter vores opfattelse bør en flytning ske efter aftale med lejeren og de pårørende eller lejerens værge, og ikke som en ensidig meddelelse.
Vi er bekendt med at der er tale om en forsøgsordning, og at en række krav skal være opfyldt førend der kan ske opsigelse, men vi mener alligevel at sådanne flytninger, bør ske ad frivillighedens vej, i stedet for ved udlejers opsigelse.
Samlet set, kan vi derfor støtte de første to dele af forslaget, men ikke det sidste.

 

Med venlig hilsen
Lejernes Landsorganisation i Danmark
Helene Toxværd
Landsformand
/Anders Svendsen

 

Korektion til det fremsendte høringssvar:

Til Transport- og Boligministeriet.

Jeg skal venligst fremsende en korrektion af det fremsendte høringssvar.

Vi har ved en fejl lagt til grund, at forslaget til øget digitalisering ville beholde kravet om fysiske skriftlige påkrav og opsigelser.

Med lovforslaget fjerner man i stedet dette krav.

Det er LLO’s opfattelse, at forslaget kan risikere at ramme borgere som ikke er stærke it-brugere uforholdsmæssigt hårdt.

Borgere som overser en e-mail om rykker eller en opsigelse, vil kunne risikere at miste deres hjem.

Dette er ikke en rimelig retsstilling og forslaget vil stille beboerne i den almene sektor ringere end lejere i den private udlejningssektor.

Det er vores opfattelse, at lovforslaget kan risikere at føre til flere opsigelser eller ophævelser.

Da reglerne for digital kommunikation i lejeforhold senest blev ændret i den private sektor, kunne et enigt Folketing acceptere at disse særligt vigtige meddelelser ikke alene kan sendes pr. E-mail.

LLO finder, at denne beskyttelse bør bibeholdes.

LLO kan derfor ikke støtte digitaliseringsdelen af lovforslaget. 

Læs mere…
23-09-2020

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Til Trafik-, bygge- og boligstyrelsen.
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Alene sendt pr. e-mail til almenbolig@tbst.dk /cc jaj@tbst.dk.
Deres j.nr. : BO0100-00672


Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Landsbyggefondens rammer i 2021 26, forlængelse af differentieret grundkapital, sammenlægning af boliger m.v.)


Lejernes Landsorganisation (LLO) skal venligst takke for at have fået sendt ovennævnte udkast til lovforslag i høring.
Lovforslaget er en udmøntning af boligaftalen af 19. maj 2020 indgået af regeringen (S), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socia-listisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternati-vet og Sikandar Siddique (UFG) om Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og fremrykket indsats i 2020.


Nærværende udkast til lovforslag udmønter den del af aftalen, som bl.a. handler om Landsbyggefondens rammer for 2021-26, idet forhøjelsen af renoveringsrammen i 2020 er allerede er udmøntet ved lov nr. 919 af 20. juni 2020.


I LLO glæder vi os over at et næsten samlet Folketing på denne måde vælger at bruge den nuværende krise til at sikre gode boliger, boliger der er up to date rent energimæssigt, og at det sker til en langt lavere husleje, end hvis projekterne skulle være gennemført på anden vis. Og at aftalen herudover også gavner beskæftigelsen og f.eks. stiller krav om lærlinge, kan kun betragtes som et ekstra stort plus i den nuværende situation.


Vi kunne have ønsket os, at aftalen indeholdt en øget sikring af lejernes beboerdemokratiske indflydelse, herunder en kodificering af at den enkelte afdelingsbestyrelses ret til at søge bistand hos en lejerorganisation i lighed med beboerrepræsentationer i den private sektor.
Dette skal dog ikke skygge for at vi i LLO glæder os over lovforslaget, og det løft den medføre for de almene boliger og for lejerne, der bor der.


Mvh.
Lejernes Landsorganisation
Helene Toxværd
Landsformand
/Anders Svendsen

Læs mere…
28-08-2020

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Bopælspligt i nyetablerede boliger, der i en lokalplan er fastlagt til helårsboliger)

 

Transport- og Boligministeriet 

Frederiksholms Kanal 27 F 

1220 København K 

Alene sendt pr. e-mail til trm@trm.dk /cc eta@trm.dk. 

Deres j.nr. : 2020-4809 

 

Lejernes Landsorganisation (LLO) skal venligst takke for at have fået sendt ovennævnte udkast til lovforslag i høring. 

Lovforslaget vil ændre reglerne om benyttelse af boliger med henblik på at udvide reglernes anvendelsesområde. I stedet for tidspunktet, hvor boligen for første gang benyttes til helårsbeboelse, dvs. ejeren/lejeren flytter ind, vil reglens anvendelse blive udvidet med henblik på at omfatte boliger, der i en lokalplan er fastlagt til helårsboliger, fra det tidspunktet, hvor kommunalbestyrelsens tilladelse til at tage boligen i brug foreligger. 

LLO støtter forslaget. Der er tale om en skærpelse af bopælspligten, således, at et ”smuthul” i den eksisterende lovgivning lukkes. 

Med andre ord bliver der stillet krav om at gode nye boliger ikke længere kan få lov at stå tomme, men i stedet skal bebos af mennesker hele året. 

Lovforslaget er udtryk for sunde betragtninger om den bedst mulige benyttelse af boligmassen, og LLO støtter naturligvis denne forbedring af bopælspligten. 

 

Mvh. 

Lejernes Landsorganisation 

Helene Toxværd 

Landsformand 

/Anders Svendsen 

Læs mere…
20-03-2020

Høringssvar til tre lovforslag

Til Transport- og Boligministeriet

Frederiksholms kanal 27 F                                                                                                          20. marts 2020

1220 Kbh. K

Sendt pr. e-mail til trm@trm.dk

Deres j .nr. 2020-1418

 

Høringssvar til tre lovforslag

 

Indledning

LLO takker for at blive en del af høringen over de 3 udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Vi har valgt at lave et samlet svar på de tre lovforslag.

Lovforslagene adresserer de uhensigtsmæssige konsekvenser BRL § 5, stk. 2, som ekspertudvalget har dokumenteret, herunder at:

·      5,2-huslejen er steget 63% på 12 år.[1]

·      5,2-udlejning giver uhørt høje afkast (gns. 13-14% årligt).[2]

·      Ca. 2.875 betalelige boliger omdannes til 5,2-boliger om året[3].

·      Private udlejningsboliger bliver for dyre for folk med almindelige indkomster, målt efter OECD’s anbefalinger[4]

Hensigten bag lovforslagene er at ”huslejestigningerne på private boliger i storbyerne stoppes, og at de private boliger ikke skal tjene som rene investeringsobjekter for investorer, der hovedsageligt er interesseret i hurtige gevinster”[5] 

Selv om det er LLO’s opfattelse, at den enkleste og bedste løsning havde været en afskaffelse af boligreguleringslovens §5, stk. 2, så indbærer lovforslagene en betydelig forbedring i forhold til den eksisterende lejelovgivning og LLO støtter derfor forslagene.

LLO anerkender, at det foreliggende lovforslag er, hvad der kunne opnås politisk enighed om og vi har derfor gennemgået forslagene med henblik på at sikre, at intentionen i den politiske aftale gennemføres. Vi har derfor fokuseret på hvordan aftalen udmøntes, således at smuthuller og mulighed for omgåelse undgås.

For LLO er de vigtigste fokusområder:

1.     At det gøres helt klart hvordan huslejen skal fastsættes, når der bruges sammenligningslejemål, så gamle kontrakter ikke trækker huslejen op for nye.

2.     At ændringerne i højere grad laves i selve lovteksten og i mindre grad i bemærkningerne, så det sikres, at lovens mange praktikere bruger loven ensartet.

3.     At det gøres fuldkomment tydeligt, at lejefastsættelsen i mindre udlejningsejendomme med 1-6 lejemål ikke må fastsættes efter reglerne i § 5, stk. 2.

Vi har behandlet de tre lovforslag i følgende rækkefølge: 1. Styrkelse af lejerne, 2. Energikrav og 3. Karensperiode.

 

Bemærkninger til lovforslag om styrkelse af lejerne.

(styrkelse af lejerne)

Hensigten bag lovforslaget:

Som nævnt i indledningen er lovforslagets hensigt bl.a. at ”huslejestigningerne på private boliger i storbyerne stoppes [...]”

Som en af de vigtigste tiltag indføres den såkaldte ”huslejebremse”, som en erkendelse af, at væsentlighedskriteriet i § 5, stk. 2 har en ”selvforstærkende effekt” og ”at der er behov for en huslejebremse ved at fjerne marginen for det lejedes værdi, så yderligere fremtidige huslejestigninger i private udlejningsboliger bremses.”[6]

Det fremgår dog at ”væsentligt” udgår af § 5, stk. 2, men ikke de øvrige steder hvor lejen fastsættes efter det lejedes værdi.

LLO mener, at aftaleparternes diagnose er korrekt, men at man ved udmøntningen af aftalen har valgt en kompliceret løsning, der medfører at det lejedes værdi nu skal vurders efter to forskellige regelsæt.

Vi vil opfordre Folketinget til at anvende en enklere løsning og fjerne den selvforstærkende effekt for lejemål, hvor huslejen ikke fastsættes efter BRL § 5, stk. 2. (dvs. lejemål i uregulerede kommuner).

LLO foreslår derfor følgende tilføjelse til lovforslagets § 1 nr. 3:

·      Indfør huslejebremse i hele landet - Fjern væsentlighedskravet for alle steder med det lejedes værdi.

Den enkleste måde at foretage ændringen på er at fjerne ”væsentlighedskravet” i forhold til alle huslejer, der er fastsat efter det lejedes værdi, det vil sige at ændre LL § 47 (”det rene lejedes værdi”) og BRL § 5,2.

Fjernes væsentlighedskravet ikke for andre boliger med det lejedes værdi, har det betydning for ca. 46.400 boliger i uregulerede kommuner og ca. 3.500 80/20 ejendomme[7]. Selv om den politiske aftale alene omtaler væsentlighedskravet ved 5,2-udlejning og ikke ved anden udlejning efter det lejedes værdi, håber LLO at aftaleparterne vil acceptere at det enkleste vil være  at fjerne væsentlighedskravets ”selvforstærkende effekt” for alle lejemål.

Herudover bør ordet ”væsentligt” også fjernes fra den nuværende BRL § 5, stk. 5, sidste pkt. således at bestemmelsen lyder:

 

 ”[...]Ved indbringelse for boligretten påhviler det udlejeren at godtgøre, at den aftalte leje ikke væsentligt overstiger det lejedes værdi”

 

Forslag til ændring af lovforslagets § 3, stk. 3

·      Lad væsentlighedskravet gælde for alle kontrakter, i det mindste ved kontraktsændringer.

Der er lagt op til at lejemål, der allerede er indgået, fortsætter uden huslejebremse. Disse lejemål beholder med andre ord den selvforstærkende effekt indtil de genudlejes. Dette vil LLO fraråde.

LLO mener ikke, at det kan være lovgivers opgave, at tage særligt hensyn til de udlejere, som for en dels vedkommende direkte har spekuleret i at sætte lejen højere (men ikke væsentligt højere) end det lejedes værdi.

LLO forstår at hensigten ved alene at omfatte nye lejemål, er ikke at gribe ind i eksisterende kontraktsforhold, men mener ikke desto mindre, at huslejebremsen bør gælde for alle lejemål.

Hvis denne ændring gennemføres, vil udlejer vil stadigvæk kunne kræve leje efter det lejedes værdi, også for sine ældre lejemål, men ikke til et kunstigt højt niveau. I modsat fald vil de lejere, der har de ældste 5,2-boliger, risikere fortsat at skulle betale den højeste husleje, og det er næppe hensigten med reguleringen.

Igen forøges lovens kompleksitet ved ikke at lade de nye gode forslag gælde for alle, men i stedet have to forskellige kategorier af 5,2-leje.

Forslag til ændring af lovforslagets bemærkninger, afsnit 2.2.2.2:

·      Forbyd sammenligning mellem lejemål med og uden huslejebremse.

Selv om det er en forbedring af retstilstanden at indføre huslejebremse jf. Loveforslagets § 2, stk. 1., så er der en risiko for at denne bremse bliver uvirksom, hvis der fortsat må sammenlignes med lejemål uden bremse.

 

Eksempel: Hvis det lejedes værdi er 1000 kr., kan udlejer fremlægge lejemål på 1.099 kr, som bevis.

 

Da lejen fastsættes ved sammenligning med parternes fremlagte lejemål kan fremlæggelsen af sådanne lejemål være med til at presse huslejen op.

 

Det er derfor afgørende at slå fast, at sammenligningslejemål uden huslejebremse ikke må og kan bruges i sammenligning med lejemål med huslejebremse.

Lovforslagets bemærkninger lægger op til, at man kan blive ved med at bruge sammenligningslejemål, hvis man ”tager højde” for at der er tale om to forskellige regelsæt.

Dette er efter LLOs vurdering helt utilstrækkeligt, da det er vores erfaring at det i praksis bliver vanskeligt at foretage denne vurdering, da stort set alle sager om det lejedes værdi, ikke præcist anfører hvad det lejedes værdi er, men blot fastslår, at lejen ikke væsentligt overstiger det lejedes værdi.

Lovgiver risikerer derfor med lovforslagets bemærkninger at lave ”elastik i metermål”, og for at undgå denne situation bør bemærkningerne i stedet fastslå, at man ikke kan foretage en sammeligning imellem lejemål med og uden huslejebremse.

I praksis er domstolene overladt et bredt skøn når sammenligningslejemål skal vurderes. I praksis har man tilladt sammenligning imellem forskellige lejefastsættelsesformer[8]. Eksempelvis må man gerne bruge §5, stk. 1 til at sige hvad lejen i det mindste skal være i 5,2-lejemål, men ikke hvad huslejen højest må være[9]. Her er udfordringen omvendt, nemlig at de dyre lejemål uden huslejebremse trækker huslejen op, hvis man må sammenligne med dem.

Den klareste løsning er ikke at tillade sammenligning, men skulle der være et politisk ønske om alligevel at tillade en sammenligning, bør det fastslås hvordan sammenligningen præcis skal ske:

Lejemål uden bremse kan således ikke bruges til at sige hvad det lejedes værdi er, men alene til at sige hvad ”loftet” er for lejemål med huslejebremse.

 

Eksempel: Hvis der er en tvist om hvad det lejedes værdi er, og huslejen er aftalt til 1500 kr., og der fremlægges sammenligningslejemål uden huslejebremse på 1400 kr., kan det ikke deraf udledes at det lejedes værdi er 1.400 kr., men at lejen maksimalt er 1.400 kr.

 

Det er meget ønskeligt at retstilstanden beskrives klart fra starten, således at uklarhed kan undgås, og vi undgår de mange juridiske tvister de nuværende regler har medført. Domstolene bør gives klare retningslinjer for anvendelsen af de nye regler.

Forslag til ændring af lovforslagets § 1, nr. 3:

·      Fortolkningsreglen om uprøvede og prøvede lejemål bør indskrives direkte i loven, fremfor som bemærkning.

Såfremt uprøvede lejemål uden videre tillades som i dag, bliver der reelt tale om markedsleje, og ikke en retlig standard som det lejedes værdi er[10]. Efter LLO’s mening bør et sagkyndigt nævns afgørelser om hvad den retlige standard er, veje langt tungere end hvad den enkelte lejer og udlejer har aftalt.

Juridiske forfattere[11] og domstolene[12] mener i forvejen at prøvede lejemål skal tillægges mere vægt, men dette har indtil nu ikke løst problemet.

Det er derfor LLO’s forslag, at bemærkningernes gode ordlyd skrives ind i loven, så domstolene får en klar og entydig rettesnor.

 

Forslag til ændring af bemærkningerne til § 1, nr. 3:

·      Lad sammenligning ske uden besigtigelse ved prøvede lejemål med ved fremlæggelse af kontrakt/afgørelse.

Det er ofte vanskeligt at få lejeren til at lukke boligretten ind, når der skal besigtiges sammenligningslejemål. Samtidigt er det fast antaget at ikke-besigtigede lejemål tæller mindre end besigtigede[13].

I forbindelse med implementeringen af en huslejestatistik og sammenligningslejemålsdatabase, er det vigtigt, at de lejemål der findes i databasen kan bruges som bevis og at de får en betydelig vægt, også selvom de ikke er besigtiget.

LLO opfordrer derfor til, at prøvede lejemål kan benyttes uanset om lejemålet konkret er besigtiget af boligretten. Det er oplagt at de varslede nye it-systemer (som dog ikke er en del af denne lov), bliver anvendt til at finde sammenligningslejemål. Hvis sammenligningslejemålene fra den varslede database ikke kan anvendes uden besigtigelse, undermineres hensigten, og den nuværende retstilstand, hvor parter kan fremlægge ikke-prøvede lejemål, kan risikere at fortsætte.

LLO opfordrer ligeledes til, at det understreges i bemærkningerne, at huslejenævn stadigvæk kan træffe afgørelse efter deres generelle kendskab til lejeniveauet, uagtet indførelsen af de nye regler som sammenligningslejemål.

 

Forslag til ændring af bemærkningerne til § 1, nr. 3:

·      Understreg at der ikke kan sammenlignes med 5,2 i småhuse.

Det vil formentligt være en kodificering af gældende ret[14], men når der laves lovgivning om sammenligningslejemål og BRL § 5, stk. 2, er det svært at komme udenom spørgsmålet om sammenligning med småhuse (BRL § 29 c).

Da ekspertgruppen lavede sin rapport, holdt man småhusleje og 5,2-leje adskilt, og netop i erkendelse heraf bør dette naturligvis videreføres i lovgivningen. Spørgsmålet er afgørende, da man i modsat fald vil videreføre 5,2’s høje husleje, men uden at udlejer skal leve op til de mange krav til 5,2-boliger (f.eks krav til energistarden), også i en situation hvor man har valgt at den løbende lejestigninger skal ske efter BRL § 7.

 

Bemærkninger til lovforslag om Energikrav:

(Øgede energikrav ved anvendelse af boligreguleringslovens § 5, stk. 2, og fastfrysning af vurderinger af værdien af andelsboligforeningers ejendomme)

Hensigten lovpakken:

”At fremme energirenoveringer, herunder især i den ældre del af det private udlejningsbyggeri til gavn for både klimaet og lejerne, er der behov for at skærpe kravet om energimærke.[15]

 

Forslag til ændring af forslagets § 3, stk. 2:

·      LLO opfordrer derfor til, at der stilles energikrav i alle ejendomme. Lad energikravene gælde ved genudlejning, så udlejers incitament til grønne renoveringer styrkes.

Lovforslaget lægger op til, at de ejendomme hvori ca. 57.000 boliger***præcisering der allerede er lejet ud efter BRL 5,2 ikke skal leve op til energikravene. Heller ikke ved genudlejning.

LLO mener, at dette er den mindst klimaambitiøse måde at implementere aftalen på.

Forslaget bygger på den skæve logik, at 20 år gamle moderniseringer ikke skal leve op til energikrav, som nye moderniseringer skal, selvom lejefastsættelsesgrundlaget er det samme. LLO mener, at denne logik er uholdbar og opfordrer derfor til, at der stilles energikrav i alle ejendomme.

Under ekspertudvalgets behandling af model B, som nu er blevet en del af lovforslaget, var der længere drøftelser om modellen skulle gælde for alle boliger eller kun de boliger, der endnu ikke er 5,2-renoveret.  Omdrejningspunktet i diskussionen var ikke så meget, hvad der ville være bedst for klimaet, men om indgrebet ville udgøre ekspropriation eller ej.

Højesteret har tidligere fastslået at det ikke var ekspropriation at gribe ind i eksisterende lejeaftaler, selvom udlejer ikke kunne få dækket sine driftsomkostninger, jf. U.1965.293/2 H [16].

I dette tilfælde er der tale om et indgreb i nye aftaler, hvor udlejer i øvrigt kan få dækket sine driftsomkostninger. Ingen erhvervsdrivende er sikret imod at der indføres forbrugerbeskyttelse for fremtiden, således at man ikke kan beholde sit høje afkast (i så fald ville det ikke være muligt at stille krav til kviklånsfirmaer, teleselskabers roamingaftaler etc.).

Hvis der stilles energikrav til alle ved genudlejning, vil udlejer desuden som altid kunne oppebære driftsudgifterne samt et afkast til udlejer som i boligreguleringslovens almindelige regler.

 

Forslag til præcisering af § 3, stk. 2:

·      Gør det tydeligere hvornår der må opkræves 5,2-husleje.

Der er en del praktiske problemer forbundet med at fastslå hvornår et lejemål er udlejet efter BRL § 5, stk. 2:

·      Der er ikke krav om at det anføres i lejekontrakten, at der opkræves 5,2-leje.

·      Udlejer vil derfor kunne argumentere for at udlejningen er sket efter BRL § 5, stk. 2, selvom dette ikke fremgår af kontrakten.

·      I nogle tilfælde udføres der forbedringer for et beløb, der overholder beløbsgrænsen jf. BRL § 5, stk. 2, i eksisterende lejemål efter BRL § 5, stk. 1, men udlejer afventer at den nuværende lejer flytter ud.

Spørgsmålet er hvornår loven antager at et beboelseslejemål er ”gennemgribende forbedret”.

LLO mener, at det bør præciseres, at der menes første gang lejemålet lejes ud efter BRL § 5, stk. 2, og at udlejer som altid har bevisbyrden jf. BRL § 5, stk. 5.  I modsat fald vil retstillingen blive endnu mere uoverskuelig.

 

Forslag til lovændring (nyt stk. I BRL § 5):

·      Gør det praktisk nemmere at fastslå hvornår der er tale om et 5,2-lejemål.

Som reglerne er i dag, er der ikke krav om at udlejer skal anføre at der er tale om et 5,2-lejemål i kontrakten. Dette kan gøre det vanskeligt at vurdere om (især ældre) lejemål er lejet ud efter § 5, stk. 2.

LLO opfordrer derfor til at det tydeliggøres, hvornår der er tale om et 5,2-leje.

Helt konkret bør det i fremtidige kontraktforhold anføres, at der er tale om et 5,2 lejemål. Anføres dette ikke i kontrakten, må konsekvensen være, at der er tale om et lejemål indgået på lejelovens almindelige regler (det kendes fra LL § 53).

Flere udlejere dokumenterer i forvejen lejens sammensætning ved 5,2-udlejning i lejeaftalens § 11 således, at der nemt kan overskues, hvad der udgør driftsudgifter og hvad der er et forbedringstillæg. Dette bør ligeledes gøres obligatorisk.

Gennemførelsen af dette forhindrer ikke, at udlejer opkræver 5,2-leje, hvis det anføres i kontrakten, så påvirker en sådan ændring ikke balancen i styrkeforholdet imellem lejer og udlejer. Reglen vil dog gøre det langt nemmere for praktikere at klarlægge hvilken lejefastsættelse, der er aftalt, hvilket vil spare tid for rådgivere, huslejenævn etc.

 

Opfordring til udmøntning af den politiske aftale af 30. januar:

·      Få styr på energimærkerne så hurtigt som muligt.

Som en del af den politiske aftale, men ikke dette lovforslag, blev det aftalt at klimaministeren skulle gennemse energimærkeordningen. Da denne del af aftalen spiller tæt sammen med lovforslaget, kan vi kun opfordre til at dette sker så hurtigt som muligt.

Den nuværende energimærkeordning kan efter LLOs vurdering bedst betegnes som ”den mindst ringe løsning”, idet f.eks. milde vintre kan give bedre energimærker end kolde. Dette fordi, det er ejendommens energiforbrug, der måles og ikke ejendommens evne til at holde på varmen. Hensigten bør være at energiforbedringer belønnes, og ikke at tilfældige gevinster som afhænger af vejret belønnes.

 

Bemærkninger til lovforslag om karensperiode:

(Karensperiode ved erhvervelse mv. af udlejningsejendomme og lovfæstning af krav til opløsning af andelsboligforeninger)

Hensigten fra den politiske aftale:

[…] At modvirke kortsigtede investeringer og nedbringe incitamentet til at anvende § 5, stk. 2, til at opnå hurtige gevinster.

”Ejeren må ikke opkræve husleje efter § 5, stk. 2, før lejemålet er genudlejet efter udløbet af karensperioden.”

 

Forslag til ændring af lovforslagets § 1, stk. 2:

·      Kontrolskiftebegrebet skal påses af udlejer selv, og der indføres en flagningspligt. Der skal være mærkbare konsekvenser ved ikke at overholde denne forpligtelse.

Lovforslaget opregner en række situationer hvorefter et kontrolskifte udløser en karensperiode. Der er tale om selskabsretlige vurderinger, som huslejenævn typisk ikke vil påse af egen drift.

At overlade dette tilsyn til huslejenævnene vil efter LLO’s vurdering ikke være effektivt. Flere huslejenævn har reelt omkring ét eller to årsværk til rådighed og ikke forudgående kendskab til selskabsretlige dispositioner.  Det vil heller ikke være tilstrækkeligt, hvis huslejenævnet blot beder udlejer om at oplyse om hun har gjort tiltag, der udløses en karensperiode, så udlejer skal undersøge sig selv, uden reel risiko for at blive opdaget.

Det er vores opfattelse at udlejer bør tilpligtes at ”flage” som vi kender det fra kapitalmarkedsretten[17] til et offentligt tilsyn (her Finanstilsynet). Udlejer skal således af egen drift oplyse myndigheden om sit kontrolskifte og undlades der at flage, får det konsekvenser for udlejer.

Der bør ligeledes overvejes at lave et tilsyn til at påse dette, f.eks. under Finanstilsynet.

 

Forslag til tilføjelse til lovforslagets bemærkninger til § 1, nr. 2:

·      Reglerne om ens lejevilkår §5, stk. 9 bør overholdes.

Højesteret har fastslået, at lighedsreglen i boligreguleringslovens § 5, stk. 9 fortolkes således, at der ikke må sammenlignes på tværs af lejefastsættelsesgrupper (hhv. BRL § 5, stk. 1 og hhv. 2. jf. U 2018.1142 H)

Det bør derfor præciseres i lovforslagets bemærkninger, at der i forbindelse med vurderinger efter lighedsreglen i BRL § 5, stk. 9 skal sammenlignes med andre 5,1-lejemål og at der ikke kan sammenlignes med 5,2-lejemål.

 

Forslag til tilføjelse til lovforslagets bemærkninger til § 1, nr. 2:

·      Tydeliggør at lejen forbliver fastsat efter lovens almindelige regler, hvis boligen lejes ud under karensperioden -også efter udløbet af karensperioden.

Forslaget skriver, at der skal lejes ud efter BRL § 5, stk. 1 og at der først ved genudlejning kan lejes ud efter § 5, stk. 2.

Det bør i den forbindelse understreges i lovforslagets bemærkninger, at det ikke kan aftales, at der opkræves 5,2-leje efter karensperiodens udløb, som vi kender det fra fx udlejning af 5,2-boliger, hvor der mangler at blive udført vedligeholdelsesarbejder jf. BRL § 5, stk. 4.

Hvis det ikke eksplicit forbydes at lave denne juridiske manøvre, risikerer spekulantstoppet at blive udhulet i en sådan grad, at effekten af spekulantstoppet reelt bliver tæt på virkningsløst.

 

Forslag til ændring af lovforslagets § 1, nr. 2

·      Beskyt de ældre 5,2-lejemål under karensperioden.

Der er lagt op til, at der gerne må opkræves 5,2-leje under karensperioden, hvis lejemålet allerede var lejet ud efter disse regler ved kontrolskiftets indtræden.

Indgrebet bliver således ca. 38% mindre effektivt end det kunne have været[18]. Hvis det meste af ejendommen allerede er gennemgribende moderniseret er karensperioden således næsten uden betydning.

Som Ekspertudvalget kunne dokumentere, så er der sket store spring i 5,2-lejen i de sidste tolv år.

 

Hvis fx de gamle 5,2 lejere betaler 1.200 pr. kvm. Og markedslejen i dag er 1.457, så har udlejer et økonomisk incitament til at lejeren flytter. Disse lejere har derfor også brug for beskyttelse ved overtagelse af ejendommen, da udlejer har en hurtig gevinst ved at presse dem ud.

 

Udlejer får derfor to gevinster: både et hop i lejen, når boligen moderniseres første gang og et stigning hver gang boligen skifter lejer.

Selvom der kan kræves 5,2-leje ved genudlejning af gamle 5,2-lejemål, bør det ved en lovændring sikres, at 5,2-huslejen ikke kan sættes højere ved genudlejning af hensyn til at ældre 5,2-udlejere ikke opsiges.

Udlejer vil dermed blive ved med at have et langt højere afkast på huslejen, end de almindelige regler i lejeloven, men har ikke en økonomisk grund til at opsige sine ældre 5,2-lejere.

 

Konklusion:

Ovennævnte kommentarer, forslag til ændringer og præciseringer, skal ikke skygge for, at LLO anser de fremlagte lovforslag for at være de største forbedringer for lejerne i årtier - også selv om der som gennemgået forestår et arbejde med at præcisere og lukke smuthullerne så loven kan  gennemføres i overensstemmelse med aftalekredsens erklærede hensigt.

Flere steder står hensynet til at udlejernes forventninger om at kræve 5,2 “i al evighed” i vejen for betydelige fremskridt, og dette gør loven langt mere kompliceret end hvad godt er. Følger man LLOs forslag, vil den endelige lov både blive enklere og langt lettere at læse og anvende i praksis.

LLO støtter intentionerne i forligskredsens aftalepapir og støtter  forslagene, og med de fremhævede ændringer og præciseringer, vil LLO hermed opfordre aftaleparterne og resten af Folketinget at vedtage disse helt nødvendige lovændringer.

 

 

Med venlig hilsen

Lejernes Landsorganisation i Danmark

Helene Toxværd

Landsformand

/Anders Svendsen

 


[1] 5,2 huslejen pr. kvadratmeter er steget fra 860 kr. i 2007 (jf. Velfærdsministeriets notat Anvendelsen af §5, stk. 2, i boligreguleringsloven (2009)) til 1.407 kr. i 2019 (jf. Ekspertgruppens rapport om boligreguleringslovens § 5, stk. 2, s. 64),

[2] Ekspertgruppens rapport om boligreguleringslovens § 5, stk. 2, s. 91

[3] Ibid. s. 13

[4] Ibid. s. 108

[5] Jf. Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om: Initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger s. 2 samt alle tre forslags ”1. Inledning og baggrund” 

[6] Aftale om Initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger s. 4

[7] Ekspertgruppens rapport om boligreguleringslovens § 5, stk. 2, s. 53

[8] Se gennemgang af retspraksis hos Juul-Sandberg, Det Lejedes Værdi, 4. udgave (2019), s. 82ff

[9] Se bl.a. Edlund og Grubbe Boliglejeret, 3. udgave (2019), s. 248. Der antyder det samme, dog med en række modifikationer.

[10] Juul-Sandberg: Det lejedes værdi, 4. udg., s. 28

[11] Se fx Juul-Sandberg: Det lejedes værdi, 4. udg., s. 89

[12] TBB 2020.12Ø ”Nævnets afgørelse blev stadfæstet af huslejeankenævnet. Under den efterfølgende retssag fremlagde udlejer en række sammenligningslejemål til dokumentation af, at lejen ikke oversteg det lejedes værdi væsentligt, herunder bl.a. lejemål i samme ejendom. Landsretten fandt ikke, at udlejer med de fremlagte lejemål havde løftet den bevisbyrde, der påhviler ham, for berettigelsen af den aftalte leje. I den forbindelse bemærkedes, at lejemål i samme ejendom ligesom lejemål, der ikke har været forelagt huslejenævn eller boligretten, og lejemål, der ikke har været besigtiget, kan indgå ved bevisbedømmelsen, men med forskellig bevismæssig vægt.

[13] Juul-Sandberg: Det lejedes værdi, 4. udg., s. 106 ” lejemål som ikke er besigtiget af boligretten, kun kan tillægges en meget begrænset bevisværdi, idet det ikke umiddelbart er muligt for boligrettens medlemmer at forholde sig til kriterierne i LL § 47 uden besigtigelse, og da man på ingen måde kan undervurdere det indtryk, som en besigtigelse kan give – i modsætning til dokumentbevis.”

[14] Ekspertgruppens rapport om boligreguleringslovens § 5, stk. 2, s. 41 ” For småhuslejemål gælder reglen i boligreguleringslovens § 5, stk. 2, ikke, jf.

lovens § 4, stk. 5. Dette har bl.a. som konsekvens, at der til brug ved fastsættelse

af det lejedes værdi, jf. boligreguleringslovens § 29 c, for gennemgribende

moderniserede lejemål i småhuse alene kan sammenlignes med lejen

i lejemål, hvor lejen er reguleret (dvs. varslet forhøjet) i medfør af boligreguleringslovens

§ 7. Gennemgribende moderniserede lejemål i store ejendomme

kan derfor – om overhovedet - udelukkende anvendes til sammenligning,

hvis der for lejemålet er varslet omkostningsbestemt lejeforhøjelse.

[15] Aftale om Initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger s. 3

[16] Se også gennemgang sagen i Juul-Sandberg, Det Lejedes Værdi, 4. udgave (2019), s. 54ff

[17] Fx kapitalmarkedslovens §§ 38-40

[18] Ekspertudvalget antager at 38% af de potentielle 5,2-boliger nu er lejet ud efter BRL § 5, stk. 2. jf. Ekspertgruppens rapport om  boligreguleringslovens § 5, stk. 2 s.67

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser