Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

28-03-2017

Høringssvar bekendtgørelser almen effektivisering

Per Larsen, Chefkonsulent

Center for Bolig-, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S

Tlf. 72 21 88 00, dir. tlf.: +45 41 71 77 82 og tlf.: +45 72 21 88 00

Høringssvar til: info@tbst.dk, cc. til pel@uibm.dk, mærket j.nr. 2016-13554.

Vedrørende høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1540 af 16. december 2013 om drift af almene boliger m.v. (effektivisering og vedligehold), bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 770 af 27. juni 2011 om bygningsdrift (granskning) og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger m.v. (hårde hvidevarer).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendtgørelserne følger op på lov nr. 1559 af 13. december 2016 om effektivisering af den almene boligsektor og har til formål at styrke fokus på effektivisering og dermed billiggørelse af driften af de almene boligorganisationer og afdelinger.

Bekendtgørelsesudkastene indeholder ændringer, der præciserer organisationsbestyrelsens ansvar for driften på en række områder, herunder tilrettelæggelse af driften, økonomistyring og egenkontrol. Bekendtgørelserne vil endvidere indebære, at henlæggelserne til vedligehold skal ske på grundlag af en plan, der omfatter de kommende 30 år, ligesom planen skal granskes hvert 5. år af en uvildig byggesagkyndig. Desuden skal den enkelte afdelings effektivitet fremgå af styringsrapporten, og administrationsaftaler skal kunne opsiges med 1 års varsel.

Endelig fastsættes det, at alene hårde hvidevarer i form af komfur, køleskab og emhætte kan medtages i den støtteberettigede anskaffelsessum.

Lejernes LO deler ønsket om at effektiviserer driften af de almene afdelinger og boligorganisationer.

Lejernes LO kunne ønske sig, at det blev præciseret, at det er afdelingen, der udpeger den uvildige rådgiver, og at det i forbindelse med opstart af store renoveringsarbejder også var sikret, at lejerne formelt blev bedt om at tage stilling til behovet for at tilknytte en uafhængig byggesagkyndig.   

Det er LLO’s erfaring, at mange afdelingsbestyrelser i den almene sektor kan være skeptiske overfor boligorganisationens eller administrators rådgivning. Derfor er det absolut en fordel at fremme muligheder for en uafhængig rådgivning.

LLO forslår derfor, at det præciseres, at afdelingsbestyrelsen, ligesom beboerrepræsentationen i privat udlejning, efter en beslutning på et afdelingsmøde, evt. ved urafstemning, uanset om boligorganisationens måtte modsætte sig dette, med henblik på uvildig rådgivning, kan tegne en sekretariatsaftale med en lokal lejerforening. I dag nægter en del boligorganisationer at godkende, at afdelingen har ret til at få finansieret denne uvildige rådgivning gennem en sekretariatsaftale. En sekretariatsaftale omfatter både råd og bistand til afdelingsbestyrelsen og rådgivning til de enkelte lejere i afdelingen, således at lejeren individuelt kan få råd og vejledning om fx fraflytningsopgør, råderet og mangler i lejemålet.

Via en sekretariatsaftale får afdelingsbestyrelsen mulighed for med LLO at drøfte administrationens forslag til budget. Det giver afdelingsbestyrelsen en bedre økonomisk forståelse, og dialogen om budgettet fremmer ofte bestræbelser på at effektivisere driften. Lejernes LO tilbyder afdelingerne en sådan sekretariatsaftale for mellem 100 og 240 kr. pr. lejer om året, afhængig af antallet af lejemål i afdelingen. Hermed sparer også enkelt lejere et dyrere individuelt kontingent på 600 til 1000 kr. om året. Desværre vil nogle boligorganisationer ikke anerkende en sekretariatsaftale, og boligorganisationen modsætter sig at betaling til denne kan opkræves via huslejen.

Dernæst er det LLO’s ønske, at der åbnes for en økonomisk støtte til lejerorganisationernes informations – og oplysningsvirksomhed i den almene udlejningssektor. Udlejer - og Lejerorganisationerne i Grundejernes Investeringsfond har i to årtier til begge parters tilfredshed administreret en støtteordning, som betyder, at fonden inden for en ramme på 3 mio. kr. årligt kan støtte, at organisationerne afholder en informations – og oplysningsvirksomhed for lejerne i den private udlejningssektor. Det har betydet, at LLO og andre lejerorganisationer har kunnet finansiere oplysningsmateriale til lejerne, kurser i lejeret for tillidsfolkene og kurser for beboerrepræsentationerne.

LLO anmoder om, at Landsbyggefonden får adgang til at støtte en lignende oplysningsvirksomhed for lejerne i den almene udlejningssektor. Det vil styrke lejernes indseende i beboerdemokratiet, og det vil betyde, at mange flere lejere i almene bebyggelser kender deres rettigheder og dermed føler, at deres bovilkår respekteres, uden at være afhængig af, hvilken information, deres udlejer ønsker at fremlægge.

Lejernes LO anerkender og støtter beboerdemokratiet i den almene udlejningssektor, men LLO mener, at det er vigtigt at erkende, at der kan være interessemodsætninger mellem lejer og udlejer, mellem afdeling og boligorganisation og mellem administrator og lejere. Derfor er det vigtigt, at støtte lejerorganisationernes oplysningsarbejde, sådan som det også anerkendes i den private udlejningssektor.

 

Med venlig hilsen

Helene Toxværd, formand Lejernes LO

 

 

 

 

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser