Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

23-09-2020

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Til
Transport- og Boligministeriet
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K
Deres j.nr. 2020-5305
Alene sendt pr. e-mail til trm@trm.dk

LLO takker for at have fået ovennævnte lovforslag i høring.


Forslaget indeholder tre dele:
Første del skaber hjemmel for en kommune til, at kommunen kan etablere og drive en ordning, som kan tilbyde unge uddannelsessøgende et midlertidigt sted at bo, hvis de ikke kan finde en bolig inden studiestart.


Anden del vedrører digitalisering af den almene boligsektor, således at reglerne afspejler reglerne for digital kommunikation i den private udlejningssektor.


Tredje del vedrører indførelsen af en forsøgsordning, hvorefter udlejer i helt særlige situationer gives mulighed for at opsige lejere af almene ældre- eller plejeboliger, eksempelvis ved et ændret plejebehov hos lejeren.


Vedr. første del Kommunal tag-over-hovedet-garanti.
Forslaget forbedrer kommunernes muligheder for at sikre midlertidige boliger til uddannelsessøgende.
LLO støtter forslaget.
Flere byer har ikke et tilstrækkeligt antal studieboliger, og de studerende skal derfor forsøge at presse sig ind på et i forvejen presset boligmarked. En manglende regulering af boligmarkedet fører til at de betalelige boliger har forsvundet, som dokumenteret af Ekspertgruppen om BRL § 5, stk. 2
De kommuner, der har problemer, bør dog først og fremmest sikre, at der er tilstrækkeligt mange permanente studie- og ungdomsboliger. Dette er langt at foretrække fremfor de i lovforslaget beskrevne forsøgsordninger i form af beboelsesvogne, sovesale, vandrehjem og beboelsescontainere.
Det perfekte skal dog ikke blive det godes fjende. Og visse danske kommuner har uden tvivl en så stor udfordring ift. antallet af studieboliger, at det kan være nødvendigt at tage ovennævnte tiltag i brug.
Vi kan derfor støtte forslaget.


Vedr. Anden del om øget digitalisering af den almene sektor.
Aftalen afspejler den nuværende retstilstand i den private udlejningssektor.
Det er efter LLO’s opfattelse rimeligt, at de almene får samme muligheder for at benytte digital kommunikation som den private udlejningssektor.
Vi bemærker at personer, der er fritaget af modtagelsen af Digital Post er undtaget af reglerne, samt at reglerne for betalingspåkrav og opsigelser stadigvæk alene kræver at meddelelserne kan ske på skrift.
LLO kan derfor støtte forslaget.


Vedr. Tredje del forsøgsordning om øget mulighed for opsigelse.
LLO kan ikke støtte forslaget, da vi ikke finder det nødvendigt at udvide udlejers opsigelsesadgang.
Vi har sympati for, at de udfordringer en ændring i plejebehov kan give, men vi finder ikke, at udlejer bør gives en opsigelsesret i den forbindelse.
Efter vores opfattelse bør en flytning ske efter aftale med lejeren og de pårørende eller lejerens værge, og ikke som en ensidig meddelelse.
Vi er bekendt med at der er tale om en forsøgsordning, og at en række krav skal være opfyldt førend der kan ske opsigelse, men vi mener alligevel at sådanne flytninger, bør ske ad frivillighedens vej, i stedet for ved udlejers opsigelse.
Samlet set, kan vi derfor støtte de første to dele af forslaget, men ikke det sidste.

 

Med venlig hilsen
Lejernes Landsorganisation i Danmark
Helene Toxværd
Landsformand
/Anders Svendsen

 

Korektion til det fremsendte høringssvar:

Til Transport- og Boligministeriet.

Jeg skal venligst fremsende en korrektion af det fremsendte høringssvar.

Vi har ved en fejl lagt til grund, at forslaget til øget digitalisering ville beholde kravet om fysiske skriftlige påkrav og opsigelser.

Med lovforslaget fjerner man i stedet dette krav.

Det er LLO’s opfattelse, at forslaget kan risikere at ramme borgere som ikke er stærke it-brugere uforholdsmæssigt hårdt.

Borgere som overser en e-mail om rykker eller en opsigelse, vil kunne risikere at miste deres hjem.

Dette er ikke en rimelig retsstilling og forslaget vil stille beboerne i den almene sektor ringere end lejere i den private udlejningssektor.

Det er vores opfattelse, at lovforslaget kan risikere at føre til flere opsigelser eller ophævelser.

Da reglerne for digital kommunikation i lejeforhold senest blev ændret i den private sektor, kunne et enigt Folketing acceptere at disse særligt vigtige meddelelser ikke alene kan sendes pr. E-mail.

LLO finder, at denne beskyttelse bør bibeholdes.

LLO kan derfor ikke støtte digitaliseringsdelen af lovforslaget. 

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser