Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

08-02-2019

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v.

ERHVERVSSTYRELSEN Kbh. 5/2 2019

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

Alene sendt pr. e-mail til hoeringplan@erst.dk

Deres journalnummer 2019 - 1126

 

Vi skal venligst takke for at have fået ”Udkast til forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v.” i høring.

Vi skal indledningsvist henvise til vores høringssvar af 17. august 2018 1 som tidligere er fremsendt.

LLO beklager, at det tidligere høringssvar ikke har givet anledning til at ændre lovforslaget.

Undersøgelser af det amerikanske boligmarked understreger, at øget brug af AirBnB (som må anses som den vigtigste platform i den påtænkte regulering) medfører, at huslejen stiger og at boligudbuddet falder 2.

LLO ønsker at undgå en gentagelse af udviklingen på det amerikanske boligmarked og vi har derfor kommet med følgende forslag:

  • • En sikring imod tidsbegrænsninger af almindelige lejeboliger, med den begrundelse at boligen skal udlejes til fritidsformål i en periode i løbet af året.
  • • En mulighed for at kommuner, der oplever bolignød selv kan fastsætte et loft over udlejning til fritidsformål, ligesom vi kender det fra boligreguleringsloven.
  • • Et loft over delvis udlejning til fritidsformål.

 

Disse vil blive behandlet hver for sig i det følgende:

 

Beskyttelse imod tidsbegrænsninger af lejeaftaler

Lovforslaget bliver nødt til at blive tænkt ind i lejelovens regler for tidsbegrænsning af lejeaftaler. Efter Lejelovens § 80 kan lejeaftaler tidsbegrænses efter parternes aftale, men denne tidsbegrænsning kan dog tilsidesættes hvis den ”ikke er tilstrækkeligt begrundet i udlejers forhold” 3.

I LLO ønsker vi at undgå, at eksempelvis Københavnske lejemål tidsbegrænses i 42 uger, hvorefter boligen kan udlejes via AirBnB i højsæsonnen i ti uger, hvorefter den igen lejes ud til en almindelig lejer. Lejeren kan ikke selv betale for boligen hele året, fordi han ikke kan betale hotelpriser for sit hjem i ti uger.

En sådan udvikling vil give lejerne usikkerhed om deres boligsituation og vil være en fravigelse fra hensigten med lejelovens almindelige regler, nemlig at lejemål som udgangspunkt bør være permanente boliger og tidsubegrænsede.

Derfor er det for LLO centralt, at det kommer til at fremgå af dette lovforslags bemærkninger, at ønsket om at benytte boligen til udlejning efter disse nye regler ikke er en gyldig grund til at tidsbegrænse et boliglejemål efter lejelovens regler.

 

Kommunal selvbestemmelse ift. vurdering af boligbehovet

Som det fremgår af lovforslaget 4, er det efter gældende ret op til kommunerne at vurdere hvad der en hensigtsmæssig udnyttelse af boligmassen, herunder om boligreguleringslovens regler om benyttelse af boliger (kap. IIV) skal finde anvendelse.

Som praksis er nu, kan boligerne uden kommunalbestyrelsens accept benyttes i 6 uger til udlejning via fx AirBnB.

Lovforslaget indebærer at kommunalbestyrelsen skal acceptere at denne grænse hæves til ti uger, uanset den konkrete kommunes udfordringer på boligmarkedet.

Det er ikke hensigtsmæssigt at fratage kommuner med bolignød, muligheden for at kræve at boligen i højere grad benyttes til beboelse og ikke turisme.

LLO foreslår derfor, at kommunen gives denne kompetence til at fastsætte sin egen grænse for udlejning efter AirBnB, herunder at fastholde en grænse på seks uger.

 

Grænse for delvis udlejning af boliger

Det fremgår af lovforslaget, at delvis udlejning af en helårsbolig ikke reguleres af grænsen på hhv. 70 og 100 dage.

Det står således udlejeren frit for at leje ud i større omfang end denne grænse.

Dette medfører for det første, at muligheden for at kontrollere de øvrige grænser på hhv. 70 og 100 dage vanskeliggøres, da det vil være yderst vanskeligt at se hvilke dele af boligen konkret blev udlejet eller benyttet under besøget.

For det andet medfører dette, at de boliger, der i dag udlejes som accessoriske enkeltværelser (altså værelser i udlejers (eller fremlejegivers) bolig), formentlig vil blive udlejet til turister i stedet for eksempelvis studerende, fordi de studerende ikke kan betale den samme husleje

som turister kan og fordi turister vil opholde sig i boligen i mindre grad end en permanent værelseslejer.

Dette er særligt alvorligt for landets studiebyer, der i forvejen har vanskeligt ved at sørge for betalelige boliger til de studerende. Dette må desuden forventes at ramme eksisterende værelseslejere hårdere, da deres beskyttelse imod opsigelse er ringere end opsigelsesbeskyttelsen for lejere af hele lejemål.

Endvidere gjorde lejelovsrevisionen i 2015 5, at lejemål der blev udlejet til ferie og fritidsformål ikke længere var omfattet reglerne om huslejeregulering 6.

Hvis en udlejer kræver 700 kr. pr. dag for et værelse i 10 dage om måneden, vil dette ikke være i strid med lovgivningen, men hvis han lejer et værelse ud til en studerende for 7000 kr. om måneden, vil dette sandsynligvis være i strid med huslejereguleringen.

LLO foreslår derfor, at delvis udlejning underlægges samme grænser som fuldstændig udlejning, samt at der indføres en opsigelsesbeskyttelse for værelseslejere, hvis de opsiges med henblik på at gøre plads til AirBnB udlejning. Det bør ligeledes overvejes om ferie-og fritidsudlejning bør være underlagt huslejeregulering ligesom før 2015, for at undgå at folk med lave indkomster presses ud af turister.

 

Konklusion

Danmark har en unik mulighed for at lære af andre landes erfaringer med deleøkonomi, og for at lære på hvilken måde eksisterende lejere bør beskyttes, for at opnå en rimelig benyttelse af nye platforme, der ikke medfører huslejestigninger og en dårligere udnyttelse af boligmassen.

Vi håber derfor at Folketinget vil tage imod disse forslag, der giver lejerne tryghed, og tager de bedste ting fra deleøkonomien samtidigt med, at man undgår de uhensigtsmæssigheder, andre lande har været udsat for.

 

Med venlig hilsen

Lejernes Landsorganisation i Danmark

Helene Toxværd, Landsformand

/Anders Svendsen

 

Noter:

1 http://llo.dk/politik-og-presse/h%C3%B8ringssvar?Action=1&NewsId=450&M=NewsV2&PID=2668

2 Barron, Kyle and Kung, Edward and Proserpio, Davide, The Sharing Economy and Housing Affordability: Evidence from Airbnb (March 29, 2018). Kan læses på SSRN: https://ssrn.com/abstract=3006832 eller http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3006832

3 Jf. LL § 80, stk. 3.

4 Forslagets side 5.

5 L 2015 310.

6 Jf. LL § 1, stk. 3.

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser