Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

Beboerrepræsentation i ejendomme med 7 beboelseslejligheder og derover

I ejendomme med beboerrepræsentation skal beboerrepræsentanterne høres, inden udlejeren kan gennemføre forbedringsarbejder på ejendommen.

Inden udlejeren i en ejendom uden beboerrepræsentation gennemfører en forbedring, der vil medføre lejeforhøjelse, der - sammen med forbedringsforhøjelser gennemført inden for de sidste 3 år - vil udgøre mere end 96 kr. pr. kvm. bruttoetageareal om året (2015-niveau), skal han fremsætte skriftligt varsel herom overfor de berørte lejere.

I ejendomme uden beboerrepræsentation skal udlejer fremsætte skriftligt varsel overfor de berørte lejere, hvis han ønsker at gennemføre en forbedring, der vil medføre en lejeforhøjelse, der – sammen med forbedringsforhøjelser gennemført inden for de sidste 3 år – vil udgøre mere end 96 kr. pr. kvm. bruttoetageareal om året (2015-niveau).

Varslet skal indeholde oplysning om hvilke forbedringsarbejder, der ønskes udført og en angivelse af lejeforhøjelsens forventede størrelse. Endvidere skal der være oplysning om, at lejerne kan gøre indsigelse inden for 6 uger. Såfremt mere end ¼ af lejerne gør indsigelse mod gennemførelsen af arbejderne, skal udlejer indbringe sagen for huslejenævnet til afgørelse. Huslejenævnet kan beslutte, at arbejderne ikke kan gennemføres, hvis de er uhensigtsmæssige under hensyn til ejendommens alder, beliggenhed og hvis det skønnes, at forbedringerne ikke medfører en forøgelse af lejlighedernes brugsværdi.

I ejendomme med beboerrepræsentation er det beboerrepræsentanterne, der skal have dette skriftlige varsel og beboerrepræsentanterne kan gøre indsigelse på samtlige lejeres vegne.

Hvis udlejeren vil gennemføre forbedringer, der medfører lejeforhøjelser, der - sammen med lejeforhøjelser for forbedringer gennemført i de sidste 3 år – vil udgøre mere end 191 kr. pr. kvm. bruttoetageareal årligt, skal udlejeren ud over de regler, der gælder for gennemførelse af forbedringer, senest 3 måneder før forbedringens iværksættelse meddele lejeren, at han kan kræve at få tilbudt passende erstatningsbolig.  

Et varsel om lejeforhøjelse skal gennemføres efter de regler, der gælder for omkostningsbestemte lejeforhøjelser for henholdsvis ejendomme med og uden beboerrepræsentation. Læs nærmere her om lejefastsættelse.

Forbedringssager er teknisk vanskelige og har betydning for både den leje du skal betale og for dit lejemåls indretning. Det er derfor fornuftigt at få din lokale afdeling til at gennemgå en varsling om forbedringsarbejder.

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser