Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

30-03-2015

Lejelovsændringerne, der træder i kraft til sommer, er nu en realitet

Folketinget har den 24. marts tredjebehandlet og vedtaget den nye lejelov. Lovforslaget kan ses i sin helhed på nedenstående link.

Landssekretariatet har udsendt en foreløbig vejledning og gennemgang af forslag til vores lokale afdelinger. Derudover har vi i løbet af det næste halve år tilrettelagt en række aktiviteter, som skal oplyse vores medlemmer om konsekvenserne af ændringerne. Disse informationsaktiviteter vil dels være i form af interne kurser, og dels regionale fyraftensmøder.

Vi vil løbende opdatere vores afdelinger om ændringerne, ligesom de kommende numre af Vi lejere udførligt vil behandle den nye lejelov.

Loven er en såkaldt "ændringslov". Den vil blive fulgt af en sammenskrivning, så ændringen bliver sammenskrevet med hidtil gældende lov.

Læs mere…
22-12-2014

Ejendomsforeningen Danmark nedgør lejelovsforlig

"Ejendomsforeningen Danmark nedgør, på en usaglig måde, et vigtigt lejelovsforlig", siger Helene Toxværd, formand for Lejernes LO.

Ejendomsforeningen Danmark (ED) tilkendegiver i en pressemeddelelse en stærk utilfredshed med det lovforslag til forenkling af lejelovgivningen, som Minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, fremsatte den 17. december 2014. Efter ED's opfattelse er det nye begreb, normalistandsættelse ved fraflytning, "ikke defineret" af ministeren og ED mener, "at der er tale om en stigning i de samfundsøkonomiske omkostninger på godt 100 mio. kroner om året" og dette "er en ekstraudgift, som i sidste ende vil blive betalt af lejerne i form af øget administration."

Det er ærgerlidt, at ED kritiserer det nye normalistandsættelsesbegreb. Lovforslaget løser nemlig på en god måde den umulige situation, som mange lejere er i, når de har boet i lejemålet i kort tid. Her er lejeren blevet pålagt at nysitandsætte rør, paneler og gulve, selvom de fremtræder meget vel vedligeholdt. Det var ressourcespild og uforståeligt for lejerne og også for mange udlejere.

LLO anerkender fuldt ud, som også ED påpeger, "at der med indførelse af obligatoriske ind- og fraflytningssyn, indberetning af regnskabsoplysninger til GI og tvungne vedligeholdelsesplaner bliver øgede administrationsudgifter for udlejerne". Men ED underdriver den lettelse i udlejers administrationsomkostninger, der følger af, at udlejer for eksempel kan undgå hvert år at redegøre for omkostningerne ved udlejningsvirksomheden, at udlejer ikke længere har pligt til at fremlægge et vedligeholdelsesregnskab ved varsling af lejeforhøjelser og at den sanktion, der tidligere tvang en udlejer til at tage beboerrepræsentationen med på råd ved moderniseringer, fjernes.

Det er således LLO's opfattelse, at udlejerne med forslaget samlet set får en nettolettelse i administrationsomkostningerne.

Læs mere…
22-12-2014

Velkommen til lejelovsforslaget i endelig udgave

"Vi er begejstrede for forslaget, fordi det på en række punkter forbedrer lejernes situation, men der er dog også tidsler", siger formanden for LLO, Helene Toxværd, i en kommentar til det forslag til ny lejelov, Minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, fremsatte den 17. december 2014. Forslaget er en udmøntning af lejelovsforliget mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Lovforslaget bygger derudover på den enighedsliste som udlejer- og lejerorganisationerne har forhandlet under ledelse af skiftende regeringer siden 2005.

"Lovforslaget er velkomment, fordi det på en række punkter giver lejerne bedre og klarere rettigheder. På nogle punkter er lovforslaget dog også til ulempe for lejerne. Vi er dog glade for, at det endelig bliver slået fast af en bred forligskreds, at der er lejeregulering i Danmark", siger Helene Toxværd.

LLO er tilfredse med, at lejerne får øget tryghed i form af pligt til ind- og fraflytningssyn, samt dertil obligatoriske ind- og fraflytningsrapporter, øget gennemskuelighed ved trappeleje erstattes af indeksregulering, og øget indseende og forståelse for ejendommens vilkår via udlejers pligt til i storhuse at involvere beboerrepræsentationerne i vedligeholdelsesplanlægningen.

Desværre får lejerne ikke den lettelse i fraflytningsudgifterne, som ministeren havde lagt op til, men i stedet er der en lettelse for de lejere, der kun har boet i lejemålet i kort tid.

Lovforslaget giver også udlejer en række administrative lettelser, for eksempel en ny lettere kombineret regulering af lejen i storhuse med nettoprisindeks/omkostningsbestemt leje, indeksregulering i småhuse, lettelser i afrapportering af vedligeholdelsesregnskaber og lettelser i pligten til involvering af beboerrepræsentationen i beslutningsprocessen. Og ikke mindst de såkaldte amatørudlejere får lettelser i adgangen til at opsige lejer.

"Alt i alt bevarer lejelovsforslaget dog den balance mellem ejer og lejer, som har været vigtig for forligsparterne og som følger af et bredt forlig i Folketinget. For lejerne er der tale om vigtige forbedringer, som vi har efterspurgt længe", siger Helene Toxværd, formand for Lejernes LO.

Læs mere…
14-11-2014

Skimmelsvamp - en kamp med små fremskridt

7 år efter en stor høring om skimmelsvamp på Christiansborg konstaterer LLO, at der ikke er sket ret meget. Det er fortsat en kamp med ryggen mod muren for tusindvis af lejere, og kommunerne forvalter deres forpligtigelser vidt forskelligt.

En ny høring i Horsens, med deltagere fra hele landet, mundede ud i en henvendelse til Folketingets boligudvalg, med ønsker til justering af byfornyelsesloven på flere konkrete områder. Deltagerne peger på, at kommunerne skal hyre et skimmelanalyseselskab i de konkrete sager, og at dette analysearbejde netop ikke må foretages af kommunernes teknikere eller udlejers teknikere.

Efterfølgende skal analysen forelægges embedslægen, der tager stilling til evt. midlertidig genhusning. Kommunen skal betale en sagkyndig for at foretage en foreløbig vurdering af årsagen. Når arbejdet er udført, skal kvalitetskontrol og godkendelse ske af en uvildig instans.

Læs mere…
14-11-2014

FSB tromler lejere på Christianshavn

LLO er på kant med nogle af de store almene boligorganisationer, der forhindrer almene afdelinger i at tilslutte sig LLO. Tidligere har AAB udstedt forbud mod tilknytning til en af lejerorganisationerne.

Senest er det FSB, der har forhindret beboerne i en bebyggelse på Christianshavn i at få et forslag til afstemning på et møde, hvor samtlige fremmødte beboere havde tilkendegivet, at de ønskede tilknytning til LLO i Hovedstaden.

Jurist i LLO i Hovedstaden, Henrik Gøttrup, der overværede mødet, er af den opfattelse, at beboernes indflydelse på egen boligsituation er blevet groft tilsidesat, fordi forslagene klart falder inden for et afdelingsmødes kompetence. Derfor kan dirigenten ikke fratage et afdelingsmøde retten til at foretage en afstemning, mener han.

Landsformand Helene Toxværd, LLO, er stærkt betænkelig ved boligorganisationernes opfattelse af beboerdemokrati. "Det er nogle gange noget, man bruger i festtalerne", siger hun.

Læs mere…
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Næste

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser