Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

04-09-2023

LLO’s høringssvar til ”udkast til lov om ændring af lov om leje, lov om boligforhold, lov om leje af almene boliger og forskellige andre love (Refusion af udlejers udgifter til månedlige forbrugsmålinger, rettelser som følge af sammenskrivningen af lejelo

LLO finder at flere dele af lovforslaget på en række punkter forværrer lejernes nuværende retsstilling. 

Flere rettelser som følge af sammenskrivningen er dels lavet meget sent, og lavet så de tager mest muligt hensyn til udlejernes interesser på bekostning af lejerne, herunder forringelser med tilbagevirkende kraft med huslejestigninger til følge. 

Endeligt er nogle af de forslåede opstramninger, lavet uden at lukke kendte muligheder for omgåelse af lejelovens regler om tilbudspligt. Lukkes disse smuthuller ikke, opnår man ikke en tilstrækkelig lejerbeskyttelse. Udlejer kan derfor blive ved med at nægte lejerne at overtage ejendommen som andelshavere. 

Læs mere…
20-03-2023

Høringssvar vedrørende lovforslaget om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Tilskud til midlertidig huslejenedsættelse i visse almene boligafdelinger)

Lejernes Landsorganisation i Danmark (LLO) skal venligst takke for at have fået ovennævnte lovforslag i høring. 

Forslaget har gode intentioner. 

Det er organisationens opfattelse, at det er en prisværdig og nødvendig intention med forslaget, nemlig at redde visse udsætningstruede lejere økonomisk, så de kan betale huslejen og dermed blive boende i deres hjem. 

Læs mere…
27-02-2023

Lejernes Landsorganisations høringssvar til Høring over forslag til ejendomsskattelov og forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, lov om kommunal indkomstskat, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Lovforslagene implementerer de resterende dele af forliget Tryghed om boligbeskatningen (boligskatteforliget) fra 2017 mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre samt aftalen Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen (kompensationsaftalen) fra 2020 mellem forligspartierne bag boligskatteforliget. 

Læs mere…
12-09-2022

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om boligforhold (loft over huslejestigninger som følge af udviklingen i nettoprisindekset) samt forslag bekendtgørelse om opgørelse af stigningen i de rimelige og nødvendige udgifter knyttet

Lejernes Landsorganisation (LLO) takker for at have fået ovennævnte lovforslag i høring. 

LLO skal bemærke, at vi støtter lovforslaget, og er enige i regeringens analyse af problemet. Vi mener derfor at forslaget er en god og helt nødvendig hjælp til lejere. 

Læs mere…
23-08-2022

Høringssvar til høring over forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om boligforhold og lov om leje af almene boliger (Refusion af udlejers udgifter til månedlige forbrugsmålinger, tilbudspligt ved kontrolskifte, forsøg med undladelse af beløbsopkræ

Lejernes Landsorganisation i Danmark (LLO) takker for at have fået ovennævnte lovforslag i høring. 

LLO vil opfordre Folketinget til ikke at vedtage forslaget i sin nuværende form. I hvert fald i forhold til spørgsmålet om indførelse af mulighed for nettoprisindeksering for lejemål omfattet af LL §§ 19, stk. 1 og 2 (tidligere boligreguleringslovens §§ 5, stk. 1 og 2). 

Ministeriet lægger op til at muliggøre en nettoprisindeksering af lejemål omfattet af reglerne om omkostningsbestemt husleje. Dette sker med henvisning til at ændringen er ”utilsigtet”. 

Læs mere…
02-05-2022

Høring over udkast til bekendtgørelser udstedt i medfør af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om kommunal anvisningsret

Lejernes Landsorganisation (LLO) takker for at have fået ovennævnte forslag til bekendtgørelser i høring.

Forslagene indeholder primært tilpasninger af eksisterende bekendtgørelser således at de passer med den nye (sammenskrevne) lejelov og lov om boligforhold, som træder i kraft d. 1.7.2022.

LLO har ingen bemærkninger til de tekniske opdateringer. Vi skal i den forbindelse rose ministeriet for at vælge en teknisk høringsmetode, som fremhæver ændringerne i bekendtgørelserne. Dette har gjort processen enklere og hurtigere.

LLO vil dog gerne knytte nogle få bemærkninger til bekendtgørelsen om beboerrepræsentationer.

LLO´s høringssvar læses her

Ministeriets høringsnotat kan læses her

Læs mere…
13-09-2021

Høringssvar om parallelsamfund

Høringssvar til Udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om kommunal anvisningsret (Indførelse af forebyggelsesområder, ny terminologi, aftalt anvisningsret til private leje- mål, bytte og fremleje i udsatte boligområder m.v.) 

 Lejernes Landsorganisation (LLO), skal venligst takke for at have fået ovenstående lovforslag i høring. Vi skal beklage den sene fremsendelse af høringssvaret, men bemærke at fremsendelse af høringsmateriale til større lovændringer i sommerferieperioden (lovforslaget er fremsendt d. 7. juli), vanskeliggør høringsparternes mulighed for at inddrage relevante aktører internt i organisationen. 

Det fremsendte lovforslag er en udmøntning af ”Aftale mellem regeringen (S), V, DF, SF, KF og LA om Blandede boligområder – næste skridt i kampen mod parallelsamfund”. 

Læs mere…
30-06-2021

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om leje af almene boliger.

Lejernes Landsorganisation i Danmark (LLO) takker for at have fået lovforslaget i høring. 

Lovforslaget vil indføre en forsøgsordning, hvorefter indenrigs- og boligministeren ved bekendtgørelse kan fastsætte regler for, hvornår husleje-, anke- og beboerklagenævn kan undlade at opkræve betaling ved indbringelse af sager. 

Læs mere…
08-06-2021

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

Lejernes Landsorganisation (LLO) takker for at have fået ovennævnte lovforslag i høring. 

Lovforslaget indeholder tre hovedelementer: 

1. Begrænsning i størrelsen af den forudbetalte leje 

2. Sanktion for utilbørlig disponering over depositum 

3. Opsigelsesadgang over for lejere, der misligholder fremlejeforhold. 

LLO kan støtte forslag 1-2, men har en række bekymringer ift. At udvide udlejers opsigelsesadgang (forslag 3) som vi derfor ikke kan støtte. 

Læs mere…
15-03-2021

Høringssvar til anden høring over udkast til lovforslag om ny lov om leje og ny lov om boligforhold (sammenskrivningen)

LLO skal venligst takke for at have fået sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven i fornyet høring, og for at have fået en forlængelse af fristen for høringssvar til d. 12. marts. 

LLO´s høringssvar kan læses her

Bilag: LLO Høringssvar sammenskrivning 18. september 2020

Bilag: LLO Høringssvar småhuse

Bilag: e-mail fra advokat Jakob Juul-Sandberg

 

Læs mere…
1 2 3 4 5 6 7 8  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser