Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

02-10-2020

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beboerrepræsentation

 Til Transport- og Boligministeriet 

Frederiksholms Kanal 27 F 

1220 København K 

Sendt pr. e-mail til trm@trm.dk 

Deres J.nr. 2020-6875 

Vi skal venligst takke for at have fået ovennævnte bekendtgørelse i høring. 

Bekendtgørelsen ændrer den nuværende bekendtgørelse om beboerrepræsentation på to punkter: 

For det første forhøjes beløbet som kan opkræves til beboerrepræsentationens drift uden fuldmagt til 500 kr. pr. år. Dette er en udmøntning af den boligpolitiske aftale af 30. januar 2020 (populært kaldet Blackstone-indgrebet). 

For det andet indføjes en ny bestemmelse om tegningsretten, og bekendtgørelsens status som vedtægter præciseres. Dette sker som reaktion på forhøjede krav fra bankernes side, hvor flere banker har anset den nuværende bekendtgørelse som utilstrækkelig, og krævet at beboerrepræsentationerne selv udfærdiger vedtægter. 

 

Om forhøjelsen 

Til forhøjelsen af beløbet findes dette som en rimelig og fornuftig prioritering. Som det fremgår af ”Blackstone-aftalen”: 

Når beløbet, som beboerrepræsentationen kan opkræve, forhøjes, giver det bedre mulighed for, at beboerrepræsentationen kan indrette sig sådan, at den bedst muligt kan varetage lejernes interesser […]. 

Det er ikke nogen hemmelighed, at stadigt mere pengestærke udlejere (fx kapitalfonde) har flere penge at bruge på advokater og juridisk bistand end lejerne har. 

Vi er glade for forhøjelsen, som kan bidrage til at udjævne den økonomiske forskel på lejer og udlejer, og som kan bidrage til en mere ligelig adgang til at søge juridisk bistand i tvister. 

Vi forventer ikke en fuldkommen udjævning af det juridiske styrkeforhold mellem lejer og udlejer med bestemmelsen, men som et vigtigt bidrag til dette. 

Beløbet kunne dog stadigvæk være højere, særligt da det jo trods alt er lejers egne penge, der er tale om. 

 

Om tegningsretten

Det foreslås at der indføjes et nyt stykke i bekendtgørelsen: 

§5 Stk. 3. Beboerrepræsentanterne tegner i forening beboerrepræsentationen udadtil. 

Vi vil opfordre til at færre end samtlige beboerrepræsentanter får mulighed for at tegne beboerrepræsentationen udadtil. 

Særligt i større beboerrepræsentationer med 5 eller 7 medlemmer kan dette blive problematisk. 

Enstemmighed kan risikere at føre til at obstruere udførelsen af beslutninger besluttet af et flertal, eller -lige så relevant- give problemer i tilfælde af beboerrepræsentantens pludselige fraflytning, sygdom eller andet fravær. 

Vi skal derfor foreslå, at det i stedet indføres, at ”et flertal af beboerrepræsentanterne” eller blot ”to beboerrepræsenter” får mulighed for at tegne foreningen udadtil. 

 

Om præciseringen af bekendtgørelsens status som vedtægter 

Vi har spurgt en af vores bankforbindelser om ændringen vil være tilstrækkelig til at opfylde hvidvaskloven, og dermed ikke kræve yderligere vedtægter eller andet fra beboerrepræsentationen. Dette blev bekræftet. 

Vi er naturligvis interesserede i at bekendtgørelsen virker i praksis, og vi håber således også, at Finanstilsynet (som høringspart) kan acceptere denne ændring, således at vores beboerrepræsentanter ikke længere mødes af vanskeligheder, når de henvender sig i banken. 

Vi skal venligst kvittere for, at ministeriet har indskrevet denne ændring, så det bliver nemmere at være beboerrepræsentant. 

Sammenfattende har de foreslåede ændringer LLO’s varme opbakning. 

 

Med venlig hilsen 

Lejernes Landsorganisation i Danmark 

Helene Toxværd 

Landsformand 

/Anders Svendsen 

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser